National

અકબરઅલ્હાબાદીનુંનામબદલીઅકબરપ્રયાગરાજીકરાયાબાદતપાસનાઆદેશ

(એજન્સી)                                        તા.૨૯

ઉત્તરપ્રદેશમાંયોગીસરકારબન્યાબાદઅનેકજિલ્લાઓનાનામબદલવામાંઆવ્યાહતા. અલ્હાબાદનુંનામપણબદલીનેપ્રયાગરાજકરવામાંઆવ્યું. હવેયુપીનાશિક્ષણઆયોગેઘણાપ્રખ્યાતકવિઓનાનામબદલીનેપ્રયાગરાજકરીદીધાછે, જેનાથીવિવાદશરૂથયોછે. જેનાબાદતપાસનાપણઆદેશઆપીદેવાયાછે.

ઉત્તરપ્રદેશઉચ્ચશિક્ષણસેવાઆયોગેતેનીસત્તાવારવેબસાઇટપરપ્રખ્યાતકવિઅકબરઅલ્હાબાદીનુંનામબદલીને ‘અકબરપ્રયાગરાજી’કરીદીધુંછે. આસાથેતેગઅલ્હાબાદીનુંનામપણતેગપ્રયાગરાજઅનેરાશિદઅલ્હાબાદીનુંનામબદલીનેરાશિદપ્રયાગરાજીકરવામાંઆવ્યું.

હકીકતમાંકમિશનનીઅંગ્રેજીવેબસાઈટમાંઅબાઉટઅસસેક્શનઆપવામાંઆવ્યુંછે. જેમાંઅલ્હાબાદ (હાલનુંપ્રયાગરાજ)નાભૂતકાળઅનેતેનાથીસંબંધિતમહત્વનીહસ્તીઓવિશેમહત્વપૂર્ણમાહિતીઆપવામાંઆવીછે. અબાઉટઅસનીશરૂઆતમાં, પ્રયાગરાજશહેરવિશેકહેવામાંઆવ્યુંછેકેપ્રયાગરાજઉત્તરપ્રદેશનુંએકમહત્વપૂર્ણશહેરછેજેનેપ્રયાગતરીકેપણઓળખવામાંઆવેછે. તેત્રણપવિત્રનદીઓગંગા, યમુનાઅનેસરસ્વતીનુંસંગમપણછેઅનેહિન્દુઓમાટેપવિત્રસ્થળછે. તેમછતાંતેરાજ્યનાસૌથીવધુવસ્તીધરાવતાશહેરોમાંનુંએકછે, તેહજુપણરાજ્યમાંસૌથીઝડપથીવિકસતાઅનેત્રીજાસૌથીવધુરહેવાયોગ્યશહેરમાંનુંએકછે. વેબસાઈટનાત્રીજાફકરામાંપ્રખ્યાતઉર્દૂકવિઓનોઉલ્લેખકરવામાંઆવ્યોછે. વેબસાઈટમાંલખ્યુંછેકે, “હિન્દીસાહિત્યઉપરાંત, શહેરમાંફારસીઅનેઉર્દૂસાહિત્યનોપણઅભ્યાસકરવામાંઆવતોરહ્યોછે. અકબર‘પ્રયાગરાજી’જેપ્રખ્યાતઆધુનિકઉર્દૂકવિહતા, નૂહનરવી, તેગ ‘પ્રયાગરાજ’, શબનમનકવીઅનેરાશિદ ‘પ્રયાગરાજ’પણપ્રયાગરાજમાંથયાહતા. આયોગએઅલ્હાબાદનાનામનેબદલેપ્રયાગરાજઅનેપ્રયાગરાજીશબ્દોનોઉપયોગકર્યોછે. આકારણેકવિઓનાનામબદલાયાછે. યુપીહાયરએજ્યુકેશનસર્વિસકમિશનનીવેબસાઈટપરકવિઓઅનેશાયરોનાનામમાંફેરફારનીમાહિતીસોશિયલમીડિયાઅનેવિવિધઅહેવાલોદ્વારાઘણાકલાકોપહેલાઆવીચૂકીછે, પરંતુહજુસુધીનામબદલાયુંનથી. કમિશનનીસત્તાવારવેબસાઇટપરસોમવારેસાંજે૫.૪૫વાગ્યાસુધીઉર્દૂકવિઓનાનામઅલાહાબાદીનેબદલેપ્રયાગરાજઅનેપ્રયાગરાજીજતાહતા. પ્રખ્યાતકવિઓનાનામબદલવાનોઆખોવિવાદથોડીજવારમાંસોશિયલમીડિયાપરવાયરલથઈગયો. માઈક્રોબ્લોગિંગવેબસાઈટટિ્‌વટરપરલોકોવેબસાઈટનાઅબાઉટઅસસેક્શનમાંલખેલાનામનોસ્ક્રીનશોટશેરકરીનેકમેન્ટ્‌સકરીરહ્યાછે. આસિવાયઘણાયુઝર્સએજ્યુકેશનકમિશનનેલગતાસમાચારશેરકરીનેતેનાપરનિશાનસાધીરહ્યાછે. સ્ક્રીનશોટશેરકરતાવકારહસનનામનાયુઝરેપોસ્ટલખી, ‘યુપીસરકારેકવિઓનુંઅલ્હાબાદીનામબદલીનેપ્રયાગરાજકરીદીધુંછે. યુપીહાયરએજ્યુકેશનસર્વિસકમિશનેતેનીવેબસાઈટપરઅકબરઅલ્હાબાદી, રાશિદઅલ્હાબાદીઅનેતેગઅલ્હાબાદીનાનામઅકબરપ્રયાગરાજ, રાશિદપ્રયાગરાજઅનેતેગપ્રયાગરાજલખ્યાછે. ટિ્‌વટરપરતેમનીઆપોસ્ટપરખુબકમેન્ટ્‌સઅનેલાઈક્સમળીછે. હવેઆકવિઓનાશીર્ષકસાથેછેડછાડનેકારણેકવિઓ, લેખકોઅનેલોકોનારાજછે. આયોગનાઅધ્યક્ષપ્રો. ઈશ્વરશરણવિશ્વકર્માએઆવિવાદથીબચતાકહ્યુંકેતેઓઆવાતનીજાણનથી. પરંતુજોકોઈભૂલહશેતોચોક્કસસુધારીલેવામાંઆવશે. કવિશ્લેષગૌતમઅનેશૈલેન્દ્રમધુરનામતેકવિઓનાનામસાથેઆછેડછાડયોગ્યનથી. કોંગ્રેસનાનેતાઓઇર્શાદઉલ્લાઅનેશહેરીવિરેન્દ્રસોનકરનામતે, આવુંકરવુંયોગ્યનથી. અલ્હાબાદશહેરનુંનામબદલવામાંઆવ્યું, તેસારુંહતું, પરંતુહવેકવિઓનાનામસાથેછેડછાડસહનકરવામાંઆવશેનહીં. તેમણેપૂછ્યુંકેશુંઅલ્હાબાદીજામફળનુંનામપણપ્રયાગરાજીજામફળરાખવામાંઆવશે? એકઅધિકારીઅનુસાર, હેકર્સેકેટલાકપ્રખ્યાતકવિઓનાછેલ્લાનામ “અલાહાબાદી”થી “પ્રયાગરાજ”માંબદલીનાખ્યાપછીમંગળવારેયુપીઉચ્ચશિક્ષણસેવાઆયોગનીવેબસાઇટહેકકરવામાંઆવીહતી. કમિશનનાઅધ્યક્ષઈશ્વરચરણવિશ્વવર્માએસમાચારએજન્સીનેજણાવ્યુંહતુંકેપ્રયાગરાજસ્થિતકમિશનજોકે, તેનીહિન્દીવેબસાઈટમાંનામસુધારીનાખ્યાછેજ્યારેઅંગ્રેજીપોર્ટલપરપુનઃસ્થાપિતકરવાનુંકામચાલુછે. ડૉ. વિશ્વકર્માએજણાવ્યુંહતુંકેગુનેગારોનેપકડવામાટેઆઘટનાનીજાણશહેરપોલીસનાસાયબરસેલનેકરવામાંઆવીછે. “અલ્હાબાદનાનામનાબદલાવપરતેમનીસ્પષ્ટનારાજગીવ્યક્તકરતાકેટલાકબદમાશોનુંકૃત્યહતું,” વિશ્વકર્માએજણાવ્યુંહતુંકે, વેબસાઈટપરછેડછાડમાંકમિશનનીકોઈભૂમિકાનથી.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.