Gujarat

આગામીત્રણદિવસસૌરાષ્ટ્ર, ઉ.ગુજરાતઅનેદક્ષિણગુજરાતમાંમાવઠાનીશકયતા

શિયાળોજામેતેપહેલાંચોમાસાજેવોમાહોલ

 • સૂકાઅનેઠંડાપવનોફૂંકાતાઠંડીમાંથયોવધારો • માવઠાનીઆગાહીથીખેડૂતોનીચિંતામાંવધારો
 • અમદાવાદ, તા.૧૭

  રાજ્યમાંએકતરફઠંડીએજોરબતાવવાનુંશરૂકર્યુંછે, ત્યાંબીજીતરફઆગામીત્રણદિવસમાવઠાનીઆગાહીકરવામાંઆવીછે. દેશનાઉત્તરીયભાગમાંથયેલીહિમવર્ષાનેપગલેગુજરાતનાપણઅનેકભાગમાંઠંડીનુંજોરવધવાલાગ્યુંછે. નલિયા૧ર.૦ડિગ્રીસાથેસૌથીનીચુંતાપમાનનોંધાયુંછે. બીજીતરફવાદળછાયાવાતાવરણથીખેડૂતોનીચિંતાવધીછે. વેસ્ટર્નડિસ્ટર્બન્સનીઅસરનેકારણેઆગામીચારદિવસ૪૦કિલોમિટરપ્રતિકલાકનીઝડપેપવનફૂંકાશે. તેમજરાજ્યમાં૧૮થી૨૦નવેમ્બરસુધીઉત્તરઅનેદક્ષિણગુજરાતસહિતસૌરાષ્ટ્રનાઅનેકવિસ્તારોમાંછૂટોછવાયોવરસાદથવાનીસંભાવનાઓછે. રાજ્યમાંમાવઠાનીઆગાહીનેપગલેશિયાળુપાકનેનુકસાનથઈશકેછે.

  હવામાનખાતાએમાવઠાનીઆગાહીકરતાજણાવ્યુંછેકે, તા.૧૭નારોજવલસાડ, દમણ, દાદરાનગરહવેલી, અમરેલી, ભાવનગરમાંહળવાથીમધ્યમવરસાદવરસીશકેછે. બાકીનાભાગોમાંવાતાવરણસુક્કુંરહેશે. તા.૧૮નારોજડાંગ, નવસારી, સુરત, તાપી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગરહવેલી, અમરેલી, ગીરસોમનાથ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, દીવમાંહળવાથીમધ્યમવરસાદવરસીશકેછે. તા.૧૯નારોજદમણ, દાદરાનગરહવેલી, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીરસોમનાથઅનેદીવમાંહળવાથીમધ્યમવરસાદવરસીશકેછે. તેમજતા.૨૦નારોજડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગરહવેલીમાંહળવાથીમધ્યમવરસાદવરસીશકેછે. આસમયેપવનનીઝડપ૪૦કિલોમીટરપ્રતિકલાકપહોંચીશકેછે.

  રાજ્યમાંઉતરપૂર્વનાપવનફૂંકાઈરહ્યાછે. જેનાકારણેવહેલીસવારેઠંડીનોઅહેસાસથયોછે. ઠંડાપવનનેકારણેલઘુતમતાપમાનનોપારોગગડ્યોછે. હાલમાંઉત્તર-પૂર્વીયદિશાનોપવનજમીનીસ્તરથીફૂંકાઈરહ્યોછે. હવામાનખાતાએઆગાહીકરતાજણાવ્યુંછેકેઆગામીચારથીપાંચદિવસસુધીલઘુત્તમતાપમાનમાં૨થી૩ડિગ્રીનોઘટાડોથશે. જોકેહજુપણશહેરમાંમોડીરાત્રેઅનેપરોઢિયેઠંડીનોજોરદારચમકારોઅનુભવવામળેછે. પાટનગરગાંધીનગરનાલોકોપણઠંડીનીતીવ્રતાઅનુભવીરહ્યાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  GujaratHarmony

  ભરૂચની પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિ.માં કોમી એકતાનો અનોખો કિસ્સો મુસ્લિમ મિત્રોની મદદથી સુરતનો ચંદન મોત સામેનો જંગ જીતી ગયો

  માતા-પિતાના અવસાન બાદ બે બહેનોન…
  Read more
  Gujarat

  વટામણ-ધોલેરા હાઇવે પર ભોળાદ ગામ નજીક કાર-ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલ ગોઝારા અકસ્માતમાં અમદાવાદના એક જ પરિવાના ચારનાં મોત

  શાહપુર વિસ્તારના લોકો ઇદ નિમિત્તે…
  Read more
  CrimeGujarat

  સુરતના VR મોલને મળ્યો ધમકીભર્યો મેઈલ જેટલાને બચાવવા હોય તેટલાને બચાવી લો, બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે

  પોલીસે બે હજારથી વધુ લોકોને બહાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.