National

એકમહિનાથીજેલમાંપાકિસ્તાનીપ્રેમી, FB મ્પર મિત્રતાબાદસરહદપારકરીમુંબઈજવામાંગતોહતો

(એજન્સી)                          નવીદિલ્હી, તા.પ

પાકિસ્તાનનાબહાવલપુરનાએકયુવકનેફેસબૂકપરમુંબઈનીએકયુવતીસાથેમિત્રતાથઈ. ત્યારબાદકલાકોસુધીબંનેવચ્ચેવાતચીતનોદોરચાલુથયોઅનેબંનેએકબીજાનાદીવાનાબનીગયા. પ્રેમમાંલોકોઅનેકહદોવટાવીજાયછેઅનેકેટલીકવારએમણેઘણીતકલીફોવેઠવીપડેછે. આયુવકસાથેપણકંઈકઆવુંજબન્યું. યુવતીનેમળવાયુવકેરાજસ્થાનસરહદપાસેનીબાડમેરસીમાપારકરીઅનેમંજિલનેબદલેરણમાંપહોંચીગયો. હવેયુવકપાછલાએકમહિનાથીભારતીયસુરક્ષાદળનીઅટકાયતમાંછે. બીએસએફયુવકનીપૂછપરછકરીરહ્યુંછે. પોલીસનીતપાસસમિતિએહવેયુવતીનેશોધીલીધીછેઅનેએનાપ્રેમનીસાચીપુષ્ટિમળ્યાબાદયુવકનેપરતમોકલવાનીઆશાસેવાઈરહીછે. પાકિસ્તાનનાબહાવલપુરશહેરનાર૧વર્ષીયમોહમ્મદઅહમરેગતમહિનેગેરકાયદેસરરીતેભારત-પાકિસ્તાનસીમાપારકરીનેમુંબઈમાંતેનીપ્રેમિકાનેમળવાનોપ્રયત્નકર્યો, જેનાલીધેયુવકનેમોટીમુશ્કેલીનોસામનોકરવોપડ્યોછે. એકરિપોર્ટઅનુસાર, મામલાનીતપાસકરીરહેલાઅધિકારીઓનાજણાવ્યામુજબચોથીડિસે.નારોજધરપકડસમયેયુવકપાસેથીપાંચસોરૂપિયામળીઆવ્યાહતા. પરંતુકોઈહથિયારમળ્યુંનથી. તપાસમાંસામેલઅધિકારીઓમુજબ, મોહમ્મદઅહમરસોશિયલમીડિયામારફતમુંબઈમાંરહેતીએકયુવતીનાસંપર્કમાંહતો. ભારતીયમીડિયારિપોર્ટ્‌સઅનુસાર, અહમરેઅધિકારીઓનેજણાવ્યુંકે, તેણેવિઝામાટેઆવેદનકર્યુંહતું. પરંતુવિઝાબરતરફકરીદેવામાંઆવ્યોહતો. ત્યારબાદતેણેસરહદપારકરવાનોનિર્ણયકર્યો. શ્રીગંગાનગરનાપોલીસઅધિક્ષકઆનંદશર્માએજણાવ્યુંકે, અહમરનીપૂછપરછમાંજાણવામળ્યુંકે, તેસોશિયલમીડિયાનાપ્લેટફોર્મથીમુંબઈમાંરહેતીએકયુવતીનાસંપર્કમાંહતોઅનેએનેપ્રેમથઈગયો. પૂછપરછમાંઅહમરેજણાવ્યુંકે, યુવતીએએનેમુંબઈઆવીજવાકહ્યુંહતુંઅનેતેસીમાપારકરીનેઅહીંઆવીગયો. જોકે, અહમરજેસીમાઓળંગીનેતેઆવ્યોછેત્યાંઅનુપગઢઅનેમુંબઈનીદૂરી૧૪૦૦કિ.મી. છે. એસપીઆનંદશર્માએજણાવ્યુંકે, સીમાપારકરીનેભારતતરફઆવતાનીસાથેજએનેબીએસએફનાએકઅધિકારીએજોઈલીધોહતોઅનેએનેસુરક્ષાદળોનેહવાલેથવાકહેવામાંઆવ્યું. ત્યારબાદએજાતેબીએસએફજવાનનાહવાલેથઈગયો. એસએચઓફુલચંદેજણાવ્યુંકે, ધરપકડકરાયેલયુવકનીપૂછપરછઅનેએનાદાવાઓનીપુષ્ટિમાટેવિભિન્નસુરક્ષાએજન્સીઓનાપ્રતિનિધિઓનીએકસંયુક્તતપાસસમિતિબનાવવામાંઆવીછે. આસમિતિએએહકીકતજાણવામુંબઈનીમુલાકાતલીધીછેકે, જેયુવતીથીએપ્રેમકરવાનોદાવોકરીરહ્યોછેશુંહકીકતમાંઆવીકોઈયુવતીછેકેનહીં. વાસ્તવમાંએનાસંપર્કમાંહતોકેનહીંએનોઈરાદોક્યાંકગેરકાયદેસરતોનહોતોને ? પોલીસઅધિક્ષકઆનંદશર્માએપુષ્ટિકરીછેકે, તપાસટીમયુવતીનેમળીચૂકીછે. એમણેકહ્યુંકે, એમનેવિશ્વાસછેકે, આમાંકોઈદેશવિરોધીગતિવિધિસામેલનથી. પરંતુકેન્દ્રીયએજન્સીઓપણએમનાસ્તરેતપાસકરીરહીછે. એમણેકહ્યુંકે, જ્યારેએમસાબિતથઈજશેકેયુવકસંપૂર્ણપણેનિર્દોષછેતોબીએસએફનીપાકિસ્તાનરેન્જર્સસાથેફ્લેગમીટિંગથશે. શર્માએકહ્યુંકે, પાકિસ્તાનયુવકનેતેનોનાગરિકમાનેછેઅનેએસ્વીકારેછેકે, એમણેસીમાપારકરીછેતોએનેપરતસોંપીદેવામાંઆવશે.