HealthNational

ઓમિક્રોનવેરિયન્ટબેવંશોમાંવહેંચાઈગયો ઓમિક્રોનથીગભરાવાનીજરૂરનથી, ગંભીરલક્ષણનથી

(એજન્સી)                                     હૈદરાબાદ , તા.૯

સાઉથઆફ્રિકામાંકોરોનાવાયરસનોનવોવેરિયન્ટઓમિક્રોનમળ્યાનેએકમહિનાનોસમયથઈગયોછે. હવેઓમિક્રોનમાંથીબેવંશબીએ.૧અનેબીએ.૨બન્યાછે. જોકે, હેલ્થએક્સપર્ટ્‌સનુંમાનવુંછેકે, આનવાવેરિયન્ટથીગભરાવાનીજરુરનથી. આસાથેમહત્વનીવાતએછેકે, ઓમિક્રોનઆફ્રિકાનાદેશોમાંદેખાતાઅલગ-અલગદેશોએપોતાનીફ્લાઈટ્‌સનાત્યાંઆવા-ગમનપરરોકલગાવીદીધીછે. આમછતાંઓમિક્રોનનાલીધેકોઈદર્દીમાંગંભીરલક્ષણોદેખાયાહોવાનુંહજુસુધીસામેઆવ્યુંનથી. સાઉથઆફ્રિકામાં૮નવેમ્બરેઓમિક્રોનવેરિયન્ટ (બી.૧.૧.૫૨૯) હોવાનીપુષ્ટીથયાબાદતેદુનિયાના૩૪દેશોમાંફેલાઈગયોછે. એક્સપર્ટ્‌સજણાવેછેકેઓમિક્રોનવેરિયન્ટવધુબેવંશોમાંવિભાજિતથયોછે, જોકેઆમથવાથીગભરાવાનીજરુરનાહોવાનુંપણએક્સપર્ટ્‌સજણાવીરહ્યાછે. આજરીતેડેલ્ટાવેરિયન્ટ (બી.૧.૬૧૭) બેભાગમાંવિભાજિતથયોહતો, જેપછીત્રીજોભાગડેલ્ટાપ્લસથયોહતો. આપછીતેના૧૦૦ભાગપડ્યાહતા. જોકે, આવિભાજનનીલોકોપરકોઈગંભીરઅસરનહોતીથઈ. ઓમિક્રોનવેરિયન્ટનાવિભાજનઅંગેનવીદિલ્હીનાઈન્સ્ટિટ્યુટઓફજીનોમિક્સએન્ડઈન્ટેગ્રેટિવબાયોલોજીનાવૈજ્ઞાનિકેકરેલાટિ્‌વટમાંજણાવ્યુંહતુંકે, ઓમિક્રોનવેરિયન્ટબેવંશબીએ.૧અનેબીએ.૨માંવિભાજિતથયોછે, અનેબીએ.૨લગભગ૨૪મ્યુટેશનસાથેનવાઆઉટલેયરનોસમાવેશકરશે. નોંધનીયછેકે, આપહેલારાજસ્થાનનાજયપુરમાંઓમિક્રોનવેરિયન્ટથીપીડાતાદર્દીઓનીસારવારકરીરહેલાડૉક્ટરોએજણાવ્યુંહતુંકે, હજુસુધીકોઈએવાલક્ષણોદર્દીઓમાંદેખાયાનથીકેજેનાકારણેઓમિક્રોનથીડરવાનીજરુરજણાય. આવેરિયન્ટઝડપથીફેલાયછેપરંતુતેડેલ્ટાવેરિયન્ટજેટલોભયાનકસાબિતનથીથયો. આસિવાયદુનિયામાંહજુઓમિક્રોનથીકોઈદર્દીનીતબિયતવધારેલથડીહોયકેમૃત્યુથયુંહોયતેવીપણઘટનાબનીનથી. આમછતાંકોરોનાથીકેનવાવેરિયન્ટથીબચાવમાટેકોરોનાગાઈડલાઈન્સનુંપાલનકરવાનીસલાહએક્સપર્ટદ્વારાઆપવામાંઆવીરહીછે. ડબલ્યુએચઓદ્વારાપણજણાવવામાંઆવ્યુંછેકેઓમિક્રોમવાયરસથીપીડિતદર્દીઓમાંઅગાઉનાડેલ્ટાવેરિયન્ટજેવીગંભીરતાજોવામળીનથી. આમછતાંસાવધાનીરાખવીજરુરીછે. ભારતમાંઓમિક્રોમવેરિયન્ટનાકેસ૨૦નેપારકરીગયાછેજેમાંથીસૌથીવધારેમહારાષ્ટ્રમાં૧૦કેસછેઅનેરાજસ્થાનમાં૯આસિવાયગુજરાતમાંએકકેસનોંધાયોછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.