MuslimNational

ખેડૂતોનાઆંદોલનનીસફળતાથીઉત્સાહિતથઇનેઆસામનાસંગઠનો CAA વિરોધીઆંદોલનનેવધુતીવ્રબનાવવાનીયોજનાબનાવીરહ્યાછ

(એજન્સી)                          ગુવાહાટી, તા.ર૩

કૃષિકારોદ્વારાએકવર્ષથીવધુલાંબાઆંદોલનનેપગલેત્રણવિવાદાસ્પદકૃષિકાયદાઓરદકરવાનાકેન્દ્રનાનિર્ણયેઆસામમાંCAAવિરોધીહલચલનેપુનર્જીવિતકરવામાટેઘણાસંગઠનોનેનવીપ્રેરણાઆપીછે. ઓલઆસામસ્ટુડન્ટ્‌સયુનિયન (AASU)થીલઇનેકૃષકમુક્તિસંગ્રામસમિતિ (KMSS), ૨૦૧૯માંઆંદોલનમાંમોખરેરહેલાસંગઠનો, રાયજોરદળ (RD) અનેઆસામરાષ્ટ્રપરિષદ (AJP), નેતાઓદ્વારારચવામાંઆવેલારાજકીયસંગઠનોહવેતેમનાસંગઠનોમાંઅનેઅન્યજૂથોસાથેઆંદોલનનેવધુતીવ્રબનાવવામાટેચર્ચાઓકરીરહ્યાછે. આસંગઠનોનાનેતાઓએકહ્યુંકે, નાગરિકતાસુધારણાઅધિનિયમ (CAA) સામેનાઆંદોલનેકોવિડ-૧૯રોગચાળાનેકારણેતેનો ‘સામૂહિકસ્વભાવ’ગુમાવ્યોછેપરંતુભારપૂર્વકજણાવ્યુંહતુંકે, કૃષિકાયદાનેરદકરવાનાનિર્ણયથીતેમનાહલચલનેવેગમળ્યોછે. ઉત્તર-પૂર્વનાકેટલાકસંગઠનોઝ્રછછનોવિરોધકરેછે, જેબાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાનઅનેઅફઘાનિસ્તાનનાહિન્દુઓ, જૈનો, ખ્રિસ્તીઓ, શીખો, બૌદ્ધોઅનેપારસીઓનેનાગરિકતાઆપવામાંગેછેજેઓ૩૧ડિસેમ્બર, ૨૦૧૪નારોજઅથવાતેપહેલાંભારતમાંપ્રવેશ્યાછે, આભયથીકેતેનાથીવસ્તીવિષયકફેરફારથશે. આપ્રદેશમાંકેજેબાંગ્લાદેશસાથેલાંબીસરહદોછે. છછજીેંનામુખ્યસલાહકારસમુજ્જલકુમારભટ્ટાચાર્યએજણાવ્યુંહતુંકે, કૃષિકાયદાનેરદકરવાનોનિર્ણયલેવામાંઆવ્યોહતોકારણકે, તે ‘મોદીસરકારનોલોકોસાથેનોઅન્યાય’હતો.

હવેકેન્દ્રએસીએએપણરદકરવુંપડશેકારણકે, તેપૂર્વોત્તરનાઆદિવાસીલોકોનીવિરૂદ્ધછે. છછજીેંઅનેનોર્થઇસ્ટસ્ટુડન્ટ્‌સઓર્ગેનાઇઝેશન (દ્ગઈર્જીં) ઝ્રછછનાઅમારાવિરોધપરઅડગછે, તેપ્રદેશનાલોકોમાટેઓળખનાપ્રશ્નસાથેસંબંધિતછે. તેમણેકહ્યુંકે, છછજીેંપહેલેથીજદ્ગઈર્જીંઅને૩૦અન્યસંસ્થાઓસાથેનવીવ્યૂહરચનાદ્વારાઝ્રછછવિરોધીચળવળનેકેવીરીતેઆગળલઇશકાયતેઅંગેવાતચીતકરીરહીછે.

‘આંદોલનક્યારેયખતમથયુંનહતું. અમેવિવિધમંચોપરઅમારોપ્રતિકારચાલુરાખતાહતા. કોવિડ-૧૯રોગચાળો, લોકડાઉનઅનેપરીક્ષાઓનેકારણેતેમાંમોડુંથયુંહતુંપરંતુહવે, અમેહલચલનેવધુતીવ્રબનાવવાનીરીતોપરચર્ચાકરીરહ્યાછીએ. દ્ભસ્જીજીઝ્રછછનાવિરોધપરઅડગછેતેનીનોંધલેતાતેનાસંયુક્તસચિવમુકુતડેકાએલોકોનેઆકાયદાસામેએકથવાવિનંતીકરી. દરેકવ્યક્તિએઝ્રછછવિરૂદ્ધએકસાથેઆવવુંજોઇએ. માત્રત્યારેજઅમેખાતરીકરીશકીએછીએકેતેનેરદકરવામાંઆવે. ચળવળનેપુનર્જીવિતકરવાનોમુદ્દો૨૭નવેમ્બરનીદ્ભસ્જીજીમીટિંગમાંઆવશે, જેમાંજિલ્લાતેમજકેન્દ્રીયનેતાઓહાજરીઆપશે.

પાર્ટીનાકાર્યકારીપ્રમુખ, ભાસ્કોડી.સૈકિયાએજણાવ્યુંહતુંકે,  ૨૦૧૯માં૪૦દ્ભસ્જીજીનેતાઓનીધરપકડ, જેમાંઅમારાપ્રમુખઅખિલગોગોઇનોસમાવેશથાયછે, તેણેઆંદોલનનાપછીનાતબક્કામાંઅમારીસહભાગિતાનેઅવરોધિતકરીહતી, જ્યારેરોગચાળોઅનેલોકડાઉનઅન્યઅવરોધોહતા. પરંતુહવેઅમેતેનેકેવીરીતેપુનર્જીવિતકરવુંતેઅંગેચર્ચાકરીરહ્યાછીએ. ભૂતપૂર્વછછજીેંનેતાઓસાથેઝ્રછછવિરોધીચળવળપછીરચાયેલીછત્નઁએકહ્યુંકે, તેકાયદાસામેરાજકીયરીતેલડશેપરંતુતેનીવિરૂદ્ધઆંદોલનનેસમર્થનઆપશે. અમેએકરાજકીયપક્ષછીએઅનેઅમેસીએએસામેરાજકીયરીતેલડીશું, તેઅમારોઆદેશછે. જેસંગઠનોએઅગાઉએક્ટવિરૂદ્ધઆંદોલનનુંનેતૃત્વકર્યુંહતુંતેઓએતેનેપુનર્જીવિતકરવુંજોઇએ. અમેતેમનેસમર્થનકરીશું.’ એજેપીનાપ્રવક્તાઝિયાઉરરહેમાનેજણાવ્યુંહતુંકે, કેન્દ્રએહજુસુધીઝ્રછછનેલાગુકરવામાટેનિયમોઘડ્યાનથી, જેઆકાયદાનાલોકોનાવિરોધનાભયનેદર્શાવેછે. પરંતુસરકારજ્યારેઇચ્છેત્યારેતેકરીશકેછે. તેથી, તેનાપરદબાણજાળવીરાખવામાટે, ઝ્રછછવિરોધીઆંદોલનશરૂરાખવુંજરૂરીછે. ડિસેમ્બર૨૦૧૯માંવિદ્યાર્થીઅનેયુવાસંગઠનોનીઆગેવાનીહેઠળનાજનઆંદોલનતરીકેઝ્રછછવિરોધીઆંદોલનનીશરૂથઈહતી. પરંતુપાછળથીઆસામનાવિવિધભાગોમાંરેલવેસ્ટેશન, પોસ્ટઓફિસઅનેઅન્યસંસ્થાઓસહિતનીસરકારીમિલકતોનેનુકસાનપહોંચાડવાઅનેસળગાવવાનીસાથે, તેહિંસાદ્વારાવિક્ષેપિતથયુંહતું. સરકારનીકડકકાર્યવાહીમાંઆંદોલનનાનેતાઓનીધરપકડ, ઇન્ટરનેટકનેક્ટિવિટીબંધકરીનેકરફ્યુલાદવામાંઆવ્યોહતો. આંદોલનનાનેતાઓએદાવોકર્યોહતોકે, પોલીસગોળીબારમાંપાંચવિરોધીઓમાર્યાગયાહતાપરંતુરાજ્યસરકારેભારપૂર્વકજણાવ્યુંહતુંકે, જાનહાનિની ?? સંખ્યાત્રણહતી. અખિલગોગોઇઅનેતેનાકેટલાકસહયોગીઓનીધરપકડપછીપ્રસિદ્ધિમાંઆવેલાછછજીેંએરસ્તાઓઅવરોધિતનકરવાનો, ખેતરોમાંપ્રદર્શનોગોઠવવાઅનેસૂર્યાસ્તપહેલાંદૈનિકવિરોધપૂર્ણકરવાનોનિર્ણયલીધોતેપછીઆંદોલનનીગતિધીમીપડીહતી. જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી૨૦૨૦માંધો.૧૦અને૧૨નીબોર્ડપરીક્ષાઓનેધ્યાનમાંરાખીનેછછજીેંદ્વારાવિરોધમાંથી ‘કામચલાઉવિરામ’જાહેરકર્યાપછીઅનેએબાદ, કોવિડ-૧૯રોગચાળોફાટીનીકળ્યાબાદલોકડાઉનનેપગલેઆંદોલનશાંતથઇગયુંહતું.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  NationalPolitics

  રાજ્યપાલ પર ટિપ્પણી બદનક્ષીકારક નથી : મમતાએ હાઇકોર્ટને જણાવ્યું

  (એજન્સી) કોલકાતા, તા. ૧૬પશ્ચિમ બંગાળના…
  Read more
  National

  ટોક ઓફ ટાઉન : અનંત અંબાણી અનેતેમની રૂા. ૨૦૦ કરોડની વેડિંગ શેરવાની

  (એજન્સી) તા.૧૩અનંત અંબાણી અને રાધિકા…
  Read more
  National

  ત્રિપુરા : યુવકની મોબ લિંચિંગમાં હત્યા પછી દુકાનમાંતોડફોડ અને આગ લગાવવામાં આવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ

  . પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.