GujaratNational

ગુજરાતમોડલતેનુંઆકર્ષણગુમાવીરહ્યુંછે, તોબંગાળમોડલલોકોનુંવશીકરણકરવામાટેતૈયારછે

(એજન્સી)                           તા.૧૯

૨૦૧૪નીચૂંટણીઓસુધીજ્યારેમીડિયાઅનેઅમુકબૌદ્ધિકોગુજરાતમોડલવિશેવાતકરતાંહતાત્યારેતેઓશાસનપ્રણાલીવિશેબિલકુલવાતકરતાનહતા. તેઓએકમાનવતરીકેપુનર્જન્મપામેલાભગવાનવિશેવાતકરીરહ્યાહતા ! ગુજરાતમોડલજેરીતેરજૂકરવામાંઆવ્યુંહતુંતેનાથીભારતનાસ્ટારપ્રભાવકોઆશ્ચર્યચકિતથયાહતાઅનેકઠોરસાંપ્રદાયિકભાવનાપરબિલકુલધ્યાનઆપ્યુંનહતું.

હવેસાતવર્ષપછીઆખરેગુજરાતમોડલનીખામીઓમોટાપ્રમાણમાંરાષ્ટ્રસમક્ષખુલ્લીપડીગઈછે. આથીજતેઓએક્સપ્રેસવેઅનેમંદિરોમાંકેટવોકકરીનેસ્ટારપ્રભાવકોનેઆકર્ષવામાટેતમામપ્રયાસોકરીરહ્યાછે, જેમાંતેમનીપરપ્રશિક્ષિત૫૫કેમેરાફરેછે, જેમનીઆસપાસકોસ્ચ્યુમપહેરેલાઆદરણીયલોકો (જેમકેબોલિવૂડનાબેકગ્રાઉન્ડડાન્સર્સહોયછે) છે. તેઓડાઈનિંગટેબલપરનાકેન્દ્રબિંદુબનીજાયછે. ખાતરીપૂર્વક, ઘણામીડિયાવાળાઓતેનેસંપૂર્ણઅર્થહીનરીતેમાથુંઊંચુંરાખીનેઅથવાપ્રાર્થનામાંતેમનીઆસપાસફરતાજોયાપછીફરીથીફુવારાઓનીજેમઉછળીરહ્યાછે. હાઈલાઈટએહતીકે, જ્યારેતેઓપાયજામાઅનેસૂટમાંજાણેવોટરબેબીરમીરહ્યાહતા. તેઓકાદવવાળીનદીમાંગયા, પાણીનીઅંદરએકકેબેઈંચડૂબકીમારીનેહિપ્પોનીજેમફરીઊભાથયાહતા. મેંતેમનાહાસ્યાસ્પદપાયજામાઅનેસૂટનેજોયાઅનેએજોતાંહુંકબૂલકરૂંછુંકેમનેરાહતછેકે, તેમણેસ્વિમિંગટ્રેક્સપહેર્યાનથી. ઉપરાંતઅમિતશાહઅનેઅરવિંદકેજરીવાલનેભારતનીપવિત્રનદીઓમાંરૂવાંટીવાળીપાણીનીભેંસનીજેમફરતાજોયાપછી, હુંબીજાભારતીયરાજકારણીનેકમરથીનીચેઉતરેલાકપડાંસાથેજોવાનીબિલકુલઈચ્છાકરતીનથી. જોકે, હુંઆવિચારોસાથેઅલ્પસંખ્યકમાંછુંકારણકે, ગુજરાતમોડલનાતાજેતરનાસ્પેક્ટેલેઘણાઅભિવાદનનેપ્રેરણાઆપીછેઅનેમોટાભાગનાલોકોકહેછેકે, વિપક્ષમાંકોઈપણવ્યક્તિતેનાસ્વભાવનીતુલનાકરીશકેનહીં ! કદાચવિપક્ષનામોટાભાગનાસભ્યોનેમોડલિંગકરવામાંકેપોતાનાફોટાબનાવવામાંદૂરથીરસનથી ? છેવટે, શુંઆહરીફાઈખરેખરસારાવહીવટવિશેનથી ?  હુંહવેગભરાઈગઈછુંકે, ગુજરાતમોડલનાભૂતપૂર્વઅનેસંભવતઃવર્તમાનવ્યૂહરચનાકારતેનાનવીનતમક્લાયન્ટનેપણએવુંજકરવામાટેતૈયારકરશે, તેથીપશ્ચિમબંગાળનામુખ્યપ્રધાનનેસફેદઅનેવાદળીનાઈટીમાંગંગામાંલહેરાતાજોવામાટેતૈયારરહો. સદ્‌નસીબે, ૨૦૧૧પછીતેણીતેનીપોતાનીતાકાતપરચૂંટણીલડીરહીછે, તેથીતેવધુઆકર્ષકલાગેછે. તેણીનાસૌથીમોટાસમર્થકોમાંનાએક, જાવેદઅખ્તર, સંભવતઃમૂવિંગબેકગ્રાઉન્ડગીતમાટેગીતોલખશેઅનેબોલિવૂડનીકેટલીકનાનીઅભિનેત્રીઓકેટલાકમોહકપરંપરાગતભારતીયનૃત્યકરશે. બંગાળમોડલપરપણરાષ્ટ્રનેઆનંદથીમૂર્ખબનાવવામાટેઆપૂરતુંછે.  આપણુંમુખ્યપ્રવાહનુંમીડિયાજર્જરિતઅર્થવ્યવસ્થા, મોંઘવારી, ધર્માંધતા, ભ્રષ્ટાચાર, નિરંકુશતા, ગુનાહિતકૃત્યો, મસ્જિદોઅનેચર્ચોપરનાહુમલાઓ, ઈજારાશાહીનાજોખમોવિશેચિંતિતનથી. તેઓએવાલોકોછેજેમનેકોઈપણજૂનાતમાશોદ્વારાસતતમનોરંજનનીજરૂરહોયછે, પછીભલેતેરસ્તાપરનૃત્યકરતોવાંદરોજકેમનહોય. આઉપરાંત, તેઓજાણેછેકે, ગુજરાતમોડલઅનેબંગાળમોડલબંનેતેમનેજાહેરાતોઆપવાનોઈન્કારકરેછેસિવાયકેતેઓતેમનીપ્રશંસાકરે. બંનેમાંઘણુંસામ્યછેઃતેઓનિરંકુશછે, લોકોતેમનાકાર્ટૂનશેરકરવાબદલજેલનીસજાભોગવેછે. વસ્તુઓએટલીસુંદરરીતેઆગળવધીછેકે, અદાણીજેવાગુજરાતમોડલનાબેસ્ટફ્રેન્ડહવેબંગાળમોડલસાથેચમ્મીબનીગયાછે. ગુજરાતમોડલના ‘પરિવાર’આસંબંધથીએટલાખુશછેકે, તેઓએતેમનાબંગાળીમુખપત્ર ‘સ્વસ્તિક’માંતેનાપરઘણાઝળહળતાલેખોલખ્યાછેઅનેકહ્યુંછેકે, બંગાળમોડેલઅનેગુજરાતમોડેલનું ‘અવિભાજ્યસ્વપ્ન’એકજછે, કોંગ્રેસમુક્તભારત. હુંઆગાહીકરૂંછુંકે, ૨૦૨૪નીશરૂઆતમાં, સામાન્યચૂંટણીઓપહેલાંગુજરાતમોડલઅનેબંગાળમોડલબંનેએકનદીમાંહાથમિલાવીનેચાલશે. ૧૧૦કેમેરામેન (દરેકમાટે૫૫) હાજરરહેશે. તેમનીડૂબકીનીકોરિયોગ્રાફીકરવામાંઆવશે. રાષ્ટ્રનાલોકોપણકેમેરાસામેકેટીવીસામેઆંખરાખીનેપાણીમાંજતાંઆબંનેમહાનુભાવોનીઝલકજોતાહશેઅનેઆનંદમાણતાહશે.

(સૌ.ઃનેશનલહેરાલ્ડ)