MuslimNational

ગુરૂગ્રામમાંશુક્રવારનીનમાઝજાહેરમાંપઢવાનાવર્તમાનવિવાદપહેલાં પણમુસ્લિમોએમસ્જિદોમાટેજમીનનીઅનેકવારમાગણીકરીછે

(એજન્સી)                            તા.૧૩

૨૦૧૮માંમિલેનિયમસિટીમાંખુલ્લામાંજુમ્માનમાઝ (શુક્રવારનીપ્રાર્થના) અદાકરવાઅંગેનાવિવાદપહેલામુસ્લિમસમુદાયનેતેમનીવધતીસંખ્યામાટેઅનેરહેવાસીઓનીઅસુવિધાટાળવામાટેવધુમસ્જિદોનીજરૂરિયાતનોઅહેસાસથયોહતો. આમાટેબેટ્રસ્ટો-ઈન્ડિયાઈસ્લામિકરિસર્ચસેન્ટર (આઈઆઈઆરસી) અનેમુસ્લિમમાઈનોરિટીટ્રસ્ટ-એ૨૦૧૬માંહરિયાણાસરકારદ્વારાઓફરકરાયેલાપાંચધાર્મિકસ્થળોમાટેઅરજીકરીહતી. અરજીસાથેનીવિગતવારપુસ્તિકાદર્શાવેછેકે, સેક્ટર-૫૭માં, અંજુમનટ્રસ્ટમસ્જિદસહિતમાત્રનવમસ્જિદોજેમાંમાત્ર૩૨૦૦લોકોનેસમાવવાનીકુલક્ષમતાહતી. પરંતુતેઓઅન્યમસ્જિદોમાટેજમીનમેળવવામાંનિષ્ફળરહ્યાહતા. ફરીથીઆવર્ષેખુલ્લામાંનમાઝનેલઈનેસમગ્રશહેરમાંઉગ્રવિરોધવચ્ચેૈૈંંઇઝ્રએ૧૬૨૭ચોરસમીટરનીફાળવણીમાટેઅરજીકરીહતી. હરિયાણાશહેરીવિકાસપ્રધિકરણ (ૐજીફઁ)નીજાહેરાતનાજવાબમાંબેમહિનાપહેલાસેક્ટર-૩૯માંપ્લોટમાટેઅરજીકરવામાંઆવીહતી. જોકે, ટ્રસ્ટદ્વારાહજુસુધીઆનિર્ણયવિશેસત્તાવારરીતેજણાવવામાંઆવ્યુંનથી, પરંતુપ્લોટફાળવણીમાટેનાઈન્ટરવ્યૂમાંહાજરરહેલાએકસભ્યેજણાવ્યુંહતુંકે, તેઓઆવખતેપણબહુઆશાવાદીનથી. આઈઆઈઆરસીનીપાંચસભ્યોનીસમિતિનાસભ્યગુડગાંવમુસ્લિમકાઉન્સિલનાસભ્યઅલ્તાફઅહમદજેઓઈન્ટરવ્યૂમાંહાજરીઆપીહતીતેઓએજણાવ્યુહતુંકે, ગુરૂગ્રામવિભાગીયકમિશનરનીઆગેવાનીહેઠળનીસમિતિદ્વારાગયામહિનેવીડિયોકોન્ફરન્સિંગદ્વારાઈન્ટરવ્યૂલેવામાંઆવ્યોહતો. જોકે, સમગ્રકવાયતમાત્રસાતમિનિટમાંપૂરીથઈગઈહતી. શ્રીઅહમદેજણાવ્યુંહતુંકે, સમુદાયમાટેધાર્મિક, શૈક્ષણિકઅનેસામાજિકપ્રવૃત્તિઓમાટેબહુહેતુકહોલમાટેનીચર્ચાહતી. અમેયોગ્યરીતેપ્લોટની૧૦% કિંમત, આશરે ? ૧૮લાખ, બાનાનીરકમતરીકેચૂકવીઅનેઅન્ય૨૫% રકમમાટેબેંકખાતાનીવિગતોતૈયારકરીહતી. નીતિમુજબ, સામાન્યરીતેદરેકસેક્ટરનાલેઆઉટપ્લાનમાંધાર્મિકઅથવાસામાજિકસંસ્થાઓમાટેઅલગ-અલગસ્થળોએબેસાઈટઆપવામાંઆવેછેઅનેતેનેરાહતદરેફાળવવામાટેનીઅરજીઓઅખબારોમાંજાહેરાતદ્વારામંગાવવામાંઆવેછે. સંબંધિતડેપ્યુટીકમિશનરનીઆગેવાનીહેઠળનીસમિતિદ્વારાઅરજીઓનીતપાસકરવામાંઆવેછેઅનેતેનીભલામણોમંજૂરીમાટેૐજીફઁનીબેઠકસમક્ષમૂકવામાંઆવેછે. સંસ્થાઓઅથવાટ્રસ્ટોએમહત્તમત્રણવર્ષનાવિસ્તરણસાથેકબજોઓફરકર્યાનીતારીખથીબેવર્ષમાંબાંધકામપૂર્ણકરવુંજરૂરીછે. એકવરિષ્ઠનિવૃત્તકોર્પોરેટકર્મચારી, જેમુસ્લિમસમુદાયનાસભ્યતરીકેબંનેપ્રસંગોએઆપ્રક્રિયામાંસામેલહતા. તેઓએજણાવ્યુંહતુંકે, સરકારમાંતેમનાપોતાનાસમુદાયનાસભ્યોએતેમનેકહ્યુંહતુંકે, ધાર્મિકસ્થળોમાટેજમીનફાળવણીનોઅંતિમનિર્ણય, પક્ષનેધ્યાનમાંલીધાવિનાકરવોજોઈએ. જેકોઈપણનિર્ણયલેવામાંઆવીરહ્યોછે, તેજાણીનેઅમેનિરાશછીએકે, તેઓમુસ્લિમસમુદાયનેસમર્થનઆપતાનથી. વાસ્તવમાંસમગ્રદેશમાંમુસ્લિમસમુદાયઅનેવધુઉત્તરભારતમાં, મસ્જિદમાટેજમીનનીફાળવણીમાં, સત્તામાંરહેલાપક્ષનેધ્યાનમાંલીધાવિના, અમલદારશાહીતેમજરાજકીયનેતૃત્વતરફથીસ્પષ્ટઅનિચ્છાનોસામનોકરવોપડેછે. આવુંદાયકાઓથીચાલીરહ્યુંછેઅનેપહેલાકરતાંહવેવધુમજબૂતઅનેજાહેરમાંદેખાયછે. તેમણેયાદકર્યુંકે, કેવીરીતેસેક્ટર-૫૭મસ્જિદમાટેપણખૂબજમુશ્કેલીઅનેરાજકીયપ્રભાવસાથેજમીનફાળવવામાંઆવીહતી, સમુદાયનાબેઅગ્રણીરાજકીયનેતાઓએઆસંદર્ભમાંતત્કાલિનમુખ્યમંત્રીઓમપ્રકાશચૌટાલાસાથેવાતકરીહતી. હજુપણમસ્જિદકાયદાકીયગૂંચમાંછેઅનેઆઆધારપરકેસદાખલકરવામાંઆવ્યોછેકે, ફાળવવામાંઆવેલીજમીનઅન્યહેતુઓમાટેહતીઅનેઆવિસ્તારમાંમુસ્લિમોનીઓછીવસ્તીહતી. મસ્જિદઆંશિકરીતેવધુબાંધકામપરસ્ટેસાથેબાંધવામાંઆવીછે. ૨૦૧૬માંસાઈટ્‌સમાટેજમાકરાયેલીબાનાનીરકમએકવર્ષપછીપરતકરવામાંઆવીહતીઅનેસમુદાયનાસભ્યોનેમૌખિકરીતેકહેવામાંઆવ્યુંહતુંકે, આપ્રક્રિયારદકરવામાંઆવીહતી. કારણસત્તાવારરીતેજણાવવામાંઆવ્યુંનહતું. એવુંલાગેછેકે, પ્રક્રિયાવાસ્તવમાંપસારથઈહતીઅનેઅમનેનકારવામાંઆવ્યાહતા. આવર્ષેપણ, સમુદાયેસમર્થનમેળવવામાટેઈન્ટરવ્યૂપહેલાઘણારાજકીયનેતાઓનોસંપર્કકર્યોહતો. શ્રીઅહમદેજણાવ્યુંહતુંકે, સમુદાયનેન્યૂગુડગાંવમાંમસ્જિદમાટેજમીનનીતાત્કાલિકજરૂરછે, જેમાંવ્યાપકપણેદક્ષિણઅનેપૂર્વમ્યુનિસિપલઝોનનોસમાવેશથાયછે, માત્રતેમનીધાર્મિકપ્રવૃત્તિઓમાટેજનહીં, પણમેદાંતાહોસ્પિટલમાંસારવારસહિતવિવિધહેતુઓમાટેવિદેશીમુસ્લિમોશહેરમાંઆવેછેઅનેસામાન્યરીતેદૂર-દૂરઆવેલીસેક્ટર-૫૭અંજુમનટ્રસ્ટમસ્જિદનીમુલાકાતલેછેઅનેઆપણીખરાબછાપપડેછે. અમેઆશારાખીએછીએકે, વહીવટીતંત્રઆસમજશે, પરંતુઅમેઆવખતેપણબહુઆશાવાદીનથી. આપણેદેશનાસૌથીમોટાલઘુમતીસમુદાયછીએ, પરંતુજ્યારેધાર્મિકહેતુઓમાટેજમીનનીફાળવણીનીવાતઆવેછેત્યારેગુરૂગ્રામમાંમુસ્લિમોસાથેભેદભાવકરવામાંઆવેછે. જોઆવખતેપણઅમનેનકારવામાંઆવશે, તોઅમારીપાસેમસ્જિદમાટેજમીનમેળવવામાટેકોર્ટમાંજવાસિવાયઅન્યકોઈવિકલ્પરહેશેનહીં.

(સૌ. : ધહિન્દુ.કોમ)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.