National

જમ્મુ-કાશ્મીરનુંજ્યારેઅનામતબેઠકોસાથેસીમાંકનથઇરહ્યુંછેત્યારે ભાજપેએકવધુસમુદાયનેઅનુસુચિતજનજાતિનોદરજ્જોઆપવાનુંવચનઆપ્યું

અગાઉભાજપેગુજ્જરનેઆદરજ્જોઆપવાનીવાતકરીહતીઅનેહવેપહાડીઓમાટેઆવી

વાતકરવામાંઆવીરહીછેજેનાકારણેગુજ્જરઅનેપહાડીઓઆમનેસામનેઆવીગયાછે

(એજન્સી)                              તા.૨૭

ડિસે.માંજમ્મુ-કાશ્મીરભાજપએકમનાપ્રમુખરવિન્દરરૈનાએજણાવ્યુંહતુંકેસરકારપહાડીસમુદાયમાટેશિડ્યુલટ્રાઇબએટલેકેઅનુસૂચિતજનજાતિનોદરજ્જોઆપશે. આજાહેરાતનોસમયઘણોમહત્વપૂર્ણછેકારણકેજમ્મુઅનેકાશ્મીરજ્યારેઅનામતબેઠકોસાથેસીમાંકનનીકાર્યવાહીમાંઆગળધપીરહ્યુંછેત્યારેભાજપેપહાડીસમુદાયનેએસટીસ્ટેટસઆપવાનુંવચનઆપ્યુંછે.

અગાઉભાજપેઆમુદ્દેગુજ્જરનોસ્નેહસંપાદનકરવાનોપ્રયાસકર્યોહતો. હવેપહાડીઓપરધ્યાનકેન્દ્રીતકર્યુછેતેનેકારણેબંનેસમુદાયોવચ્ચેતણાવવધીશકેછે. રવિન્દરરૈનાપણસ્વયંપહાડીસમુદાયમાંથીઆવેછે. સીમાંકનઅનુસારસાતનવીબેઠકોઉમેરવાનીદરખાસ્તછેજેમાંછબેઠકોજમ્મુનીઅનેએકકાશ્મીરનીહશે. આઉપરાંતજમ્મુ-કાશ્મીરમાંઅનુસૂચિતજનજાતિમાટે (એસટી) માટે૯બેઠકોઅનામતરાખવાનુંપણઆયોજનછે.      ૫, ઓગસ્ટ૨૦૧૯નારોજજમ્મુ-કાશ્મીરવિધાનસભાનુંવિસર્જનથયુંહતુંઅનેરાજ્યનુંબેકેન્દ્રશાસિતપ્રદેશોમાંવિભાજનથયુંહતું. કેન્દ્રીયગૃહપ્રધાનઅમિતશાહેવચનઆપ્યુંહતુંકેસીમાંકનનીપ્રક્રિયાપૂર્ણથાયત્યારબાદનવીવિધાનસભામાટેચૂંટણીઓયોજાશે. આમપહાડીઓમાટેઅનુસૂચિતજનજાતિનોદરજ્જોઆપવાનુંવચનસાથેસાથેબેઠકોઅનામતરાખવાનોપ્રસ્તાવવગેરેએવોનિર્દેશઆપેછેકેભાજપેહવેપહાડીસમુદાયનેઆકર્ષવાનોપ્રયાસકર્યોછે. આપ્રક્રિયામાંજમ્મુ-કાશ્મીરનાબેઉપેક્ષિતસમુદાયોનેએટલેકેગુજ્જર- બકરવાલઅનેપહાડીઓનેસામસામેભીડાવીદીધાંછે. ગુજ્જરબકરવાલમુખ્યત્વેવિચરતીજાતિછેઅનેજમ્મુ-કાશ્મીરનાપહાડોમાંવસેછે. ઓગસ્ટ,૨૦૧૯માંજ્યારેકેન્દ્રએજમ્મુ-કાશ્મીરનોરાજ્યનોદરજ્જોઅનેસ્વાયત્તતાછિનવીલીધીહતીત્યારેકેન્દ્રએએવીદલીલકરીહતીકેગુજ્જરઅનેબકરવાલનેઅનુસૂચિતજનજાતિનોદરજ્જોમળશે. પરંતુહજુસુધીતેમનેઆવોકોઇદરજ્જોઅપાયોનથી. પહાડીઓનુંકહેવુંછેકેતેમનેપણઅનુસૂચિતજનજાતિનાદરજ્જાનીજરુરછેકારણકેગુજ્જરબકરવાલનીજેમતેઓપણઅનેકહાડમારીઓભોગવીરહ્યાંછે.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.