International

જસ્ટિસઆયેશામલિકેપાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનાપ્રથમમહિલાજજતરીકેશપથલીધાં

(એજન્સી)              પાકિસ્તાન, તા.૨૪

આયશામલિકપાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનાપ્રથમમહિલાજજબન્યાછે. તેમણેસોમવારેશપથલીધા. આયશામલિકલાહોરહાઈકોર્ટનાજજહતા, જેનેહવેસુપ્રીમકોર્ટમાંકામકરવાનોમોકોમળ્યોછે. પાકિસ્તાનનાન્યાયિકઈતિહાસમાંઆએકમહત્વપૂર્ણક્ષણમાનવામાંઆવેછે. કાયદામંત્રાલયદ્વારાશુક્રવારેરજૂકરાયેલાનોટિફિકેશનમુજબઆયશામલિકનાપ્રમોશનનેરાષ્ટ્રપતિઆરિફઅલ્વીએમંજૂરીઆપીહતી. નોટિફિકેશનમાંકહેવામાંઆવ્યુંછેકેઈસ્લામિકરિપબ્લિકઓફપાકિસ્તાનનાબંધારણનીકલમ૧૭૭નીકલમ (૧) હેઠળરાષ્ટ્રપતિનીનિમણૂકલાહોરહાઈકોર્ટનાજજશ્રીમતીઆયેશાએ. મલિકનેપાકિસ્તાનનીસર્વોચ્ચઅદાલતનાન્યાયાધીશતરીકેનિમણૂકકરીનેઅમનેઆનંદથાયછે. પાકિસ્તાનનાન્યાયિકપંચદ્વારાઆમહિનાનીશરૂઆતમાંનામાંકનમોકલવામાંઆવ્યુંહતું. પાકિસ્તાનપીપલ્સપાર્ટીનાસેનેટરફારૂકએચનાઈકનીઆગેવાનીહેઠળનીસંસદીયસમિતિએતેમનાનામાંકનનેસાફકરતીવખતેવરિષ્ઠતાપ્રિન્સિપલનેનકારીકાઢીહતી. લાહોરહાઈકોર્ટનાન્યાયાધીશોનીવરિષ્ઠતાનીયાદીમાંજસ્ટિસઆયશામલિકચોથાક્રમેછે. અમેરાષ્ટ્રીયહિતમાંજસ્ટિસઆયેશાનાનામનેમંજૂરીઆપીછે. સામાન્યરીતેહાઈકોર્ટનાજજોનીબઢતીનેમંજૂરીઆપતીવખતેવરિષ્ઠતાનેધ્યાનમાંલેવામાંઆવેછે. આજકારણહતુંકેગયાવર્ષેજેસીપીદ્વારાતેમનુંનામનકારીકાઢવામાંઆવ્યુંહતું. મલિકનાનામાંકનનેમંજૂરીઆપતાપહેલા૬જાન્યુઆરીનારોજયોજાયેલીજેસીપીનીતાજેતરનીબેઠકમાંપણમલિકનેટેકોઆપતાપાંચસભ્યોનાનજીવાતફાવતસાથેજ્યારેચારસભ્યોએતેમનાનામાંકનનોવિરોધકર્યોહતોત્યારેઆમુદ્દાનોસખતવિરોધકર્યોહતો. આયેશામલિકનીમાર્ચ૨૦૧૨માંલાહોરહાઈકોર્ટનાજજતરીકેનિમણૂકકરવામાંઆવીહતી. હવેતેઓજૂન૨૦૩૧માંતેમનીનિવૃત્તિસુધીસુપ્રીમકોર્ટનાજજતરીકેસેવાઆપશે. તેઓજાન્યુઆરી૨૦૩૦માંચીફજસ્ટિસબનવાનીલાઇનમાંપણહશે. સુપ્રીમકોર્ટનામુખ્યન્યાયાધીશનીનિમણૂકસુપ્રીમકોર્ટમાંસેવાનીવરિષ્ઠતાનાઆધારેકરવામાંઆવેછે. લાહોરહાઈકોર્ટનીવેબસાઈટઅનુસાર૧૯૬૬માંજન્મેલામલિકેપેરિસ, ન્યૂયોર્કઅનેકરાચીથીઅભ્યાસકર્યોછે. લાહોરહાઈકોર્ટનીવેબસાઈટઅનુસારતેમણેપાકિસ્તાનકોલેજઓફલો, લાહોરમાંથીકાયદાનોઅભ્યાસકર્યોઅનેહાર્વર્ડલોસ્કૂલમાંથીએલએલએમકર્યું. તેમણેજૂન૨૦૨૧માંતેમનોસીમાચિહ્નરૂપચુકાદોઆપ્યોજ્યારેતેમણેજાતીયશોષણનોભોગબનેલીવ્યક્તિઓનીતપાસકરવામાટેવર્જીનીટટેસ્ટને “ગેરકાયદેસરઅનેપાકિસ્તાનનાબંધારણનીવિરૂદ્ધ”જાહેરકર્યુંહતું.પાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનેપ્રથમમહિલાજજમળ્યાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  International

  ‘ખૂબ જ દુઃખદ અને આઘાતજનક’ : ભારતે દુર્ઘટનામાં ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ રઈસી અને વિદેશમંત્રીના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો

  ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ રઈસીના નિધન પર…
  Read more
  International

  હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ અને વિદેશમંત્રીના મૃત્યુ, મુસ્લિમ જગતમાં શોક

  અઝરબૈજાનના સરહદી વિસ્તારમાંથી પરત…
  Read more
  International

  અલ-અઝહર અને અરબ સંસદે રફાહમાંઈઝરાયેલી હુમલાની ટીકા કરી

  (એજન્સી) તા.૯ઈસ્લામની સર્વોચ્ચ શિક્ષણ…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.