International

જસ્ટિસઆયેશામલિકેપાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનાપ્રથમમહિલાજજતરીકેશપથલીધાં

(એજન્સી)              પાકિસ્તાન, તા.૨૪

આયશામલિકપાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનાપ્રથમમહિલાજજબન્યાછે. તેમણેસોમવારેશપથલીધા. આયશામલિકલાહોરહાઈકોર્ટનાજજહતા, જેનેહવેસુપ્રીમકોર્ટમાંકામકરવાનોમોકોમળ્યોછે. પાકિસ્તાનનાન્યાયિકઈતિહાસમાંઆએકમહત્વપૂર્ણક્ષણમાનવામાંઆવેછે. કાયદામંત્રાલયદ્વારાશુક્રવારેરજૂકરાયેલાનોટિફિકેશનમુજબઆયશામલિકનાપ્રમોશનનેરાષ્ટ્રપતિઆરિફઅલ્વીએમંજૂરીઆપીહતી. નોટિફિકેશનમાંકહેવામાંઆવ્યુંછેકેઈસ્લામિકરિપબ્લિકઓફપાકિસ્તાનનાબંધારણનીકલમ૧૭૭નીકલમ (૧) હેઠળરાષ્ટ્રપતિનીનિમણૂકલાહોરહાઈકોર્ટનાજજશ્રીમતીઆયેશાએ. મલિકનેપાકિસ્તાનનીસર્વોચ્ચઅદાલતનાન્યાયાધીશતરીકેનિમણૂકકરીનેઅમનેઆનંદથાયછે. પાકિસ્તાનનાન્યાયિકપંચદ્વારાઆમહિનાનીશરૂઆતમાંનામાંકનમોકલવામાંઆવ્યુંહતું. પાકિસ્તાનપીપલ્સપાર્ટીનાસેનેટરફારૂકએચનાઈકનીઆગેવાનીહેઠળનીસંસદીયસમિતિએતેમનાનામાંકનનેસાફકરતીવખતેવરિષ્ઠતાપ્રિન્સિપલનેનકારીકાઢીહતી. લાહોરહાઈકોર્ટનાન્યાયાધીશોનીવરિષ્ઠતાનીયાદીમાંજસ્ટિસઆયશામલિકચોથાક્રમેછે. અમેરાષ્ટ્રીયહિતમાંજસ્ટિસઆયેશાનાનામનેમંજૂરીઆપીછે. સામાન્યરીતેહાઈકોર્ટનાજજોનીબઢતીનેમંજૂરીઆપતીવખતેવરિષ્ઠતાનેધ્યાનમાંલેવામાંઆવેછે. આજકારણહતુંકેગયાવર્ષેજેસીપીદ્વારાતેમનુંનામનકારીકાઢવામાંઆવ્યુંહતું. મલિકનાનામાંકનનેમંજૂરીઆપતાપહેલા૬જાન્યુઆરીનારોજયોજાયેલીજેસીપીનીતાજેતરનીબેઠકમાંપણમલિકનેટેકોઆપતાપાંચસભ્યોનાનજીવાતફાવતસાથેજ્યારેચારસભ્યોએતેમનાનામાંકનનોવિરોધકર્યોહતોત્યારેઆમુદ્દાનોસખતવિરોધકર્યોહતો. આયેશામલિકનીમાર્ચ૨૦૧૨માંલાહોરહાઈકોર્ટનાજજતરીકેનિમણૂકકરવામાંઆવીહતી. હવેતેઓજૂન૨૦૩૧માંતેમનીનિવૃત્તિસુધીસુપ્રીમકોર્ટનાજજતરીકેસેવાઆપશે. તેઓજાન્યુઆરી૨૦૩૦માંચીફજસ્ટિસબનવાનીલાઇનમાંપણહશે. સુપ્રીમકોર્ટનામુખ્યન્યાયાધીશનીનિમણૂકસુપ્રીમકોર્ટમાંસેવાનીવરિષ્ઠતાનાઆધારેકરવામાંઆવેછે. લાહોરહાઈકોર્ટનીવેબસાઈટઅનુસાર૧૯૬૬માંજન્મેલામલિકેપેરિસ, ન્યૂયોર્કઅનેકરાચીથીઅભ્યાસકર્યોછે. લાહોરહાઈકોર્ટનીવેબસાઈટઅનુસારતેમણેપાકિસ્તાનકોલેજઓફલો, લાહોરમાંથીકાયદાનોઅભ્યાસકર્યોઅનેહાર્વર્ડલોસ્કૂલમાંથીએલએલએમકર્યું. તેમણેજૂન૨૦૨૧માંતેમનોસીમાચિહ્નરૂપચુકાદોઆપ્યોજ્યારેતેમણેજાતીયશોષણનોભોગબનેલીવ્યક્તિઓનીતપાસકરવામાટેવર્જીનીટટેસ્ટને “ગેરકાયદેસરઅનેપાકિસ્તાનનાબંધારણનીવિરૂદ્ધ”જાહેરકર્યુંહતું.પાકિસ્તાનનીસુપ્રીમકોર્ટનેપ્રથમમહિલાજજમળ્યાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  International

  ઇઝરાયેલ ગાઝામાંકામચલાઉ યુદ્ધવિરામ કરાર ઇચ્છે છે : હમાસ અધિકારી

  (એજન્સી) તા.૧૬હમાસના રાજકીય બ્યુરોના…
  Read more
  International

  પેલેસ્ટીન માટે સહાય એકત્ર કરવા ભારતમાંકોઈ સંસ્થા સ્થપાઈ નથી : પેલેસ્ટીની દૂતાવાસ

  (એજન્સી) તા.૧૬નવી દિલ્હીમાં…
  Read more
  International

  ઇઝરાયેલ પર હુમલા પછી બાઇડેન ઇરાનની ઓઇલલાઇફલાઇનમાં ઘટાડો કરે તેવી શક્યતા નથી : અહેવાલ

  ગૃહમાં રિપબ્લિકન નેતાઓએ જાહેર કર્યું…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.