HealthInternational

ડબ્લ્યુએચઓએઆપીચેતવણી રસીનલેનારમાટેઓમિક્રોન મોટીસમસ્યાબનીશકેછે

જિનેવા,તા.૨૪

વર્લ્‌ડહેલ્થઓર્ગેનાઇઝેશનનાએકટોચનાઅધિકારીએરવિવારેકોરોનાવાયરસનાઓમિક્રોનવેરિએન્ટનાફેલાવાઅંગેરસીનઆપનારાઓનેચેતવણીઆપીહતી. ટોચનીઆરોગ્યસંસ્થાએજણાવ્યુંહતુંકેભારતમાંકોરોનાનોસમુદાયટ્રાન્સમિશનતબક્કામાંપ્રવેશ્યોછેઅનેવિશ્વભરનાદેશોમાંકેસોની ’સુનામી’પણશરૂથઈગઈછે, જોકેઓમિક્રોનડેલ્ટાકરતાઓછોગંભીરછેપરંતુતેમછતાંડેલ્ટા, હજીપણએકખતરનાકવાયરસછે. કોવિડ-૧૯પરઉર્ૐંનાટેકનિકલહેડમારિયાવાનકેરખોવેજણાવ્યુંહતુંકે, જેલોકોઓમિક્રોનથીસંક્રમિતછે, તેમાંઆરોગકોઈપણસ્તરેજઈશકેછે. લક્ષણોવિનાસંક્રમિતથીમાંડીનેગંભીરબીમારીઅનેમૃત્યુસુધીબધુંજશક્યછે. અમેજેશીખીરહ્યાછીએતેએછેકેનબળીરોગપ્રતિકારકશક્તિધરાવતાલોકો, વૃદ્ધલોકોઅનેજેમનેરસીઆપવામાંઆવીનથીતેઓઓમિક્રોનથીસંક્રમિતથયાપછીકોવિડ-૧૯નુંગંભીરસ્વરૂપધરાવીશકેછે. તેમણેકહ્યુંકેઓમિક્રોનથીસંક્રમિતથયાપછીલોકોહજીપણહોસ્પિટલમાંદાખલછે, સંક્રમણનેકારણેપણમૃત્યુપામીરહ્યાછે. સચોટડેટાનામહત્વપરભારમૂકતાતેમણેકહ્યુંહતુંકે, જ્યારેમાહિતીસૂચવેછેકેતેડેલ્ટાકરતાઓછુગંભીરછે, પરંતુતેનોઅર્થએનથીકેતેહળવુછે. જ્યારેતેમનેપૂછવામાંઆવ્યુંકેશુંદરેકવ્યક્તિકોઈકતબક્કેઅથવાબીજાતબક્કેઓમિક્રોનનાસંપર્કમાંઆવીશકેછે? તેમણેકહ્યુંહતુંકે, ઓમિક્રોનચિંતાનાઅન્યપ્રકારોકરતાંઘણીઝડપથીફેલાયછે.  સંક્રમણફાટીનીકળવાનીદ્રષ્ટિએ, ઓમિક્રોનડેલ્ટાનેપાછળછોડીનેલોકોમાંખૂબજકાર્યક્ષમરીતેફેલાઈરહ્યોછે. આનોઅર્થએનથીકેબધાનેકોઈકતબક્કેઅથવાબીજાતબક્કેઓમિક્રોનથીસંક્રમિતથઈશકેછે. જોકે, સંક્રામકરોગનામહામારીવિજ્ઞાનીકેજણાવ્યુંહતુંકે, કેસોનીવિશ્વવ્યાપીવૃદ્ધિઆરોગ્યસંભાળપ્રણાલીઓપરનોંધપાત્રબોજલાવીરહીછે, જેપહેલેથીજગંભીરરીતેવધુબોજહેઠળછે. તેમણેકહ્યુંહતુંકે, “આપણેમહામારીનાત્રીજાવર્ષમાંપ્રવેશીરહ્યાછીએતેજોતાંજોલોકોસંક્રમણનીપકડમાંયોગ્યરીતેઆરામનહીંકરેઅનેયોગ્યસંભાળનહીંમેળવેતોવધુલોકોગંભીરબીમારીઅનેમૃત્યુપામશેઅનેતેજઅમેઅટકાવવામાંગીએછીએ. તેમણેકહ્યુંકે, ઉર્ૐંનાભાગીદારોસાથેમળીનેકામકરીરહ્યાછે, જેથીવિવિધવેરિએન્ટસાથેસંપર્કઘટાડવામાટેવ્યાપકવ્યૂહરચનાઘડીશકાય. રસીકરણગંભીરબીમારી, મૃત્યુઅનેકેટલાકસંક્રમણનેઅટકાવેછેઅનેવધુફેલાતાઅટકાવેછેતેજોતાંતેમણેકહ્યુંહતુંકેતેઆદર્શનથી. તેમણેકહ્યુંકે, લોકોએનાકપરસારીરીતેફિટકરેલામાસ્કપહેરીનેશારીરિકઅંતરથીપોતાનેસંપર્કમાંઆવવાથીબચાવવાનીજરૂરછે. અનેમોઢુંઅનેહાથધોવા, ભીડટાળવી, ઘરેકામકરવું, પરીક્ષણકરાવવુંઅનેજ્યારેજરૂરપડેત્યારેયોગ્યકાળજીલેવીએસ્તરિતઅભિગમોછેજેનાદ્વારાવ્યક્તિપોતાનેસંક્રમણથીબચાવીશકેછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  International

  ‘ખૂબ જ દુઃખદ અને આઘાતજનક’ : ભારતે દુર્ઘટનામાં ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ રઈસી અને વિદેશમંત્રીના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો

  ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ રઈસીના નિધન પર…
  Read more
  International

  હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ અને વિદેશમંત્રીના મૃત્યુ, મુસ્લિમ જગતમાં શોક

  અઝરબૈજાનના સરહદી વિસ્તારમાંથી પરત…
  Read more
  International

  અલ-અઝહર અને અરબ સંસદે રફાહમાંઈઝરાયેલી હુમલાની ટીકા કરી

  (એજન્સી) તા.૯ઈસ્લામની સર્વોચ્ચ શિક્ષણ…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.