National

દિલ્હીહિંસાનાબેવર્ષબાદપણપોલીસઆરોપીઓનોકેમસતતબચાવકરીરહીછે ? : એકવેધકસવાલ

દિલ્હીહિંસામાંધરપકડકરાયેલા૧૬આરોપીઓપૈકીચારઆરોપીઓદિલ્હીપોલીસનાસગાસંબંધીહોવાનોઘટસ્ફોટ

 

(એજન્સી)                              તા.ર૪

રમખાણોઅનેનોર્થઈસ્ટદિલ્હીનાસુભાષમોહલ્લાનાવસાહતીપરવેઝઆલમનીહત્યાનાકિસ્સામાંએપ્રિલર૦ર૦માંધરપકડકરાયેલારાષ્ટ્રીયસ્વયંસેવકસંઘસાથેસંકળાયેલા૧૬શખ્સોમાંથીપ૯વર્ષનોજયબીરસિંહતોમરપણહતો. ડિસેમ્બરર૦ર૦થીફેબ્રુઆરીર૦ર૧દરમ્યાનઆતમામઆરોપીઓનેજામીનપરછોડવામાંઆવ્યાહતા. તેમાંનાત્રણહવેએપ્રિલમાંયોજાનારીનોર્થઈસ્ટદિલ્હીમ્યુનિસિપલનીચૂંટણીમાંભાજપનીટિકિટમળવાનીમહત્ત્વાકાંક્ષારાખીનેબેઠાછે.

નાગરિકતાસુધારાકાયદા (સીએએ) સામેવિરોધદેખાવોબદલમુસ્લિમદેખાવકારોસામેહિંસકપ્રતિક્રિયાબાદદિલ્હીમાંફાટીનીકળેલારમખાણોમાંપ૩નાંમોતથયાહતાઅનેસેંકડોઘવાયાહતા. આમૃતકોમાં૩૮મુસ્લિમોહતા. હિંસાપર૭પ૦એફઆઈઆરદાખલકરવામાંઆવીછે. જોકેઅસંખ્યફરિયાદોદિલ્હીપોલીસદ્વારાસ્વીકારવામાંજઆવીનથી. જ્યારેરમખાણોમાંઅત્યારસુધીમાંમાત્રએકજવ્યક્તિનેદોષિતજાહેરકરાઈછે. છેલ્લાબેવર્ષમાંઅદાલતનેતપાસમાંઅનેકત્રુટિઓબદલદિલ્હીપોલીસનીસખતશબ્દોમાંઝાટકણીકાઢીછે. દિલ્હીપોલીસનેએફઆઈઆરનોંધવાઆદેશકર્યોછેઅનેપોલીસનેદંડફટકાર્યોછે. પોલીસેજોકેઅદાલતીઆદેશનેવળગીરહેવાનાબદલેતેનેપડકાર્યોછે. ર૦ર૦નીકોમીહિંસાસંબંધિતકેસોમાંપોલીસકેમપારોઠનાપગલાભરીરહીછે ? પોલીસકેમઆરોપીઓનોસતતબચાવકરીરહીછે ? આવાઅનેકવેધકસવાલોઊભાથયાછે. પરવેઝઆલમહત્યાકેસસંભવતઃઆપ્રશ્નોનોજવાબઆપેછે. ધરપકડકરાયેલા૧૬આરોપીપૈકીચારઆરોપીપોલીસનાસગાસંબંધીઓછે. મુસ્લીમફરિયાદોનોએવોઆક્ષેપછેકેઆપોલીસકનેકશનનાકારણેજેલમાંઆરએસએસનામાણસોનોસમયઆરામથીવિત્યોહતો, પોલીસેધરપકડોટાળવામાંમદદકરીહતી, એફઆઈઆરદાખલકરવામાંપણવિલંબકર્યોહતો. તેમનોએવોદાવોછેકેઆવિલંબનાકારણેએકએવોમાહોલઊભોથયોછેકેજેનાલીધેઆરોપીઓનીહિંસાખૂલીગઈછેઅનેમુસ્લિમફરિયાદીઓનેધમકીઆપવાલાગ્યાછે. હિંસામાંઅનેકમુસ્લિમપીડિતોનુંપ્રતિનિધિત્વકરતાવકીલમહેમૂદપ્રાચાનાજણાવ્યાઅનુસારતેનીપાછળભયનોએકએવોમાહોલઊભોકરવાનોમકસદહતોકેજેથીસાક્ષીઓઅનેફરિયાદીઓકોર્ટમાંજુબાનીઆપવાફરકેનહીં. જોઆચાલુરહેશેતોઅમેતપાસનેટ્રાન્સફરકરવામાટેદિલ્હીહાઈકોર્ટનાદ્વારોખટખટાવીશું. વાસ્તવમાંઆરોપીઓસાથેપોલીસનીસંતલસછેઅનેતેમાંતપાસથવીજોઈએએવુંપ્રાચાએજણાવ્યુંછે.

લોહીનીસગાઈ : નરેશઅનેઉત્તમત્યાગીબંધુઓપણપોલીસકનેકશનધરાવેછે. ૧૬આરોપીઓમાં૪રવર્ષનાએકસુશીલચૌધરીપણછેકેજેમનાબનેવીએદિલ્હીપોલીસનાવિવિધવિભાગોમાંકામકર્યુંછે. હાલતેમનુંપોસ્ટિંગદિલ્હીપોલીસનીવીવીઆઈપીસિક્યોરિટીવિંગમાંછે. જોકેડીજીપીસંદીપગોયલજણાવેછેકેતમામકેદીઓનેકેટલીકસુવિધાઆપવામાંઆવતીહોયછે. તેલાંચરૂશ્વતકેકોઈકનેકશનપરઆધારિતહોતીનથી.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.