AhmedabadEducation

ધોરણ૧૦-૧રનીપ્રિલિમિનરી પરીક્ષાનાપેપરલીકથતાભારેચકચાર

શાળાવિકાસસંકુલપરઊઠ્યાસવાલ

અમદાવાદ, તા.૧૮

ગુજરાતમાંપરીક્ષાપહેલાપેપરલીકથયાનોસિલસિલોઅટકવાનુનામનથીલઈરહ્યો. ત્યારેગુજરાતમાંવધુએકપેપરલીકથવાનોમામલોસામેઆવ્યોછે. ધોરણ૧૦અને૧૨પ્રીલિમનરીપરીક્ષાનાપેપરલીકથયાછે. શાળાવિકાસસંકુલહેઠળલેવાતીપરીક્ષાનુંપેપરલીકથયુછે. યુટ્યુબપરપેપરલીકકરાયુછે. સવાલએછેકે, જોગુજરાતમાંઆજપ્રકારેશિક્ષણવ્યવસ્થાચાલવાનીહોયતોપછીપરીક્ષાસિસ્ટમનીજરૂરજશુંછે. શામાટેવિદ્યાર્થીઓનીમહેનતપરપાણીફેરવવામાંઆવેછે. આવાકૌભાંડીઓનેઆકરીસજાકરવામાંઆવેતેવીવાલીઓદ્વારામાંગકરાઈછે.

રાજ્યમાંફરીવારપરીક્ષાપહેલાંજપેપરસોલ્યુશનસાથેફરતુંથયુંહોવાનીવિગતોસામેઆવીછે. ધોરણ-૧૦અને૧૨નીપ્રિલિમિનરીપરીક્ષાનુંપેપરયુ-ટ્યૂબપરફરતુંથયુંહતું. પેપરલેવાયતેનાબેદિવસપહેલાંજસોશિયલમીડિયામાંપેપરફરતુંથયુંહોવાનુંબોર્ડનાધ્યાનેઆવતાઆઅંગેઅમદાવાદશહેરઅનેગ્રામ્યડીઈઓનેતપાસનાઆદેશઆપ્યાછે. નવનીતપ્રકાશનદ્વારાઆપેપરતૈયારકરવામાંઆવ્યુંહોવાનુંસામેઆવ્યુંછે. જોકે, પેપરકઈશાળાવિકાસસંકુલનુંહતુંતેહજુસુધીસામેઆવ્યુંનથી. પરંતુડીઈઓએઆદિશામાંતપાસનોધમધમાટશરૂકર્યોછે. નોંધનીયછેકે, આવખતથીબોર્ડદ્વારાપરીક્ષાનાપેપરોલેવાનીજવાબદારીસ્કૂલોનેસોંપવામાંઆવીછે.

પ્રાપ્તમાહિતીઅનુસાર, રાજ્યનીસ્કૂલોમાંલેવામાંઆવતીપરીક્ષામાટેનાપ્રશ્નપત્રોબોર્ડદ્વારાપુરાપાડવામાંઆવતાહતા. જોકે, તાજેતરમાંશિક્ષણબોર્ડદ્વારાપરિપત્રકરીધોરણ-૯થી૧૨નીપરીક્ષાલેવામાટેનીજવાબદારીસ્કૂલોસોંપીદેવામાંઆવીહતી. આનિર્ણયબાદ૧૦ફેબ્રુઆરીથીરાજ્યનીસ્કૂલોમાંધોરણ-૯થી૧૨નીદ્વીતીયપરીક્ષાઅનેપ્રિલીમપરીક્ષાલેવામાંઆવીહતી. આપરીક્ષામાટેસ્કૂલોએપોતાનીરીતેપેપરોતૈયારકર્યાહતા. જ્યારેઘણીસ્કૂલોએશાળાવિકાસસંકુલકક્ષાએસમાનપેપરતૈયારકરીનેપરીક્ષાલીધીહોવાનુંસામેઆવ્યુંહતું.

દરમિયાનઅનેકસ્કૂલોએનવનીતનાપ્રશ્નપત્રોનાઆધારેપરીક્ષાલીધીહોવાનુંસામેઆવ્યુંહતું. જોકે, આપરીક્ષાલેવામાંઆવેતેપહેલાંજયુ-ટ્યૂબપરઆપ્રશ્નપત્રોનાસોલ્યુશનસાથેનાવીડિયોઅપલોડથઈગયાહતા. આમ, પરીક્ષાલેવાયતેપહેલાંજપ્રશ્નપત્રોનાજવાબોસાથેનુંપેપરયુ-ટ્યૂબપરફરતુંથઈજતાંઅનેકસ્કૂલોએનવનીતનોસંપર્કકરીતેમનુંધ્યાનદોર્યુંહતું. જેથીનવનીતદ્વારાપણતપાસકરતાયુટ્યુબપરપેપરનુંસોલ્યુશનઅપલોડહોવાનુંજણાયુંહતું. જેથીઆમુદ્દેનવનીતદ્વારાસાયબરમાંફરિયાદકરવામાંઆવીહોવાનુંજાણવામળેછે.

પેપરયુ-ટ્યૂબપરફરતુંથયુંહોવાઅંગેશિક્ષણબોર્ડનુંધ્યાનજતાંબોર્ડદ્વારાધોરણ-૧૦અને૧૨નાપેપરોકાઢવામાંઆવતાનહોવાનુંજણાવીઆઘટનાઅંગેઅમદાવાદશહેરઅનેગ્રામ્યડીઈઓનેતપાસકરવામાટેસૂચનાઆપીછે. જેનાપગલેઆઅંગેતપાસશરૂકરવામાંઆવીહોવાનુંજાણવામળેછે.

આઅંગેસત્તાવારસૂત્રોએજણાવ્યુંહતુંકે, પેપરયુ-ટ્યૂબપરસોલ્યુશનસાથેફરતુંથયુંહોવાઅંગેનીફરિયાદબાદતપાસશરૂકરવામાંઆવીછે. હાલમાંતપાસચાલીરહીછેઅનેકયાશાળાવિકાસસંકુલનુંપેપરહતુંતેહજુજાણવામળ્યુંનથી.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  Education

  ધોરણ-૧૨ બાદ વિદ્યાર્થીઓને ભારે મૂંઝવણ, પાંચ વર્ષનો ઇન્ટીગ્રેટેડ કોર્ષ કરવો કે ત્રણ વર્ષનો સ્નાતકનો કોર્ષ ?

  જે મિત્રો કરિયર નક્કી કરી શકતા ના હોય…
  Read more
  AhmedabadReligion

  જુહાપુરામાં રહેતા મધુબેનનું અવસાન થતાં મુસ્લિમસમુદાયે અંતિમવિધિમાં સામેલ થઈ કોમી એકતા દર્શાવી

  મધુબેન છેલ્લા પ૦ વર્ષથી કોઈપણ…
  Read more
  Education

  JEE મેઈન્સ સત્ર ર એડમિટ કાર્ડ ર૦ર૪ jeemain.nta.ac.in પર જારી

  (એજન્સી) તા.૧જેઈઈ મેન્સ ર૦ર૪નું એડમિટ…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.