National

નેતાજીનુંનામવટાવવાછતાંભાજપતેમનાબિનસાંપ્રદાયિક અનેબહુલતાવાદીવિશ્વમતનીસતતઉપેક્ષાકરીરહ્યોછે

(એજન્સી)                                        તા.૨૪

થોડાદિવસપૂર્વેકેન્દ્રસરકારેએવીજાહેરાતકરીહતીકેપ્રજાસત્તાકદિનનીઉજવણીહવેથીદરવર્ષે૨૩,જાન્યુ.થી૩૦જાન્યુ.દરમિયાનકરાશે. ૨૩,જાન્યુ.નીપસંદગીએટલામાટેકરવામાંઆવીહતીકારણકેતેનેતાજીસુભાષચંદ્રબોઝનીજન્મજયંતિછેઅનેઆઆતારીખનેવડાપ્રધાનમોદીએએવીજાહેરાતકરીહતીકેપરાક્રમદિવસતરીકેમનાવાશે. મોદીએવડાપ્રધાનતરીકેનોકાર્યભારસંભળ્યાંબાદતેમણેનેતાજીનેલગતાકેટલાયવર્ગીકૃતદસ્તાવેજોજાહેરપરીક્ષેત્રમાંમૂક્યાંહતાં. ઘણાલોકોનુંમાનવુંહતુંકેઆદસ્તાવેજોજવાહરલાલનહેરુસાથેનેતાજીનાવિપરીતસંબંધોઅંગેકેટલીકસ્ફોટકમાહિતીજાહેરકરશેપરંતુતેનેબદલેતેનાદ્વારાબંનેનેતાઓવચ્ચેનાઉષ્માભર્યાસંબંધોપ્રદર્શિતથયા. મોદીઅનેભાજપવારંવારતેમનીરાજનીતિમાંનેતાજીનુંનામવટાવેછેઅનેઘણીવારએવોઆક્ષેપકરેછેકેનહેરુએનેતાજીનેઇતિહાસમાંપર્યાપ્તઅવકાશઆપ્યોનહતો. પરંતુઆપણેયાદરાખવુંજોઇએકેવડાપ્રધાનમોદીએયોજનાપંચનેનાબૂદકરીનાખ્યુંજેનહેરુઅનેનેતાજીબંનેનીવિરાસતસાથેગહનરીતેસંકળાયેલહતું. નેતાજીએભારતીયરાષ્ટ્રીયકોંગ્રેસનાપ્રમુખતરીકે૧૯૩૮માંયોજનાસમિતિનીસ્થાપનાકરીહતીઅનેનહેરુનેતેનાઅધ્યક્ષતરીકેનિયુક્તકર્યાહતા. ભારતેસ્વાતંત્રપ્રાપ્તકર્યાબાદનહેરુએભારતનાવડાપ્રધાનતરીકેયોજનાસમિતિનુંનવુંનામાભિધાનયોજનાપંચકરીનેનેતાજીનીવિરાસતનુંજતનકર્યુહતું. જેરીતેનેતાજીદ્વારાસ્થાપિતયોજનાપંચનેનાબૂદકર્યુએરીતેતેમનાધર્મનિરપેક્ષવિશ્વમંતવ્યઅનેધાર્મિકબહુલતાવાદનાસંદર્ભમાંનેતાજીનાસમૃદ્ધઅનેસાશ્વતમૂલ્યોપણસામેપણસુયોજિતબહુમતીવાદદ્વારાપ્રત્યેકસ્તરેજોખમઊભુંકરવામાંઆવીરહ્યુંછે. સમાજમાંતીવ્રધ્રુવીકરણઊભુંકરવામાટેહિંદુ-મુસ્લિમનાબેવડાંધોરણોઅપનાવવામાંઆવીરહ્યાંછેઅનેધાર્મિકશ્રદ્ધાનાઆધારેલોકોમાંભાગલાપાડવાનાપ્રયાસોથઇરહ્યાંછે. આઝાદહિંદુસરકારનુંઐતિહાસિકઘોષણાપત્રવાંચતીવખતેતેમજઆઝાદહિંદસરકારનાપ્રથમવડાપ્રધાનતરીકેશપથગ્રહણકરતીવખતેસુભાષચંદ્રબોઝેબ્રિટીશશાસનવિરુદ્ધનાજંગમાંપોતાનીજાનન્યોચ્છાવરકરીદેનારાઅસંખ્યવીરોઅનેવીરાંગનાઓનાશૌર્યઅનેહિંમતનેબિરદાવીહતીજેમાંતેમણેટીપુસુલતાનનોપણઉલ્લેખકર્યોહતો. પરંતુભાજપનાનેતાઓએટીપુજયંતિનીઉજવણીકરવાનાકર્ણાટકકોંગ્રેસસરકારનાનિર્ણયનોવિરોધકર્યોહતોઅનેવડાપ્રધાનમોદીએકોંગ્રેસસુલતાનોનીજયંતિઉજવેછેએવુંકહીનેકોંગ્રેસનીહાંસીઉડાવીહતી. નેતાજીએઉર્દૂનેસન્માનઆપ્યુંહતુંઅનેતેમનીઆઝાદહિંદફોજનોસિદ્ધાંતત્રણઉર્દૂશબ્દોનોબનેલો-હોતઇત્તહાદ, ઇતમદઔરકુરબાનીએટલેકેએકતા, શ્રદ્ધાઅનેબલિદાનઅનેઆજેજેરીતેછેલ્લાકેટલાકવર્ષોથીઉર્દૂભારતમાટેનફરતભડકાવવામાંઆવીરહીછેતેજોઇનેનેતાજીનેચોક્કસપણેઆઘાતલાગ્યોહશે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  ટોક ઓફ ટાઉન : અનંત અંબાણી અનેતેમની રૂા. ૨૦૦ કરોડની વેડિંગ શેરવાની

  (એજન્સી) તા.૧૩અનંત અંબાણી અને રાધિકા…
  Read more
  National

  ત્રિપુરા : યુવકની મોબ લિંચિંગમાં હત્યા પછી દુકાનમાંતોડફોડ અને આગ લગાવવામાં આવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ

  . પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે…
  Read more
  NationalPolitics

  પેટાચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનનો જયજયકાર૧૩માંથી ૧૦ બેઠકો મળી, ભાજપને ૨, અપક્ષને ૧ બેઠક

  કોંગ્રેસે ચાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.