National

પીએમકેર્સફંડનાઓડિટરિપોર્ટપરરાહુલગાંધીએનરેન્દ્રમોદીપરપ્રહારકરતાકહ્યુંકે, ‘વડાપ્રધાનજૂઠુંબોલીરહ્યાછે’

(એજન્સી)                                         તા.૮

પીએમકેરફંડવિશેઓડિટરિપોર્ટજાહેરથયાબાદકોંગ્રેસનેતારાહુલગાંધીએફરીએકવારવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીપરપોતાનુંનિશાનતાક્યુંછે. માઈક્રોબ્લોગિંગસાઈટટિ્‌વટરપરરાહુલગાંધીએલખ્યુંછેકે, ‘વડાપ્રધાનજૂઠુંબોલીરહ્યાછે.’ રાહુલગાંધીએકેન્દ્રઅનેપીએમકેર્સફંડનીટીકાકરીછે. તેમણેઅગાઉઆક્ષેપકર્યોહતોકેકોવિડ-૧૯નાબીજાવેવદરમિયાનભંડોળનોઉપયોગકરીનેપૂરાપાડવામાંઆવેલવેન્ટિલેટરનકામાઅનેનિષ્ક્રિયઅનેહલકીગુણવત્તાનાહતા.

આઓડિટમુજબ, પીએમકેરફંડ્‌સદ્વારાકેન્દ્રનેપ્રાપ્તથયેલીરકમઅબજોમાંછે, જેઆશરેરૂા.૧૦૯,૯૦૧,૭૩૨,૮૭૩છે. ૨૦૨૦-૨૧માંરૂા.૧૦,૯૯૦કરોડજેટલીરકમપ્રાપ્તથઈહતી. જેમાંસ્વૈચ્છિકયોગદાનરૂા.૭૧૮૩કરોડથીવધુઅનેવિદેશીયોગદાનકર્તાઓપાસેથીરૂા.૪૯૪કરોડથીવધુપ્રાપ્તથયાછે. આઓડિટનિવેદનમાંજાણવામળ્યુંછેકે, ૨૦૨૦-૨૧માં૩૯૭૬કરોડરૂપિયાનોખર્ચકરવામાંઆવ્યોહતો. દેશભરનીસરકારીહોસ્પિટલોમાટે ‘મેડ-ઈન-ઈન્ડિયા’વેન્ટિલેટરમાટેઆશરેરૂા.૧૩૧૧કરોડનોખર્ચકરવામાંઆવ્યોહતો. જ્યારેપ્રવાસીકલ્યાણમાટેરાજ્યોને૧૦૦૦કરોડરૂપિયાફાળવવામાંઆવ્યાહતા.

કેન્દ્રસરકારદ્વારા૨૭માર્ચ, ૨૦૨૦માંતેનીશરૂઆતકરવામાંઆવીહતી, ત્યારથીપ્રધાનમંત્રીનાગરિકસહાયતાઅનેકટોકટીનીસ્થિતિમાંરાહત (ઁસ્-ઝ્રછઇઈજી) ફંડહેઠળએકત્રિતકરાયેલારૂા. ૧૦,૯૯૦કરોડમાંથી૩૧માર્ચ, ૨૦૨૧, સુધીમાંરૂ. ૭,૦૧૪કરોડ (૬૪ટકાફંડ) વણવપરાયેલારહ્યાહતા.

દ્ગડ્ઢ્‌ફએમંગળવાર, ફેબ્રુઆરી૮નારોજઅહેવાલઆપ્યોહેકે, દેશમાંર્ઝ્રંફૈંડ્ઢ-૧૯રોગચાળાનીશરૂઆતપછી, ઁસ્-ઝ્રછઇઈજીનીસ્થાપનાકરવામાંઆવીહતી, સત્તાવારસરકારીવેબસાઈટઅનુસાર, કોઈપણપ્રકારનીકટોકટીઅથવાતકલીફનીપરિસ્થિતિમાંઅસરગ્રસ્તોનેરાહતઆપવામાટેવ્યવહારકરવાનાપ્રાથમિકઉદ્દેશ્યસાથેતેનીજાહેરચેરિટેબલટ્રસ્ટતરીકેશરૂઆતકરવામાંઆવીહતી.

જોકે, તેનીરચનાનાપ્રથમપાંચદિવસમાંરૂા.૩,૦૭૭કરોડપ્રાપ્તકરવામાંઆવ્યાહોવાછતાંઅનેતેનાપ્રથમવર્ષમાંરૂા.૭,૬૭૯મૂલ્યનુંદાનપ્રાપ્તકરવાછતાં (એકત્રિતવ્યાજમાંથીઆવતારૂા.૨૩૫કરોડઉપરાંત), સરકારેફંડમાંથીમાત્રરૂા.૩,૯૭૬જખર્ચકર્યાહતા. ફંડનેતેજવર્ષમાંવિદેશીયોગદાનતરીકેરૂા.૪૯૪.૯૧અને ‘સ્વૈચ્છિકયોગદાન’માંથીરૂા.૭,૧૮૩કરોડમળ્યાહતા. તેમાંથીરૂા.૧,૩૯૨એરસીના૬.૬કરોડડોઝખરીદવામાટેઅનેરૂા.૧,૩૧૧કરોડભારતીયબનાવટના૫૦,૦૦૦વેન્ટિલેટરખરીદવાપાછળખર્ચવામાંઆવ્યાહોવાનુંકહેવાયછે. જોકે, આવેન્ટિલેટરમાંઘણીસમસ્યાઓનોંધવામાંઆવીહતી. ગયાવર્ષેનવેમ્બરમાંધવાયરદ્વારાઆપવામાંઆવેલઅહેવાલમુજબ, આવા૧૬૫વેન્ટિલેટરશ્રીનગરનીશ્રીમહારાજાહરિસિંહહોસ્પિટલમાંપહોંચાડવામાંઆવ્યાહતાજેઆહોસ્પિટલેક્યારેયમાંગ્યાનહતાઅનેઆતમામએકમોહોસ્પિટલસ્ટાફદ્વારાનિષ્ક્રિયહોવાનુંજણાવવામાંઆવ્યુંહતું.

આમાંથી૧૦,૦૦૦વેન્ટિલેટરનાઉત્પાદનમાટેઆપવામાંઆવેલાકોન્ટ્રાક્ટઅંગેપણપ્રશ્નોઊભાથયાહતા, આઓર્ડરએવીકંપનીનેઆપવામાંઆવ્યોહતોજેણેઅગાઉક્યારેયવેન્ટિલેટરબનાવ્યાનહતા, અનેએપણહકીકતછેકેસરકારેઉત્પાદકમાટેકોઈસ્પષ્ટીકરણો/ધોરણોમૂક્યાનહતા. વધુમાં, એનડીટીવીનાઅહેવાલમાંવિગતવારજણાવ્યામુજબ, મધ્યપ્રદેશઅનેછત્તીસગઢમાંથીએવાઅહેવાલોઆવ્યાહતાકેઘણાવેન્ટિલેટરનોઉપયોગકરવામાટેપૂરતાપ્રશિક્ષિતકર્મચારીઓનહોવાનેકારણેતેનોઉપયોગકરવામાંઆવ્યોનથી. અહેવાલમાંવિગતવારઅન્યખર્ચાઓમાંથીદેશનીસ્થળાંતરિતવસ્તીનેમદદકરવામાટેરૂા.૧,૦૦૦કરોડફાળવવામાંઆવ્યાહતા, જ્યારેવડાપ્રધાનમોદીએરોગનાફેલાવાનેરોકવામાટેરાષ્ટ્રવ્યાપીલોકડાઉનનીજાહેરાતકરીત્યારેઆલોકોનેઅસાધારણમુશ્કેલીઓનોસામનોકરવોપડ્યોહતો.

રોગચાળાનીબીજીઘાતકતરંગઅનેતેનાપરિણામેદેશમાંઓક્સિજનનીઅછતનેપગલે૧૬૨ઓક્સિજનજનરેશનપ્લાન્ટસ્થાપવામાટેરૂા.૨૦૧.૫૮ખર્ચવામાંઆવ્યાહતા. વધુમાં, ૨૦.૪૧કરોડરૂપિયાસરકારદ્વારાસંચાલિતલેબોરેટરીનેઅપગ્રેડકરવાઅનેરસીનુંપરીક્ષણકરવામાટેખર્ચવામાંઆવ્યાહતા; બિહારમાંબેકોવિડહોસ્પિટલતેમજદેશભરમાં૧૬ઇ્‌-ઁઝ્રઇટેસ્ટિંગલેબસ્થાપવામાટેરૂ. ૫૦કરોડનોખર્ચકરવામાંઆવ્યોહતોઅનેબેન્કચાર્જીસમાટેરૂા.૧.૦૧લાખનોખર્ચકરવામાંઆવ્યોહતો. દિલ્હીસ્થિતએકાઉન્ટિંગફર્મ, જીછઇઝ્રઅનેએસોસિએટ્‌સદ્વારાતૈયારકરવામાંઆવેલાઆફંડનાનવીનતમઓડિટસ્ટેટમેન્ટમાંઉપરોક્તઉલ્લેખિતઆંકડાવિગતવારઆપવામાંઆવ્યાછે. જોકે, તેઓમાત્ર૩૧માર્ચ, ૨૦૨૧સુધીનીરસીદોઅનેખર્ચનીવિગતોઆપેછે, જેફરીએકવારઁસ્-ઝ્રછઇઈજીનાસંદર્ભમાંપારદર્શિતાનોપ્રશ્નઊભોકરેછે. કેન્દ્રસરકારનેઁસ્-ઝ્રછઇઈજીનાસંદર્ભમાંઘણીઇ્‌ૈંપૂછપરછોપ્રાપ્તથઈહતીપરંતુઆફંડ ‘જાહેરસત્તા’માંનહોવાનાઆધારેકેન્દ્રએતેનોજવાબઆપવાનોઈનકારકર્યોહતો; આવીદલીલતેણેઔપચારિકરીતેદિલ્હીહાઈકોર્ટસમક્ષકરીહતી. જોકે, ધવાયરેઅગાઉઅહેવાલઆપ્યોહતોતેમ, આફંડનીએવીઘણીલાક્ષણિકતાઓછેજેદર્શાવેછેકેઆફંડકેન્દ્રસરકારદ્વારાનિયંત્રિતછે. હકીકતએછેકેઆફંડમોદીનીકેબિનેટનામંત્રીઓદ્વારાસંચાલિતઅનેનિયંત્રિતછે; તેણેવેન્ટિલેટરજેવાસંસાધનોખરીદવામાટેસરકારીમશીનરીનોઉપયોગકર્યોહતો.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  NationalPolitics

  કેજરીવાલને ૬ દિ’ના રિમાન્ડ, AAP દેશવ્યાપી વિરોધ કરશે

  કેજરીવાલની ધરપકડ સામે સુપ્રીમ…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.