National

ફ્રીડમહાઉસેભારતનેફરીથી ‘અંશતઃસ્વતંત્ર’ગણાવ્યું, તેના તાજેતરનાઅહેવાલમાંમુસ્લિમોમાંભય, ન્યાયતંત્ર, લવજેહાદઅને પત્રકારોપ્રત્યેસરકારનીઉત્પીડનનીતિઅંગેચર્ચાકરવામાંઆવી

(એજન્સી)                             તા. ૬

અમેરિકનસરકારદ્વારાજેનેભંડોળપૂરૂંપાડવામાંઆવેછેતેવીબિન-લાભકારીસંસ્થા ‘ફ્રીડમહાઉસેબીજીવખતભારતને “આંશિકરીતેસ્વતંત્ર” તરીકેરેટકર્યુંછે. તેનાઅહેવાલમાં, આજૂથેમાનવાધિકારઉલ્લંઘન, મુસ્લિમઅનેઅન્યલઘુમતીસમુદાયો, ખેડૂતોનેનિશાનબનાવવા, પત્રકારોઅનેકાર્યકરોપરસખ્તીઅનેપેગાસસજાસૂસીકેસસાથેસંબંધિતમુદ્દાઓનેપ્રકાશિતકર્યાછે. ફ્રીડમહાઉસનોતાજેતરનોઅહેવાલન્યાયતંત્ર, મુસ્લિમો, લવજેહાદનાસિદ્ધાંતઅનેભારતમાંપત્રકારોપરનાક્રેકડાઉનવિશેશુંકહેછેતેજાણીએ.

ન્યાયતંત્રવિશે : તાજેતરનાવર્ષોમાંસુપ્રીમકોર્ટનાકેટલાકમહત્ત્વનાચુકાદાઓસત્તાપક્ષભાજપમાટેઅનુકૂળરહ્યાછે, જેમાંઐતિહાસિકમસ્જિદનીજગ્યાપરહિંદુમંદિરબનાવવાનીમંજૂરીઆપતો૨૦૧૯નોનિર્ણયઅનેઅનેકવિદ્વાનોદ્વારામોદીનીટીકાકરનારાલોકોનેજામીનનકારવાનો૨૦૨૦નોનિર્ણયસામેલછે. આપ્રતિબંધિતવિદ્વાનોપરમાઓવાદીજૂથનેસમર્થનઆપવાનોઆરોપહતો. ન્યાયતંત્રમાંનીચલાસ્તરોથીજભ્રષ્ટાચારછે, અનેઅદાલતોનુંવધતુંજતુંરાજકીયકરણભયજનકસંકેતોદર્શાવેછે. ૨૦૨૦માં, રાષ્ટ્રપતિએસંસદનાઉપલાગૃહમાંતાજેતરમાંનિવૃત્તથયેલામુખ્યન્યાયાધીશનીનિમણૂકકરી, જેએકદુર્લભપગલુંછેજેનેટીકાકારોએસત્તાનાબંધારણીયવિભાજનમાટેજોખમતરીકેજોઈરહ્યાછે.

ઝ્રછછ, મુસ્લિમોનારાજકીયઅધિકારોવિશે : ભારતનામુસ્લિમોનારાજકીયઅધિકારોસતતજોખમમાંછે. ડિસેમ્બર૨૦૧૯માં, સંસદેનાગરિકતાસુધારોઅધિનિયમ (ઝ્રછછ) પસારકર્યોહતો, જેબિન-મુસ્લિમઇમિગ્રન્ટ્‌સઅનેપડોશીમુસ્લિમબહુમતીવાળારાજ્યોનાશરણાર્થીઓનેભારતીયનાગરિકત્વનીવિશેષઍક્સેસઆપેછે. તેજસમયે, સરકારનાગરિકોનારાષ્ટ્રીયરજિસ્ટરબનાવવાનીયોજનાઓસાથેઆગળવધીરહીછે. ઘણાનિરીક્ષકોમાનેછેકેઆરજિસ્ટરનોહેતુમુસ્લિમમતદારોનેગેરકાયદેસરઇમિગ્રન્ટ્‌સતરીકેઅસરકારકરીતેવર્ગીકૃતકરીનેતેમનામતાધિકારથીવંચિતકરવાનોછે. મહત્ત્વનીવાતએછેકે, મુસ્લિમોમાંઅપ્રમાણસરરીતેતેમનાજન્મસ્થળનેપ્રમાણિતકરતાદસ્તાવેજોનોઅભાવછે. બિનદસ્તાવેજીકૃતબિન-મુસ્લિમો, તેદરમિયાન, ઝ્રછછહેઠળફાસ્ટ-ટ્રેકપ્રક્રિયાદ્વારાનાગરિકતામાટેપાત્રબનશે. ૨૦૧૯માંઉત્તરપૂર્વીયરાજ્યમાંનાગરિકોનીનોંધણીનેઅંતિમસ્વરૂપઆપવામાંઆવ્યાપછીઆસામનાલગભગ૨૦લાખરહેવાસીઓનીનાગરિકતાનીસ્થિતિશંકાસ્પદબનીગઈછે. ૨૦૨૧માં, ગેરકાયદેસરરહેવાસીઓજાહેરથવાનીઅપેક્ષારાખનારાઓમાટેઅટકાયતશિબિરોનુંનિર્માણકરવામાંઆવ્યુંછે. આસામએનોંધપાત્રરીતેમુસ્લિમલઘુમતીવસ્તીધરાવેછે, તેમજઘણાલોકોઅનુસૂચિતજનજાતિનાસભ્યોતરીકેવર્ગીકૃતથયેલછે.

લવજેહાદથિયરીવિશે

૨૦૨૦અને૨૦૨૧માં, ભાજપનીઆગેવાનીહેઠળનાઘણારાજ્યોએ “લવજેહાદ”નીકથિતપ્રથાનેરોકવામાટેનાકાયદાપસારકર્યાઅથવાપ્રસ્તાવિતકર્યાછે- જેએકપાયાવિહોણુંષડયંત્રછેઅનેઆસિદ્ધાંતમુજબમુસ્લિમોહિન્દુમહિલાઓનેઇસ્લામમાંરૂપાંતરિતકરવાનાલક્ષ્યસાથેલગ્નકરેછે. કાયદાએઅસરકારકરીતેઆંતરધર્મીલગ્નોમાંઅવરોધોઊભાકર્યાછેઅનેઆંતરધર્મયુગલોમાટેકાનૂનીદંડ, ઉત્પીડનઅનેહિંસાનુંજોખમવધાર્યુંછે.

સિદ્દીકકપ્પનઅનેઅન્યપત્રકારોનેનિશાનબનાવવાવિશે

એકમુસ્લિમપત્રકાર, સિદ્દીકકપ્પનજેએકદલિતમહિલાનાકથિતસામૂહિકબળાત્કારવિશેમાહિતીમેળવવાનોપ્રયાસકરીરહ્યાહતાતેબદલતેમનીઓક્ટોબર૨૦૨૦નીધરપકડપછીઅટકાયતમાંછે. આગુનાહિતઆરોપોઉપરાંત, પત્રકારોનેતેમનાકામદરમિયાનઉત્પીડન, મૃત્યુનીધમકીઓઅનેશારીરિકહિંસાનુંજોખમરહેછે. આવાહુમલાઓમાટેઆરોપીઓનેભાગ્યેજસજાઆપવામાંઆવેછે, અનેકેટલાકપોલીસનીતેમાંસક્રિયભાગીદારીરહીછે. ૨૦૨૧માંપત્રકારોપરપાંચજીવલેણહુમલાઓનોંધાયાહતા, કમિટીટુપ્રોટેક્ટજર્નાલિસ્ટનાજણાવ્યાઅનુસાર – કોઈપણદેશમાટેઆસૌથીમોટોઆંકડોછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  NationalPolitics

  ‘‘મારો દીકરો તમને સોંપું છું’’ : રાયબરેલીમાં સોનિયાની ભાવુક અપીલ

  રાયબરેલીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે…
  Read more
  National

  બુરખો પહેરેલી પ્રશંસકને ગળેભેટવાનું શાહરૂખ ખાને ટાળી લોકોના દિલ જીત્યાં, વીડિયો વાયરલ થયો

  (એજન્સી) તા.૧૭બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર…
  Read more
  NationalPolitics

  ૧૦ રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંEVMસ્ની ફરિયાદો વચ્ચે એકંદરે શાંતિપૂર્ણ મતદાન ચોથા તબક્કામાં ૯૬ બેઠકો માટે ૬૨ ટકાથી વધુ મતદાન

  પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ ૭૫ ટકા અને…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.