Site icon Gujarat Today

બંગાળમાંપૂર્વહિંદુસહકર્મીનેબચાવવા મુસ્લિમશખ્સેકિડનીઆપવાનીઓફરકરી

(એજન્સી)                     કોલકાતા, તા.૧૮

પશ્ચિમબંગાળનાઉત્તરદિનાજપુરમાંરહેતાએકમુસ્લિમશખ્સેતેનાપૂર્વહિંદુસહકર્મીનેબચાવવામાટેકિડનીદાનમાંઆપવાનીઓફરકરીભાઇચારાનુંઉત્તમદૃષ્ટાંતપૂરૂંપાડ્યુંહતું. હાસલુમોહમ્મદનામનાઆશખ્સેતાજેતરમાંજરાજ્યનાસ્વાસ્થ્યવિભાગમાંઅંગદાનકરવાનીપરવાનગીમાંગતીઅરજીજમાકરાવીહતી. સ્વાસ્થ્યવિભાગેઆઅરજીતપાસહેતુસરપોલીસવિભાગનેમોકલીઆપીહતી. આતપાસએજાણવામાટેહતીકેકિડનીદાનકરનારશખ્સપૈસાલઈનેતોઆકામનથીકરીરહ્યો. કારણકે, આવુંકરવુંગેરકાયદેસરછે. જોકે, પોલીસતપાસમાંનાણાકીયવ્યવહારનીઆશંકાનેફગાવીદેવામાંઆવીહતી. હાસલુમોહમ્મદઅનેઅચિંત્યબિશ્વાસછવર્ષપહેલાએકફાયનાન્સકંપનીમાંસાથેકામકરતાહતા. આદરમ્યાનતેમનીવચ્ચેમિત્રતાબંધાઈહતી. બેવર્ષપહેલાંહાસલુએનોકરીછોડીપોતાનોવ્યવસાયશરૂકર્યોહતો. હાસલુમોહમ્મદેજણાવ્યુંહતુંકે, અચિંત્યનેતાત્કાલિકધોરણેકિડનીટ્રાન્સપ્લાન્ટકરાવવાનીજરૂરછે. ત્યારેમેંમારીકિડનીઆપવાનોનિર્ણયકર્યોહતો. આમકરવાથીહુંમરીનહીંજાઉંપરંતુઅચિંત્યનેનવુંજીવનમળશે. જ્યારેતેમનેધર્મનાતફાવતવિશેપૂછવામાંઆવ્યુંત્યારેહાસલુમોહમ્મદેકહ્યું, માણસનુંજીવનસૌથીવધારેકિંમતીછે. ર૮વર્ષીયઅચિંત્યહાલમાંડાયાબિટીસમાટેએકખાનગીહોસ્પિટલમાંદાખલછે. અચિંત્યએજણાવ્યુંહતુંકે, મારીજિંદગીબચાવવામાટેહાસલુએએકમોટુંબલિદાનઆપવાનોનિર્ણયકર્યોછેહુંઅનેમારોપરિવારહંમેશાતેમનાઆભારીરહીશું.

 

Exit mobile version