National

બદલાતાસમયમાંમુસ્લિમોનીવ્યથાનુંપ્રતિબિંબ : મથુરામાંઢોસાકાર્ટનામુસ્લિમમાલિકેપોતાનીદુકાનનુંનામબદલ્યું

(એજન્સી)                            તા.૧

મથુરામાંજ્યાંમંદિરઅનેમસ્જિદએકસાથેછેત્યાંએકધાર્મિકસ્થળનીઆજુબાજુનીશેરીઓમાંહવેમુઠ્ઠીભરમુસ્લિમરેસ્ટોરાંબાકીરહીછેતેમોટાભાગેખાલીછેઅથવાશટરબંધછે. ઉત્તરપ્રદેશનામુખ્યપ્રધાનદ્વારાગયાવર્ષેહિન્દુધાર્મિકઆધારપરમાંસપરપ્રતિબંધમૂકતોઆદેશજારીકર્યોએપછીઅહીંનીદુકાનોનોવેપારખતમથઈગયોછે. હવેયોગીઆદિત્યનાથેઆવતામહિનેરાજ્યનીમુખ્યચૂંટણીઓમાંતેમનુંધ્યાનમંદિરતરફજરાખ્યુંછે, જેસૂચવેછેકે, તેઓમુસ્લિમોસાથેઆસ્થળનીમાલિકીકોનીછેતેવાલાંબાસમયથીચાલતાવિવાદમાંહિંદુકાર્ડઉતારશે. આમુદ્દો૨૦૦મિલિયનલોકોનાઘરઅનેરાષ્ટ્રીયરાજકારણમાંઅગત્યનાઉત્તરપ્રદેશરાજ્યમાંસત્તાપરપોતાનીપકડવધારવાનાશાસકપક્ષનાઅભિયાનનોકેન્દ્રિયભાગબનીગયોછે.

હિંદુઓઅનેમુસ્લિમોદાયકાઓથીઆસ્થળપરકોણેનિયંત્રણરાખવુંજોઈએતેઅંગેદલીલકરીરહ્યાછે, ભારતમાંઆમુદ્દેબેસમુદાયોવચ્ચેઘાતકરમખાણોમાંપણભડક્યાછે. અહીં૨૦થીવધુરહેવાસીઓસાથેનીમુલાકાતોમુજબ, ઝુંબેશરેલીઓદરમિયાનઅનેસોશિયલમીડિયાપરમથુરાવિવાદનોઉલ્લેખકરવાથીઆશહેરનામુસ્લિમોચિંતિતછે.

ઓપિનિયનપોલ્સસૂચવેછેકે, ભારતીયજનતાપાર્ટી (મ્ત્નઁ), અનેમુખ્યપ્રધાનયોગીઆદિત્યનાથસામેઅર્થતંત્રઅનેસરકારનારોગચાળાનેનિયંત્રિતકરવાઅંગેલોકોમાંવ્યાપકઅસંતોષહોવાછતાં, તેઓઉત્તરપ્રદેશમાંજીતમેળવશે. કેટલાકવિશ્લેષકોદ્વારામોદીનાસંભવિતઅનુગામીતરીકેજોવામાંઆવતામુખ્યપ્રધાનયોગીએ ‘૮૦% વિરૂદ્ધ૨૦%’ તરીકેધ્રુવિકારણકર્યુંછે, આઆંકડાસંપૂર્ણરીતેટકાવારીનીદૃષ્ટિએરાજ્યનીવસ્તીનાહિંદુઅનેમુસ્લિમહિસ્સાસાથેમેળખાયછે.

જોકે, યોગીઆદિત્યનાથનીઓફિસેમથુરાનીપરિસ્થિતિપરટિપ્પણીકરવાનીવિનંતીનોજવાબઆપ્યોનહતો. ભાજપે૨૦૧૭માંહિંદુ-એજન્ડાપરઉત્તરપ્રદેશમાંસત્તામેળવીહતીઅનેએકપણમુસ્લિમઉમેદવારનેમેદાનમાંઉતાર્યોનહતો. હિન્દુબહુમતીનેઅપીલકરીને૨૦૧૪માંપીએમમોદીસત્તામાંઆવ્યાત્યારપછીઆજીતરાષ્ટ્રીયસ્તરેપાર્ટીનાવર્ચસ્વનેપ્રતિબિંબિતકરેછે. મુખ્યવિપક્ષીકોંગ્રેસપાર્ટીફરિયાદકરેછેકે, હિંદુઓનેપ્રથમસ્થાનઆપીનેભાજપલઘુમતીઓસાથેભેદભાવકરેછેઅનેહિંસાફેલાવેછે. પીએમમોદીએતેમનારેકોર્ડનોબચાવકર્યોછેઅનેકહ્યુંછેકે, તેમનીઆર્થિકઅનેસામાજિકનીતિઓતમામભારતીયોનેલાભઆપેછે. બીજેપીનાલઘુમતીઆયોગનાવડાજમાલસિદ્દીકીએજણાવ્યુંહતુંકે, પાર્ટીઉત્તરપ્રદેશઅનેઅન્યચારરાજ્યોમાંઆગામીમહિનેયોજાનારીચૂંટણીમાંલઘુમતીઉમેદવારોનીસંખ્યાવધારવામાટેકામકરીરહીછે. મનેઆશાછેકે, લઘુમતીસમુદાયચૂંટણીઅનેસરકારબંનેમાંભાગલેશે. મોદીસરકારેતમામધર્મોનાધાર્મિકસ્થળોનુંરક્ષણકર્યુંછે. હવેભગવાથીડરવાનેબદલેમુસ્લિમોનજીકઆવીરહ્યાછે. મથુરામાંમુસ્લિમોમાંભાજપમાટેશંકાએવિરોધપક્ષોનાભ્રામકદાવાઓનેકારણેથઈહતી. હિંદુધર્મનાપવિત્રશહેરોપૈકી, મથુરાનેકૃષ્ણનુંજન્મસ્થળમાનવામાંઆવેછે. મુઘલસામ્રાજ્યદરમિયાન૧૭મીસદીમાંકથિતરીતેતેમનાજન્મનાપ્રતિષ્ઠિતસ્થળપરઊભેલુંમંદિરતોડીપાડવામાંઆવ્યુંહતુંઅનેતેનીજગ્યાએમસ્જિદબનાવવામાંઆવીહતી, જેનેશાહીઈદગાહતરીકેઓળખવામાંઆવેછે. ૧૯૫૦નાદાયકામાંબનેલુંમંદિરસંકુલહવેમસ્જિદનીપાછળછે. ઈદગાહનુંસંચાલનકરતાટ્રસ્ટનાપ્રમુખહસનેજણાવ્યુંહતુંકે, ૧૯૬૮માંજમીનનાઉપયોગનાસમાધાનમાટેએકકરારકરવામાંઆવ્યોહતોઅને૨૦૨૦માંમસ્જિદનેતોડીપાડવાનીકાયદેસરનીકાર્યવાહીશરૂથઈત્યાંસુધીબંનેમાળખાં ‘બેબહેનો’જેવાહતા. હુંઅહીં૫૫વર્ષથીછું. મેંહિંદુઅનેમુસ્લિમોવચ્ચેતણાવઅનુભવ્યોનથી. છેલ્લાકેટલાકવર્ષોમાંજઆવિચારઆવ્યોછેકે, હિન્દુઅનેમુસ્લિમબેઅલગસમુદાયોછે. કેટલાકહિન્દુધર્મગુરૂઓદ્વારાસ્થાનિકકોર્ટમાંકરવામાંઆવેલકેસકહેછેકે, ૧૯૬૮નોકરારકપટપૂર્ણહતો. અરજદારોનાવકીલવિષ્ણુજૈનેજણાવ્યુંહતુંકે, આજમીનઅમારામાટેખૂબજમહત્ત્વપૂર્ણછે. હુંકોઈપણપ્રકારનાસંવાદમાંમાનતોનથી. માત્રએકજસમાધાનછેજેથઈશકેછેકેમુસ્લિમોએઆમિલકતમાંથીબહારનીકળીજવુંજોઈએ. બંનેપક્ષોનેઅપેક્ષાછેકે, આકેસવર્ષોસુધીચાલશે. દરમિયાનપોતાનાપ્રચારદરમિયાનયોગીઆદિત્યનાથઅનેબીજેપીનાઅન્યનેતાઓદ્વારાસ્થાનિકવિવાદનેઊઠાવવામાંઆવ્યોછે. તેમણેગયામહિનેએકરેલીમાંજણાવ્યુંહતુંકે, અયોધ્યાનીજેમસમાનવિકાસસાથેમથુરામાંમંદિરબનાવવાનુંકામપ્રગતિમાંછે. અયોધ્યાએ૧૯૯૨અને૧૯૯૩માંસાંપ્રદાયિકહિંસાનુંકેન્દ્રહતુંજેમાં૧૬મીસદીનીબાબરીમસ્જિદનેતોડીનાખવામાંઆવ્યાપછીથયેલારમખાણોમાંસેંકડોલોકોમૃત્યુપામ્યાહતા. હિન્દુઓઆસ્થળભગવાનરામનુંજન્મસ્થળહોવાનોદાવોકરેછે. બાબરીમસ્જિદનીજગ્યાપરમંદિરબનાવવાનીમંજૂરીઆપતોકોર્ટનોચુકાદો૨૦૧૯માંઆવ્યોહતોઅને૨૦૧૭નીસામાન્યચૂંટણીમાંભાજપનાપ્રચારનોતેમુખ્યમુદ્દોહતો. મથુરાનાઘણાહિંદુરહેવાસીઓમસ્જિદનીજમીનફરીથીમેળવવાનીયોજનાનેસમર્થનઆપેછે. તેઓકહેછેકે, આજમીનઅમારીછેઅનેતેપાછીઆપવીજોઈએ. બાબરીમસ્જિદનાવિનાશનીવર્ષગાંઠપરકટ્ટરહિંદુજૂથોએઅહીમસ્જિદનીઅંદરકૃષ્ણનીપ્રતિમામૂકવાનાપ્રયાસનીજાહેરાતકર્યાપછીસ્થાનિકસત્તાવાળાઓએડિસેમ્બરમાંહજારોસુરક્ષાકર્મચારીઓતૈનાતકર્યાહતા. તેમનોઆપ્રયાસનિષ્ફળગયોહતો, પરંતુ૧૯૯૦નાદાયકાનીશરૂઆતથીકાંટાળાતારઅનેલૂકઆઉટટાવરથીઘેરાયેલીઆમસ્જિદમાંપોલીસહવેસંકુલમાંપ્રવેશતાદરેકનાઆઈડીકાર્ડતપાસેછે. મથુરામાંફૂડકાર્ટધરાવતા૩૦વર્ષીયમુસ્લિમઅવેદખાનેજણાવ્યુંહતુંકે, એકજૂથેહિંદુનામનોઉપયોગકરવાનુંબંધકરવાનીમાગણીકર્યાપછીતેણેતેનાવ્યવસાયનુંનામશ્રીનાથઢોસાથીબદલીનેઅમેરિકનડોસાકોર્નરકરીદીધુંહતું. ઓગસ્ટમાંબનેલીઆઘટનાનાપોલીસરિપોર્ટઅનુસાર, એકહિન્દુમાણસેસ્ટોલનાબોર્ડતોડીનાખતાપૂછ્યુંહતુંકે, ‘તમેમુસ્લિમછો, તોતમેઆનામકેવીરીતેરાખીશકો ?’ શ્રીકૃષ્ણજન્મભૂમિમુક્તિદળ, જેએકકટ્ટરહિંદુજૂથછેજેપ્રતિમાસ્થાપિતકરવાનાપ્રયાસપાછળપણહતોતેનારાષ્ટ્રીયઅધ્યક્ષરાજેશમણિત્રિપાઠીએરોઈટર્સનેજણાવ્યુંહતુંકે, તેઆઝઘડામાંસામેલપુરૂષોપૈકીએકહતો. તેણેકહ્યુંકે, જોતેમુસ્લિમછેતોતેણેબેનરપરપોતાનુંનામલખવુંજોઈએઅનેહિન્દુનામનોઉલ્લેખકરીનેલોકોનેછેતરવુંજોઈએનહીં. મથુરાનામુસ્લિમોએસપ્ટેમ્બરમાંયોગીઆદિત્યનાથનામંદિરની૩કિ.મી.નીત્રિજ્યામાંમાંસનાવેચાણપરપ્રતિબંધમૂકવાનાનિર્ણયઅંગેપણફરિયાદકરીહતી. હાલમાંખાલીપડેલીરોયલરેસ્ટોરન્ટમાં, ખુલ્લીજગ્યામાંઅમુકલોકોફેશનનાપરંપરાગતલેમ્બકબાબઅનેસોયાચિકનટિક્કાબનાવેછે. સાજિદઅનવરેતેનીશટરલબ્બીકરેસ્ટોરન્ટનીસામેઊભારહીનેકહ્યુંકે, ‘ભાજપસત્તાપરઆવ્યોએપહેલાંઅહીંકોઈતણાવનહતો.’ શ્રીઅનવરેકહ્યુંકે, મુસ્લિમોમાંશાકાહારીખોરાકનીકોઈમાંગનથી. માટેમારાવ્યવસાયનેકાયમીધોરણેબંધકરવુંકેકેમતેનક્કીકરતાપહેલાતેચૂંટણીપરિણામોનીરાહજોઈરહ્યોછે. જોયોગીફરીથીસત્તાપરઆવશેતોમારેબીજોવ્યવસાયશોધવોપડશે.

(સૌ. : એનડીટીવી.કોમ)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  રાજકોટ પછી દિલ્હીની હોસ્પિટલ સળગી, ૭ નવજાતનાં મોત

  દિલ્હીની વિવેકવિહારમાં આવેલી ન્યુ…
  Read more
  NationalPolitics

  ‘‘મારો દીકરો તમને સોંપું છું’’ : રાયબરેલીમાં સોનિયાની ભાવુક અપીલ

  રાયબરેલીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે…
  Read more
  National

  બુરખો પહેરેલી પ્રશંસકને ગળેભેટવાનું શાહરૂખ ખાને ટાળી લોકોના દિલ જીત્યાં, વીડિયો વાયરલ થયો

  (એજન્સી) તા.૧૭બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.