National

બળજબરીથીકોઈનુંરસીકરણ નહીં : સુપ્રીમમાંસરકારનીરજૂઆત

નવીદિલ્હી,તા.૧૭

દેશમાંકોરોનાવાયરસસામેશરૂકરવામાંઆવેલીરસીકરણઝુંબેશને૧૬જાન્યુઆરીએએકવર્ષપૂર્ણકર્યુંછે. આસમયગાળાદરમિયાનરસીના૧૫૭કરોડથીવધુડોઝઆપવામાંઆવ્યાછે. દરમિયાનકેન્દ્રસરકારેસુપ્રીમકોર્ટનેજણાવ્યુંછેકે, કેન્દ્રીયઆરોગ્યમંત્રાલયદ્વારાજારીકરવામાંઆવેલીકોવિડ-૧૯રસીકરણમાર્ગદર્શિકામાંકોઈવ્યક્તિનીસંમતિવિનાબળજબરીથીરસીકરણકરવાનીવાતકરવામાંઆવીનથી. વિકલાંગવ્યક્તિઓનેરસીકરણપ્રમાણપત્રોબતાવવાથીમુક્તિઆપવાનામુદ્દેકેન્દ્રએકોર્ટનેજણાવ્યુંહતુંકે, તેમણેકોઈસ્ટાન્ડર્ડઓપરેટિંગપ્રોસિજર (એસઓપી) જારીકરીનથીજેકોઈપણહેતુમાટેરસીકરણપ્રમાણપત્રોલઈજવુંફરજિયાતબનાવેછે. કેન્દ્રએએનજીઓઇવારાફાઉન્ડેશનદ્વારાદાખલકરવામાંઆવેલીઅરજીનાજવાબમાંદાખલકરેલાસોગંદનામામાંઆવાતકહીહતી. અરજીમાંવિકલાંગવ્યક્તિઓનેઅગ્રતાનાધોરણેઘરે-ઘરેજઈરસીકરણકરવાનીવિનંતીકરવામાંઆવીછે. એફિડેવિટમાંકહેવામાંઆવ્યુંછેકે, ’ભારતસરકારઅનેઆરોગ્યઅનેપરિવારકલ્યાણમંત્રાલયદ્વારાજારીકરવામાંઆવેલીમાર્ગદર્શિકામાંસંબંધિતવ્યક્તિનીસંમતિવિનાબળજબરીથીરસીકરણનીવાતકરવામાંઆવીનથી. કેન્દ્રએકહ્યુંહતુંકે, કોઈપણવ્યક્તિનેતેનીસંમતિવિનારસીઆપીશકાયનહીં. કોવિડ-૧૯માટેરસીકરણચાલીરહેલીમહામારીનેધ્યાનમાંરાખીનેતમામલોકોનાહિતમાંછેતેરેખાંકિતકરતાંસરકારેજણાવ્યુંહતુંકે, વિવિધપ્રિન્ટઅનેસોશિયલમીડિયાપ્લેટફોર્મદ્વારાસલાહ, જાહેરાતઅનેમાહિતીઆપવામાંઆવેછેકેતમામનાગરિકોનેરસીઆપવીજોઈએઅનેઆમાટેસિસ્ટમ્સઅનેપ્રક્રિયાઓસરળબનાવવામાંઆવીછે. જોકેકોઈપણવ્યક્તિનેતેનીઇચ્છાવિરુદ્ધરસીઆપવાનીફરજપાડીશકાયનહીં. ગયાવર્ષે૧૬જાન્યુઆરીએદેશમાંવિશ્વનુંસૌથીમોટુંકોરોનારસીકરણઅભિયાનશરૂકરવામાંઆવ્યુંહતું. આઅભિયાનનીશરૂઆતઆરોગ્યકર્મચારીઓનેરસીકરણથીથઈહતી, ત્યારબાદઆગળનાકર્મચારીઓનેઆગળવધારવામાટેરસીપૂરકઆપવામાંઆવીહતી. સરકારે૧માર્ચથીરસીકરણઅભિયાનનોબીજોતબક્કોશરૂકર્યોહતો, જેહેઠળ૬૦વર્ષથીવધુવયનાઅનેપહેલેથીજરોગથીપીડાતા૪૫વર્ષથીવધુવયનાતમામનાગરિકોનેરસીઆપવામાંઆવીહતી.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  ટોક ઓફ ટાઉન : અનંત અંબાણી અનેતેમની રૂા. ૨૦૦ કરોડની વેડિંગ શેરવાની

  (એજન્સી) તા.૧૩અનંત અંબાણી અને રાધિકા…
  Read more
  National

  ત્રિપુરા : યુવકની મોબ લિંચિંગમાં હત્યા પછી દુકાનમાંતોડફોડ અને આગ લગાવવામાં આવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ

  . પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે…
  Read more
  NationalPolitics

  પેટાચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનનો જયજયકાર૧૩માંથી ૧૦ બેઠકો મળી, ભાજપને ૨, અપક્ષને ૧ બેઠક

  કોંગ્રેસે ચાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.