National

ભાજપમાટેમુસ્લિમએમાત્ર સંદેશનથી, તેજએકમાત્રસંદેશછે

ગુજરાતમાંભારતીયજનતાપાર્ટીકેજેણેઆપણનેસૌપ્રથમનરેન્દ્રમોદીઅનેઅમિતશાહઆપ્યાહતા, તેમણેહવેએવુંબદનામીઅનેઝેરનુંકાર્ટૂનવિતરિતકર્યુંછેકેતેઆપણનેયહૂદીઓવિરુદ્ધનાઝીપ્રચારઅનેદક્ષિણયુનાઇટેડસ્ટેટ્‌સમાંજાતિવાદીઓદ્વારાઉપયોગમાંલેવાતાઅનેએકબીજાનેપોસ્ટકાર્ડતરીકેમોકલાતાલિંચિંગનીઉજવણીનાદૃશ્યોનીયાદઅપાવેછે.  ટિ્‌વટરઅનેઇન્સ્ટાગ્રામપરઆપોસ્ટકરવામાંઆવ્યુંહતું, પરંતુઆબેસોશિયલમીડિયાપ્લેટફોર્મ્સદ્વારાતેનેકાઢીનાખવામાંઆવ્યું, પાર્ટીનાકાર્ટૂનમાંમુસ્લિમપુરુષોનાજૂથનેફાંસીનાફંદેઝૂલતા, તેમનાગળામાંગાળિયાસાથેદર્શાવવામાંઆવ્યાછે. ‘સત્યનોજવિજયથશે’, કાર્ટૂનગુજરાતીમાંકહેછે. વધારાનીઅસરમાટેભારતીયરાજ્યનાસત્તાવારપ્રતીકનોઉપયોગ (કાયદાનાઉલ્લંઘનમાં) કરવામાંઆવ્યોછે.

કાર્ટૂનમાંસંદર્ભટ્રાયલકોર્ટદ્વારામૃત્યુદંડનીસજાપામેલા૩૮માણસોનોછે. ૨૦૦૮માંઅમદાવાદમાંશ્રેણીબદ્ધઘાતકબોમ્બમૂકવાનાઆરોપમાં૭૭વ્યક્તિઓસામેનાકેસનીસુનાવણીથઈહતી. વિસ્ફોટોમાં૫૬લોકોમાર્યાગયાહતાઅને૨૦૦થીવધુઘાયલથયાહતા. ૧૧આરોપીઓનેઆજીવનકેદનીસજાફટકારવામાંઆવીહતીજ્યારે૨૮લોકોનેનિર્દોષછોડીમૂકવામાંઆવ્યાહતા. બોમ્બધડાકાએલોકોસામેનોઅત્યાચારીગુનોહતોઅનેગુનેગારોપ્રત્યેદયાબતાવવાનુંકોઈકારણનથી. અલબત્ત, રાજ્યનિર્દોષછૂટકારાસામેઅપીલકરશેજ્યારેદોષિતોનેઉચ્ચઅદાલતોમાંજવાનોઅધિકારછે. અનેતેમછતાં, તેપૂછવાજેવુંછેકેભાજપ – જેગુજરાતઅનેભારતમાંસત્તામાંછે – આપ્રકારનુંકાર્ટૂનપ્રકાશિતકરીનેશુંઅભિવ્યક્તકરવામાંગેછે.

શુંઆસંદેશએહકીકતનીપ્રશંસાકરવાનીપક્ષનીસ્વાદહીનરીતછેકેચોક્કસવ્યક્તિઓનેજન્યાયઆપવામાંઆવ્યોછે ? તમામસંભાવનાઓમાં, આતેજઅરજીછેજેતેનાનેતાઓકરેતેવીશક્યતાછેઅથવામાથાનીટોપીપહેરેલાદાઢીવાળામુસ્લિમપુરુષોનેવિચિત્રરીતેલટકાવેલાબતાવવામાંઆવ્યાછેશુંઆઅન્યકોઈવસ્તુનુંરૂપકછે ? શુંભાજપવાસ્તવમાંતેનાસમર્થકોનેસંકેતઆપીરહ્યુંછેકેભવિષ્યમાંસમગ્રમુસ્લિમોઆજભાગ્યનોસામનોકરશે ? ભાજપઅનેતેનામૂળસંગઠનરાષ્ટ્રીયસ્વયંસેવકસંઘનીવિચારધારાઅનેપ્રચારમાંએકજૂથતરીકેમુસ્લિમોકેન્દ્રમાંછેઆકેન્દ્રિયતાનેકારણેપ્રશ્નસુસંગતછે. ચૂંટણીસમયે, આધ્યાનલગભગબાધ્યતાછે. ઉત્તરપ્રદેશમાંખાસકરીનેમોદી, શાહ, યુપીનામુખ્યપ્રધાનઆદિત્યનાથઅનેપક્ષનાઅન્યકાર્યકર્તાઓદ્વારાકરવામાંઆવેલાપ્રચારભાષણોસ્પષ્ટઅથવાગર્ભિતરીતેમુસ્લિમોપ્રત્યેનાપ્રતિકૂળસંદર્ભોથીભરેલાછે. અદભુતઘટનાદ્વારા, ૨૦૦૮નાએકકેસમાંચુકાદોઅનેસજાચૂંટણીનીમધ્યમાંઆવીછે. આથીજસ્પષ્ટથાયકેભાજપદ્વારાબહારપાડવામાંઆવેલાકાર્ટૂનમાંમુસ્લિમોએકસંદેશછે. તેમનાકાર્ટૂનેભયાનકતાજગાડીછેતેનુંકારણએછેકેઆપણેલક્ષિતધાર્મિકલઘુમતીપ્રત્યેઆપ્રકારનુંએકવચનવળગણજોયુંછેઅનેતેક્યાંલઈજાયછેતેજાણીએછીએ.

“… એકયહૂદી,” – નાઝીપ્રચારનાઅગ્રણીઈતિહાસકારજેફરીહર્ફ, વિક્ટરક્લેમ્પેરરનેઅવલોકનકરતાંટાંકેછે – તેદરેકરીતેત્રીજારીકનીભાષાનુંકેન્દ્રછે, “ખરેખરતેયુગનાસમગ્રદૃષ્ટિકોણથી.’’

ક્લેમ્પેરરએકવિદ્વાનહતાજેસમગ્રનાઝીયુગદરમિયાનજર્મનીમાંરહેતાહતાઅનેતેમણેનાઝીઓઅનેતેમનીઅસરવિશેનાઅવલોકનોથીભરેલીડાયરીરાખીહતી. હર્ફકહેછેકેતેમનામાટેસેમિટિવિરોધી, “માત્રપૂર્વગ્રહોઅનેદ્વેષોનોસમૂહજનહીં, પણઐતિહાસિકઘટનાઓમાટેએકસમજાવટયુક્તમાળખુંપણહતું.” ઈ.ૐ. ગોમ્બ્રિચના૧૯૬૯નાનિબંધનીસમકક્ષ, હર્ફનોંધેછેકેતેણેતેકેવીરીતેલખ્યું.

“નાઝીપ્રચારે ‘રાજકીયદુનિયાનેવ્યક્તિઓઅનેવ્યક્તિત્વનાસંઘર્ષમાંપરિવર્તિતકરીને’એકપૌરાણિકવિશ્વનીરચનાકરીહતી, જેમાંએકસદગુણીયુવાનજર્મનોદુષ્ટષડયંત્રકારોજેમકેયહૂદીઓસામેમાણસાઈપૂર્વકલડ્યાહતા. યહૂદીઓઆદંતકથામાટેસિમેન્ટહતા, પ્રથમજર્મનીનીઅંદરનીરાજકીયલડાઈમાંઅનેપછીઆંતરરાષ્ટ્રીયપટલપર. તે ‘આવિશાળસતાવણીનીઘેલછાસાથેભ્રામકકથાહતી. જેણેજર્મનપ્રચારનાવિવિધતારોનેએકસાથેરાખ્યાહતા. ગોમ્બ્રિચેતારણકાઢ્યુંહતુંકેનાઝીપ્રચારનીલાક્ષણિકતા “વિશ્વનીઘટનાઓપરભ્રામકપેટર્નલાદવાકરતાંઓછુંજૂઠ”હતું. આરએસએસઅનેભાજપમાટે, તમામઘટનાઓપરભ્રામકપેટર્નલાદવીએતેમનારાજકીયપ્રચારનુંકેન્દ્રીયપાસુંછે. વાસ્તવિકઅનેકાલ્પનિકદરેકધમકીમાટેખલનાયકમુસ્લિમછે, પીડિતહિંદુછે. બિન-મુસ્લિમવિરોધીઓપરઆખલનાયકને ‘તુષ્ટ’કરવાનાપાપમાટેઆક્રમણથાયછે. અમદાવાદનાબોમ્બર્સદ્વારાઉપયોગમાંલેવાતીસાઇકલનેમોદીએસમાજવાદીપાર્ટીનીસાઇકલમાંફેરવીદીધીહતી, જેમનુંચૂંટણીપ્રતીકસાયકલછે. તેમણેપૂછ્યુંકેતેઓએઆપ્રતીકશામાટેપસંદકર્યું, તેમણેસૂચવ્યુંકેમુસ્લિમમતદારોનોટેકોજેનાપરએસપીટકેછેતેઆતંકથીદૂષિતછે.

૨૦૧૯માં, મોદીએપ્રખ્યાતરીતેજાહેરકર્યુંહતુંકેકોઈપણહિંદુક્યારેયઆતંકવાદીનહોઈશકેતેથીઆપણેખાતરીકરીશકીએછીએકેબીજેપીસાંસદસાધ્વીપ્રજ્ઞાઅનેતેનાસહયોગીઓનુંફાંસીનાફંદાપરઝૂલતાદર્શાવતુંકાર્ટૂનક્યારેયનહીંહોય. તેમનાદ્વારાજેગુનોઆચરવામાંઆવ્યોછેતેમાંમોટરસાઇકલનોઉપયોગ – સાઇકલનાપિતરાઇભાઇનોસમાવેશથાયછે – અનેતેઅમદાવાદવિસ્ફોટનાસમયેજબન્યોહતો. હકીકતમાં, તેણીનીટ્રાયલપણશરૂથઈનથી. પરંતુભાજપનીકલ્પનામાંઆતંકવાદમાંકેવળમુસ્લિમોનોહાથછેતેજોતાંઆનેકોઈસમસ્યાતરીકેજોવામાંઆવતીનથી.

તાજેતરનાવર્ષોમાંઆતંકવાદઓછોથયોહોવાથી, ‘ભ્રામકપેટર્ન’અન્યત્રલાદવામાંઆવીછે. ૨૦૨૦માં, ભાજપનાનેતાઓએદુષ્ટ ‘કોરોનાજેહાદ’પ્રચારનેમુક્તલગામઆપી, જેણેરોગચાળામાટેમુસ્લિમોનેદોષીઠેરવ્યા. પછીછેથૂંકજેહાદ, લેન્ડજેહાદ, લવજેહાદ, માફિયા, અતિક્રમણકરનારા, તોફાનીઓ, ઘૂસણખોરો, ઉધઈ. એકવારટોચપરથીલાઇનસેટથઈજાયપછી, હિન્દુત્વઇકોસિસ્ટમજરૂરીપરિસ્થિતિનુંનિર્માણઅનેપરિભ્રમણકરવામાંઝડપીછે. કેટલાકવિશ્લેષકોએહિંદુત્વસંગઠનોની ‘કોરોનાજેહાદ’ઝુંબેશઅનેટાયફસમાટેયહૂદીઓનેદોષીઠેરવતાનાઝીપ્રચારવચ્ચેનીસમાનતાનીનોંધલીધીછે, પરંતુજ્યારેઆપણેયહૂદીઅનેમુસ્લિમનાવ્યંગચિત્રસહિતદૃશ્યનુંનિરૂપણજોઈએછીએ, ત્યારેસામ્યતાવધુઆઘાતજનકઅનેધ્રુજાવનારુંછે. આહિંદુત્વપ્રચારદ્રશ્યોઆપણનેશુંકહેછે, અનેશામાટેઆપણેતેમને ‘ફ્રિન્જ’તરીકેબરતરફકરવાનેબદલેઆનીતાત્કાલિકનોંધલેવીજોઈએ ? કારણકે, જેમહર્ફઆપણનેફાસીવાદનાઇતિહાસકારજ્યોર્જએલ. મોસેનાભાષણમાંથીકહેછે, “શારીરિકથપ્પોઅનેતેનોવિરોધીજાતિવાદએઉત્પ્રેરકહતોજેણેજર્મનરાષ્ટ્રવાદનેભેદભાવમાંથીસામૂહિકસંહારતરફધકેલીદીધોહતો.” અલબત્ત, આરએસએસ-ભાજપકરતાંનાઝીઓપાસેઆદર્શસંસ્થાઅનેનિંદાત્મકવિરોધનીવધુવિકસિતકલ્પનાહતી – હિન્દુત્વફાસીવાદતેનાયુરોપિયનસમકક્ષોકરતાંવિવિધઐતિહાસિકઅનેસાંસ્કૃતિકપ્રવાહોપરદોરાયછે. તેમછતાં, મુસલમાનોસાથેવ્યસ્તતા – તેમનાચહેરાનાવાળ, તેમનાકપડાં, તેમનોઆહાર, તેમનીપ્રાર્થનાનીરીતો – તેમનેએકજૂથતરીકેચિહ્નિતકરેછેજેનીનિંદાકરવીજોઈએ, ડરાવવાજોઈએઅનેઆખરેતેમનેતેમનાસ્થાનેમૂકવાજોઈએ. યુનાઇટેડસ્ટેટ્‌સમાંથીજાતિવાદીલિંચિંગપોસ્ટકાર્ડમાંથીએકલાઇનઉધાર,

‘મુસ્લિમોએહવે, શાશ્વતકૃપાથી,

મુસ્લિમોનાસ્થાનેરહેતાશીખવુંજોઈએ’

તમેતેમનેતેમનાકપડાંપરથીઓળખીશકોછો, મોદીએનાગરિકતા (સુધારા) કાયદાનોવિરોધકરીરહેલાલોકોવિશેકહ્યુંહતું. ગુજરાતમાંભાજપ – જેરાજ્યમાંમોદીએ૧૩વર્ષશાસનકર્યું – હવેઆપણનેફાંસીનાફંદેલટકતાઓળખવામાંગેછે.

– સિદ્ધાર્થવરદરાજન                                (સૌ. : ધવાયર.ઈન)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  મુંબઇમાં સલમાન ખાનના ઘરની બહાર ગોળીબાર : CCTV ફૂટેજમાં શૂટરો મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા દેખાયા

  મુંબઈના બાંદ્રામાં બોલિવૂડ…
  Read more
  NationalPolitics

  દિલ્હી હાઈકોર્ટે કેજરીવાલની ધરપકડ સામેની અરજી ફગાવી

  કેજરીવાલની ધરપકડ માટે ઇડી પાસે પૂરત…
  Read more
  National

  અરવિંદ કેજરીવાલની કસ્ટડીમાં ૪ દિવસનો વધારો

  એક અઠવાડિયાના રિમાન્ડ પછી ગુરૂવારે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.