National

મમતાનીનીતિઓપાર્ટીમાંનિર્ણાયકશબ્દો : રાજ્કીયકાર્યક્રમોઅટકાવવાનાઅભિષેકબેનરજીનાનિવેદનસામેટીએમસીનાનેતાએરોષવ્યક્તકર્યો

(એજન્સી)             કોલકાતા,તા.૧૫

તૃણમૂલકોંગ્રેસનાસાંસદકલ્યાણબેનરજીએબંગાળનામુખ્યમંત્રીમમતાબેનરજીનાભત્રીજાઅભિષેકબેનરજીનીટીકાકરીહતી. ટીએમસીનારાષ્ટ્રીયમહાસચિવનીજવાબદારીનિભાવતાંઅભિષેકેકરેલાનિવેદનબદલતેમનીનિંદાકરવામાંઆવીહતી. અભિષેકેપોતાનાનિવેદનમાંજણાવ્યુંંહતુંકે, તમામરાજ્કીયકાર્યક્રમોઅનેધાર્મિકઉત્સવોકોરોનાનાવધેલાકેસોનેકારણેરદ્‌કરવાજોઈએ. આઅંગેકલ્યાણેજણાવ્યુંહતુંકે, બંગાળમાંમમતાનીનીતિઓપાર્ટીમાંછેલ્લાશબ્દોસમાનછે. કોણસમજશેકેલોકોનેમમતાબેનરજીકરતાંવધુકંઈકજોઈએછે. મમતાબેનરજીદ્વારાપાર્ટીનીનીતિઓનક્કીકરવામાંઆવેછે. રાજ્યનીનીતિઓઅંગેમમતાદ્વારાનિર્દેશોકરવામાંઆવેછે. પ્રત્યક્ષકેપરોક્ષરીતેઆવાઆદેશોબહારપાડવામાંઆવેછે, જેનીપરક્યાંયમમતાનાહસ્તાક્ષરહોતાનથી.

અભિષેકેજણાવ્યુંહતુંકે, દક્ષિણ૨૪પરગનાજિલ્લાખાતેવહીવટીતંત્રનીબેઠકયોજયાબાદમનેએવુંલાગ્યુંહતુંકે, આગામીબેમાસસુધીબધુંબંધકરવુંજોઈએ. પછીભલેતેરાજ્કીયકાર્યક્રમોહોયકે, ઉત્સવોહોય. અબલત્તપાર્ટીનામહાસચિવઅભિષકેસ્પષ્ટકર્યુંહતુંકે, આનિવેદનમાંમેમારાઅંગતવિચારોવ્યક્તકર્યાછે. અભિષેકનાઆનિવેદનનીકલ્યાણદ્વારાટીકાકરવામાંઆવીહતી. કલ્યાણેતમામવસ્તુઓબંધકરવાનાઅભિષેકનાસૂચનસામેપણસવાલોઉઠાવ્યાહતા. હાલજ્યારેગંગાસરમેળોચાલુછેઅનેસાતમ્યુનિસિપલકોર્પોરેશનોમાં૨૨મીજાન્યુઆરીએચૂંટણીયોજાનારછેત્યારેઅભિષેકનુંઉક્તનિવેદનસામેઆવ્યુંહતું. આચૂંટણીનીમતગણતરી૨૫મીજાન્યુઆરીનારોજયોજાશે.

કલ્યાણેજણાવ્યુંંહતુંકે, હુંએકજસવાલપૂછવામાંગુછુંકે, અભિષેકજ્યારેસાતમ્યુનિસિપલકોર્પોરેશનાનીચૂંટણીઓઅટકાવવાનીવાતકરીરહ્યાંછેત્યારેતેઓશામાટેપાંચરાજ્યોમાંયોજનારીવિધાનસભાચૂંટણીનોવિરોધકરતાંનથી. કલ્યાણબેનરજીએજણાવ્યુંહતુંકે, મમતાબેનરજીદ્વારાપાર્ટીચલાવવામાંઆવેછે, દરેકનિર્ણયોતેમનાદ્વારાલેવામાંઆવેછે. મનેપણમમતાબેનરજીનાકારણેમતમળેછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.