Ahmedabad

માળિયા-હાટીનાપીખોરમાંદલિતોનેમંદિરમાં ‘નોએન્ટ્રી’નાપોસ્ટરલાગતાંખળભળાટ !

અમદાવાદ,તા.૭

રાજયમાંઆભડછેટનાઅનેકબનાવોછાશવારેસામેઆવેછેજેઆધુનિકસમાજનીસંકુચિતમાનસિકતાછતીકરેછે. દલિતોનેઘોડેચડવા, ખુરશીપરબેસવાકેમૂછોરાખવાજેવાકેટલાકકારણોસરમારમારવામાંકેપરેશાનકરવામાંઆવ્યાહોવાનાકિસ્સાસામેઆવ્યાછે. વળીકેટલાકસ્થળોએહજુપણદલિતોનેમંદિરપ્રવેશપણઅપાતોનથીત્યારેજૂનાગઢજિલ્લાનામાળિયાહાટીનાતાલુકાનાગામમાંમંદિરમાંદલીતોનેનો-એન્ટ્રીનાપોસ્ટરલાગતાખળભળાટસર્જાયોછે. આઘટનાબાદકેટલાકદલીતોપોલીસબંદોબસ્તહેઠળમંદિરમાંપ્રવેશ્યાહતાઅનેદર્શનકર્યાહતા. કેટલાકતોફાનીતત્વોનુંઆકૃત્યહોવાનુંમાનવામાંઆવીરહ્યુંછે. પોલીસદ્વારાઆઘટનાઅંગેતપાસશરુકરવામાંઆવીછે. પોલીસનાસૂત્રોએજણાવ્યુંહતુંકે, કેટલાકતોફાનીતત્વોમાળીયાહાટીનાતાલુકાનાપીખોરગામનાકાળભૈરવમંદિરનાપ્રવેશદ્વારે ‘નો-દલીત’દર્શાવતાપોસ્ટરલગાવીદીધાહતા. આઘટનાનેપગલેગામમાંવાતાવરણતંગબનીગયુંહતું. ડીવાયએસપીસહિતનોપોલીસકાફલોઘટનાસ્થળેધસીગયોહતો. ગામનાસરપંચસહિતનાંઆગેવાનોએકઠાથઇગયાહતાઅનેમામલોથાળેપાડયોહતો. એવુંજાણવામળ્યુંછેકે, પોલીસનાબંદોબસ્તહેઠળશાંતિપૂર્વકરીતેદલીતોનેમેંદિરમાંદર્શનકરવામાટેપ્રવેશકરાવામાંઆવ્યોહતો. ગામનુંવાતાવરણવધુનડહોળાઇતેમાટેઆગેવાનોનીબેઠકકરવામાંઆવીહતીઅનેપોલીસપણતેમાંસામેલથઇહતી. તોફાનીતત્વોદ્વારાહાથેજલખાણકરીનેદલીતોનેનો-એન્ટીનાપોસ્ટરબનાવવામાંઆવ્યાહતાઅનેમંદિરનાપ્રવેશદ્વારેલગાવીદેવામાંઆવ્યાહતા. ગામમાંજબરદસ્તઉહાપોહથતાઅનેતંગદીલીસર્જાતાપોલીસકાફલાનેદોડાવવામાંઆવ્યોહતો. પોલીસનાસૂત્રોનાકહેવાપ્રમાણેવ્યક્તિગતવેરઝેરમાંઆપ્રકારનાપોસ્ટરલગાવીનેવાતાવરણડહોળવાનોપ્રયત્નકરવામાંઆવ્યોહોવાનીશંકાનકારાતીનથી. આમામલામાંતપાસચાલુછેઅનેહવેપછીવિધિવતગુનોપણદાખલકરવામાંઆવશે. આઘટનાનેપગલેસમગ્રતાલુકાતથાજિલ્લામાંખળભળાટસર્જાયોછે. આમામલેપોલીસેકુનેહપૂર્વકકામગીરીકરીનેવાતાવરણનડોહળાયતેવાપગલાંલીધાછે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  AhmedabadReligion

  જુહાપુરામાં રહેતા મધુબેનનું અવસાન થતાં મુસ્લિમસમુદાયે અંતિમવિધિમાં સામેલ થઈ કોમી એકતા દર્શાવી

  મધુબેન છેલ્લા પ૦ વર્ષથી કોઈપણ…
  Read more
  AhmedabadSports

  રાશિદ ખાને તોડ્યો મો.શમીનો રેકોર્ડ, GT માટે સૌથી વધારે વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો

  અમદાવાદ, તા.૧અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર…
  Read more
  AhmedabadSports

  અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

  1 Comment

  Comments are closed.