National

યુક્રેનપ્રદેશ : મોદીકેવીરીતેપુતિનનાઆક્રમણને યુપીમાંચૂંટણીનામુદ્દામાંફેરવવાનોપ્રયાસકરીરહ્યાછે

યુક્રેનનીકટોકટીએભારતીયજનતાપાર્ટીનેઉત્તરપ્રદેશનીચૂંટણીમાંવોટમેળવવામાટેબીજીતકઆપીછે. છેલ્લાકેટલાકદિવસોમાંચૂંટણીરેલીઓમાં, ભાજપનાનેતાઓએઅપ્રમાણિતદાવાકર્યાછેકેવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીપાસેથીસંઘર્ષનેકેવીરીતેઉકેલવોતેઅંગેવિશ્વનાનેતાઓદ્વારાસલાહલેવામાંઆવીરહીછે. પાર્ટીનાનેતાઓયુક્રેનમાંફસાયેલા૧૮,૦૦૦કેતેથીવધુભારતીયવિદ્યાર્થીઓનેપરતલાવવામાટેનવીદિલ્હીનાપ્રયાસોનેપણહાઇલાઇટકરીરહ્યાછે. જોકે, વિપક્ષીનેતાઓએયુક્રેનમાંભારતીયવિદ્યાર્થીઓનાવીડિયોશેરકરીનેઆદાવાઓનોવિરોધકર્યોછે, જેમનેદેશછોડવામાંભારેમુશ્કેલીનોસામનોકરવોપડીરહ્યોછે.

યુક્રેનપ્રદેશ

તાજેતરનાદિવસોમાં, મોદીએરશિયા-યુક્રેનિયનયુદ્ધનોઉપયોગઓછામાંઓછાચારવખતભાષણોમાંકર્યોછેજેમાંમતદારોનેઉત્તરપ્રદેશમાંતેમનીપાર્ટીનેફરીથીચૂંટવાનુંકહેવામાંઆવ્યુંછે. ૨૨ફેબ્રુઆરીએએકચૂંટણીરેલીમાંતેમણેકહ્યુંહતુંકેદેશોવૈશ્વિકઉથલપાથલનોસામનોકરીરહ્યાછેઅનેભવિષ્યઅનિશ્ચિતલાગેછે. “આવીસ્થિતિમાંભારતેમજબૂતબનવાનીજરૂરછે,” તેમણેકહ્યું. “આમાત્રભારતમાટેજનહીં, પરંતુસમગ્રમાનવજાતમાટેમહત્વપૂર્ણછે.” એકમોટાદેશઅનેઉત્તરપ્રદેશજેવામોટારાજ્યનેચલાવવાનીજવાબદારીએકખડતલનેતાનેઆપવીજોઈએ, મોદીએદલીલકરીઃ “કઠિનસમયમાંકઠિનનેતાઓનીજરૂરછે.”

રવિવારેબસ્તીમાંએકચૂંટણીરેલીમાંમોદીએકહ્યુંહતુંકેકેન્દ્રસરકાર “ઓપરેશનગંગા”નામનીપહેલસાથેફસાયેલાલોકોનેઘરેપાછાફરવામાંમદદકરવામાટેશક્યતેટલુંબધુંકરીરહીછે – એકનામજેચૂંટણીથીઘેરાયેલારાજ્યનીસૌથીમોટીનદીનેપ્રતિબિંબિતકરેછે. તેમણેકહ્યુંકેઆસમયતમામભારતીયોનેસંદેશમોકલીરહ્યોછેકેભારતનેશક્તિશાળીઅને “આત્મનિર્ભર”અથવાબનવાનીજરૂરછે. સોમવારે, મહારાજગંજમાં, યુક્રેનિયનકટોકટીતરફસંકેતઆપતા, તેમણેભીડનેકહ્યુંકેવિશ્વએકપડકારજનકસમયમાંથીપસારથઈરહ્યુંછે, અનેભારતનાસંરક્ષણમજબૂતકરવાનીજરૂરછે. “આવખતેતમારામતનુંમહત્વએટલુંછેજેટલુંસ્થાનિકમુદ્દાઓમાટેછે, જેટલુંભારતઅનેઉત્તરપ્રદેશનેમજબૂતબનાવવામાટેછે,” તેમણેકહ્યું. બુધવારે, રોબર્ટસગંજમાં, તેમણેફરીથીઓપરેશનગંગાનેપ્રકાશિતકર્યું. તેમણેદાવોકર્યોકે, ‘‘તેભારતનીવધતીતાકાતનેકારણેછેકેઅમેયુક્રેનમાંફસાયેલાઅમારાનાગરિકોનેસુરક્ષિતરીતેબહારકાઢવામાંસક્ષમછીએ, જેનામાટેઅમેઓપરેશનગંગાચલાવીરહ્યાછીએ.”  યુક્રેનથીવિદ્યાર્થીઓનેપાછાલાવવામાંસફળતાનોદાવોકરતીનરેન્દ્રમોદીએપ્લિકેશનનોસ્ક્રીનશોટ.

વિપક્ષપરપ્રહારો

ભાજપનાનેતાઓએપણયુક્રેનનામુદ્દાનોઉપયોગઉત્તરપ્રદેશમાંવિપક્ષપરહુમલોકરવામાટેએકતખ્તાતરીકેકર્યો.

તેમનીરવિવારનીરેલીદરમિયાન, મોદીએફરીથીઆડકતરીરીતેયુક્રેનસંકટનોઉલ્લેખકરીનેકહ્યુંકેઆઅનિશ્ચિતસમયમાં,  ભારતનાસંરક્ષણદળોનેદરવર્ષેઅપગ્રેડકરવાપડશે. આકામએવાલોકોકરીશકતાનથીજેઓ “ઘોરપરિવારવાદી, ઘોરસ્વાર્થી”, અત્યંતભત્રીજાવાદીઅનેસ્વાર્થીહોય.

મોદીસંભવતઃ૧૯૮૦નાદાયકામાંબોફોર્સસંરક્ષણકૌભાંડમાંસંડોવાયેલીકોંગ્રેસઅનેસમાજવાદીપાર્ટીતરફઈશારોકરીરહ્યાહતા, જેનાપરતેમણે “વંશીયરાજકારણ”આચરવાનોવારંવારઆરોપમૂક્યોહતો. “જેનોઇતિહાસસંરક્ષણસોદાદરમિયાનકમિશનલેવામાંઅનેસંરક્ષણજરૂરિયાતોનીઅવગણનાકરવામાંવ્યસ્તહતોતેરાષ્ટ્રનેમજબૂતબનાવીશકતાનથી,” તેમણેદલીલકરતાકહ્યુંકેયુક્રેનિયનકટોકટીએબતાવ્યુંછેકેભારતનેભાજપજેવીમજબૂતસરકારનીજરૂરછે.

રવિવારે, ઉત્તરપ્રદેશનાબલિયામાંએકચૂંટણીરેલીમાં, કેન્દ્રીયસંરક્ષણપ્રધાનરાજનાથસિંહેકહ્યુંકેપહેલાકોઈભારતનેસાંભળવામાંગતાનહતાપરંતુમોદીનાનેતૃત્વમાંદરેકવ્યક્તિસાંભળવામાંગેછેકેભારતશુંકહેછે. તેમણેઉમેર્યુંકે, “રશિયા-યુક્રેનસંકટમાંશાંતિસુનિશ્ચિતકરવામાટેમોદીજેવિશાળભૂમિકાભજવીરહ્યાછેતેનીપ્રશંસાકરવામાટેકોઈશબ્દોપૂરતાનથી.”  મધ્યપ્રદેશનામુખ્યપ્રધાનશિવરાજસિંહચૌહાણેજૌનપુરમાંચૂંટણીપ્રચારદરમિયાનકહ્યુંહતુંકેજ્યારેમોદી “મિશનગંગા”ચલાવીરહ્યાછે, ત્યારેસમાજવાદીપાર્ટીનાવડાઅખિલેશયાદવ “મિશનદંગા”અથવાતોફાનોચલાવીરહ્યાછે.        યુક્રેનનીરાજધાનીકીવમાંથીભાગીને, ૨૮ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨નારોજભારતનાયુનિવર્સિટીનાવિદ્યાર્થીઓહંગેરીનાબારાબાસમાંપગપાળાસરહદપારકરેછે.

ભારતનીતાકાત

પાર્ટીનાઘણાનેતાઓએમોદીનીઆગેવાનીહેઠળનીભાજપસરકારહેઠળભારતીયરાજ્યનીતાકાતવિશેપણવાતકરીછે. તેમનોદાવોછેકેસંકટનાઉકેલમાટેદુનિયામોદીતરફજોઈરહીછે.

બલિયામાંચૂંટણીરેલીદરમિયાનપ્રચારકરતીવખતે, ભાજપનાલોકસભાસભ્યહેમામાલિનીએકહ્યુંહતુંકેવિશ્વભરમાંમોદીનુંખૂબસન્માનછે. “સમગ્રવિશ્વતેમનીતરફજુએછે”, તેણીએદાવોકર્યો. “દરેકજણહવેમોદીજીનેરશિયા-યુક્રેનયુદ્ધનેરોકવામાટેવિનંતીકરીરહ્યુંછેકારણકેતેમનેવિશ્વનામોટાનેતાતરીકેગણવામાંઆવેછે.”

સોમવારેઉત્તરપ્રદેશનાનાયબમુખ્યમંત્રીકેશવપ્રસાદમૌર્યએદાવોકર્યોહતોકેયુક્રેનમાંફસાયેલાવિદ્યાર્થીઓએભારતીયધ્વજદર્શાવતાજરશિયનકેયુક્રેનિયનદળોતેમનેનુકસાનપહોંચાડતાનથી. મૌર્યનાદાવાથીવિપરીત, જોકે, એકભારતીયવિદ્યાર્થીનીયુક્રેનમાંહત્યાકરવામાંઆવીછે. સરહદીચોકીઓપરયુક્રેનિયનસત્તાવાળાઓદ્વારાભારતીયોસામેવંશીયભેદભાવનાઅહેવાલોપણછે. કેટલાકવીડિયોમાંદર્શાવવામાંઆવ્યુંછેકેસરહદઅધિકારીઓદ્વારાભારતીયોપરહુમલોકરવામાંઆવીરહ્યોછે.

વિપક્ષીનેતાઓનીપ્રતિક્રિયા

ભાજપનાદાવાઓનોપ્રતિકારકરવામાંઆવ્યોનથી.મંગળવારેઅખિલેશયાદવેયુક્રેનમાંફસાયેલાભારતીયવિદ્યાર્થીનોવીડિયોશેરકર્યોહતો. વીડિયોમાંવિદ્યાર્થીએકહ્યુંકેજ્યારેઅન્યદેશોતેમનાનાગરિકોનેબહારકાઢીરહ્યાછે, ત્યારેભારતસરકારતેમનામાટેકંઈકરીરહીનથી. યાદવેલખ્યું, “અહીંભાજપચૂંટણીમાંભારતીયોનેબચાવવાનાખોટાવખાણકરીરહીછે, જ્યારેયુક્રેનમાંસત્યભયાનકછે.” કોંગ્રેસનામહાસચિવપ્રિયંકાગાંધીએપણલખનૌનાએકવિદ્યાર્થિનીનોવીડિયોશેરકર્યોહતોજેકીવમાંઅટવાઈગઇહતી. વીડિયોમાંમહિલાએકહ્યુંકેતેઅનેતેનામિત્રોસરકારનીમદદવિનાયુક્રેનમાંટકીશકશેનહીં. ગાંધીએતેમનાટ્‌વીટમાંકહ્યું, “હુંસરકારનેવિનંતીકરુંછુંકેતેઓજેકરીશકેતેબધુંકરેજેથીવિદ્યાર્થીઓસુરક્ષિતરીતેપાછાફરે.” કોંગ્રેસનાનેતારણદીપસુરજેવાલાએટ્‌વીટકર્યુંહતુંકેભાજપનાપ્રચારકોસ્વ-પ્રશંસાકરીરહ્યાછેજ્યારેયુક્રેનમાંહજારોભારતીયવિદ્યાર્થીઓઘરેપાછાફરવાનીરાહજોઈરહ્યાછે.

રશિયા-યુક્રેનકટોકટીપરમોદીનાકથિતસંકટનિવારણનીસામ્યતાનોઉપયોગકરીનેએકટીવીન્યૂઝશોએબતાવ્યુકેમોદીહિંદુભગવાનશિવજેવાછેજેમહાયુદ્ધથીવિશ્વનેબચાવેછે.

મોદીનીઆંતરરાષ્ટ્રીયછબી

આવુંપહેલીવારનથીબન્યું. અગાઉનીચૂંટણીઓમાંપણ, ભાજપેવૈશ્વિકમંચપરમોદીનેએકકઠિનનેતાતરીકેદર્શાવ્યાછે, જેઓચીનઅનેપાકિસ્તાનજેવાભારતનાપડોશીઓસામેનિર્ણાયકપગલાંલઈશકેછેઅનેબિનદસ્તાવેજીકૃતવસાહતીઓસામેદેશનીસરહદોસુરક્ષિતકરીશકેછે. સત્તામાંઆવ્યાબાદથી, ભાજપેઘણીવારભારતનેવિશ્વગુરુ, વિશ્વનાશિક્ષકતરીકેઓળખાવ્યોછે, એકવાક્યજેનોઉપયોગપક્ષઅનેસહાનુભૂતિધરાવતામીડિયાઆઉટલેટ્‌સમાંઘણાલોકોદ્વારાકરવામાંઆવેછે, તેદલીલનેરજૂકરવામાટેકેમોદીનાનેતૃત્વમાંભારતવિશ્વનુંનેતાબન્યુંછે.

– ઉમંગપોદ્દાર              (સૌ. : સ્ક્રોલ.ઈન)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.