Gujarat

રાજ્યભરનીધોરણ-૧થી૯નીશાળાઓમાંકોરોનાનેપગલેપ્રત્યક્ષશિક્ષણબંધ

રાજ્યનાઆઠમહાનગરોતથાઆણંદ-નડિયાદશહેરમાં

આજથીરાત્રે૧૦ઃ૦૦થીસવારે૬ઃ૦૦સુધીકરફ્યુઅમલમાં

 • રાજ્યમાંકોરોનાનાઉછાળારૂપકેસોનેલઈસરકારેલાંબાસમયબાદગાઈડલાઈનકરીજાહેર

શાળાઓમાંઓનલાઈનશિક્ષણચાલુરહેશે

    • દુકાનો-લારી-ગલ્લાં-શોપિંગકોમ્પ્લેક્ષસહિતનીવાણિજ્યિકસંસ્થાઓરાત્રે૧૦ઃ૦૦સુધીચાલુરાખીશકાશે : હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ૭પટકાક્ષમતાસાથેચાલુરહેશે

(સંવાદદાતાદ્વારા)

ગાંધીનગર, તા.૭

રાજ્યમાંકોરોનાનોબ્લાસ્ટથયોહોયતેરીતેઉછાળારૂપકેસોબહારઆવીરહ્યાહોઈસરકારેકડકનિયંત્રણોલાદવાનાનિર્દેશોજારીકર્યાછે. રાજ્યનાઆઠમહાનગરોનીસાથેવધુબેશહેરોનેસામેલકરીઆવતીકાલથીરાત્રિકરફ્યુનાસમયમાંવધુએકકલાકનોવધારોકરવાનોનિર્ણયકર્યોછે. આસાથેરાજ્યભરનીધો.૧થી૯નીશાળાઓમાંતા.૩૧જાન્યુઆરીસુધીઓફલાઈનશિક્ષણબંધરહેશે.

રાજ્યમાંકોરોના-ઓમિક્રોનના૪૦૦૦થીવધુકેસોનોંધાવાલાગ્યાછે, જેનેપગલેવાયબ્રન્ટસમિટસહિતનાતમામસરકારીકાર્યક્રમોરદકરવામાંઆવ્યાછે. હવેરાજ્યમાંફરીથીનિયંત્રણોલાગુકરવાનીજરૂરિયાતલાગતામુખ્યમંત્રીભૂપેન્દ્રપટેલનાનિવાસસ્થાનેકોરકમિટિનીબેઠકમળીહતીછે. આબેઠકપૂર્ણથયાબાદકોરોનાનેલગતાનવાનિયંત્રણોલાગુકરવામાંઆવ્યાછે. ૧૦શહેરમાંરાતના૧૦થીસવારના૬વાગ્યાસુધીકરફ્યુકરવામાંઆવ્યોછે. જ્યારેધો.૧થી૯નીસ્કૂલોબંધકરીછે. આસાથેકોરોનાનાનિયંત્રણોમાટેતેઓનીગાઈડલાઈનપણજાહેરકરીછે.

છેલ્લેકોરોનાનીબીજીલહેરદરમિયાનમેઅનેજૂન, ૨૦૨૧માંગુજરાતસરકારેકોરોનાનીગાઈડલાઈનબહારપાડીહતી. હવેઆઠમહિનાપછીફરીએવીસ્થિતિસર્જાઈછે.

અગાઉરાજ્યસરકારેકેન્દ્રનાઆરોગ્યવિભાગસાથેકોરોનાનીસમીક્ષાકરીછે. તેનીસાથેસાથેગૃહ, આરોગ્ય, શિક્ષણઅનેસામાન્યવહીવટીવિભાગનીપણબેઠકમળીહતી. જ્યારેમુખ્યસચિવપંકજકુમારેમ્યુનિસિપલકમિશનરોઅનેકલેક્ટરોસાથેસતતબેદિવસસુધીબેઠકયોજીહતી. મુખ્યમંત્રીનાબંગલેકોરકમિટીનીબેઠકમાંધો.૧થી૯નીસ્કૂલોમાંઓફલાઈનશિક્ષણબંધકરવાઅંગેતથારાત્રિકરફ્યુસહિતનાનવાનિયંત્રણોનીગાઈડલાઈનવિસ્તૃતચર્ચાબાદનિર્ણયોલેવામાંઆવ્યાહતા.

બેઠકબાદસરકારતરફથીજાહેરાતકરાઈહતીકે, રાજ્યમાંકોરોનાસંક્રમણનીસ્થિતિનીસમીક્ષાહાથધર્યાબાદપ્રજાહિતમાંકેટલાકમહત્ત્વનાનિર્ણયોલેવામાંઆવ્યાછે, જેમાંરાજ્યનાઆઠમહાનગરોઅમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, ગાંધીનગરઅનેજૂનાગઢમાંહાલમાંરાત્રે૧૧થીસવારે૬વાગ્યાસુધીનોરાત્રિકરફ્યુઅમલમાંછે. તેનાસમયમાંવધારોકરીનેહવેઆવતીકાલતા.૮મીથીરાત્રે૧૦થીસવારે૬કલાકસુધીનોકરફ્યુઅમલમાંરહેશે. આસાથેરાજ્યનાવધુબેશહેરોકેજ્યાંકોરોનાનાકેસોવધ્યાછે.

તોઆણંદઅનેનડિયાદમાંપણરાત્રીકરફ્યુઆવતીકાલથીલાગુકરવામાંઆવ્યોછે.

આઉપરાંતરાજ્યભરનીધો.૧થી૯સુધીનીશાળાઓમાંઆવતીકાલથીવર્ગખંડશિક્ષણએટલેકેઓફલાઈનશિક્ષણતા.૩૧મીજાન્યુઆરીસુધીબંધરાખવાનીજાહેરાતકરાઈછે. જોકે, ઓનલાઈનશિક્ષણચાલુરહેશે. જ્યારે૯થીપોસ્ટગ્રેજ્યુએટકોર્સસુધીનાતમામકોચિંગસેન્ટર-ટ્યુશનક્લાસતેમજસ્પર્ધાત્મકપરીક્ષાઓમાટેનાકોચિંગસેન્ટરોવગેરેસ્થળનીક્ષમતાનામહત્તમપ૦ટકાવિદ્યાર્થીઓહાજરરહીશકશે. રાજ્યમાંવિવિધસ્પર્ધાત્મકપરીક્ષાઓતથાપ્રવેશપરીક્ષાઓકોરોનાગાઈડલાઈનનાપાલનનીશરતેનિયતએસઓપીસાથેયોજીશકાશે. રાજ્યનાઆઠમહાનગરોતથાઆણંદ-નડિયાદમાંદુકાનો-લારી, ગલ્લા, શોપિંગકોમ્પલેક્સ, માર્કેટયાર્ડસહિતનીવાણિજ્યકસંસ્થાઓરાત્રિના૧૦વાગ્યાસુધીચાલુરાખીશકાશે. જ્યારેહોટલ-રેસ્ટોરન્ટ્‌સબેઠકક્ષમતાના૭પટકાસાથે૧૦સુધીચાલુરાખીશકાશેઅનેહોમડિલિવરી૧૧સુધીચાલુરાખીશકાશે. લગ્નપ્રસંગોમાંતથારાજકીય-સામાજિક, ધાર્મિકકાર્યક્રમોમાંખુલ્લામાંમહત્તમ૪૦૦વ્યક્તિઅનેબંધસ્થળોએક્ષમતાનાપ૦ટકાવ્યક્તિએકત્રિતથઈશકશે. જ્યારેઅંતિમક્રિયા-દફનવિધિમાંમહત્તમ૧૦૦વ્યક્તિઓમાટેમંજૂરીઆપવામાંઆવીછે. આસાથેસિનેમાહોલ, જીમ, વોટરપાર્ક, વાંચનાલયવગેરેક્ષમતાનાપ૦ટકાથીચાલુરાખીશકાશે. જ્યારેએસટીબસસહિતનીબસટ્રાન્સપોર્ટનોનએસી૭પટકાક્ષમતાસાથેઅનેએસીબસમહત્તમ૭પટકાપેસેન્જરકેપેસિટીથીચાલુરહેશે.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  GujaratHarmony

  ભરૂચની પટેલ વેલ્ફેર હોસ્પિ.માં કોમી એકતાનો અનોખો કિસ્સો મુસ્લિમ મિત્રોની મદદથી સુરતનો ચંદન મોત સામેનો જંગ જીતી ગયો

  માતા-પિતાના અવસાન બાદ બે બહેનોન…
  Read more
  Gujarat

  વટામણ-ધોલેરા હાઇવે પર ભોળાદ ગામ નજીક કાર-ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલ ગોઝારા અકસ્માતમાં અમદાવાદના એક જ પરિવાના ચારનાં મોત

  શાહપુર વિસ્તારના લોકો ઇદ નિમિત્તે…
  Read more
  CrimeGujarat

  સુરતના VR મોલને મળ્યો ધમકીભર્યો મેઈલ જેટલાને બચાવવા હોય તેટલાને બચાવી લો, બ્લાસ્ટ કરવામાં આવશે

  પોલીસે બે હજારથી વધુ લોકોને બહાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.