International

લોકશાહીમાંકેવીરીતેકામથવુંજોઈએતેનીદલીલઆપતાંસિંગાપોરનાવડાપ્રધાનેજવાહરલાલનહેરૂનેયાદકર્યા

(એજન્સી)                                             સિંગાપોર, તા.૧૭

સિંગાપોરનાવડાપ્રધાનલીસિએનલૂંગેસંસદમાંજુસ્સાદારચર્ચાદરમિયાનશહેર-રાજ્યમાંલોકશાહીકેવીરીતેકાર્યકરવીજોઈએતેઅંગેદલીલકરતીવખતેભારતનાપ્રથમવડાપ્રધાનજવાહરલાલનેહરૂનેયાદકર્યાહતા. લીએમંગળવારેભૂતપૂર્વવર્કર્સપાર્ટીનાધારાસભ્યદ્વારાકહેવામાંઆવેલીઅસત્યવિશેનીફરિયાદોપરવિશેષાધિકારસમિતિનાઅહેવાલપરચર્ચાદરમિયાનજણાવ્યુંહતુંકે, મોટાભાગનાદેશોનીસ્થાપનાઉચ્ચઆદર્શોઅનેઉમદામૂલ્યોનાઆધારેકરવામાંઆવીછે. પરંતુઘણીવાર, સ્થાપકનેતાઓઅનેઅગ્રણીપેઢીથીઆગળ, દાયકાઓઅનેપેઢીઓથી, ધીમે-ધીમેવસ્તુઓબદલાતીરહેછે. વસ્તુઓજુસ્સાનીતીવ્રતાસાથેશરૂથાયછે. એવાનેતાઓજેસ્વતંત્રતામાટેલડ્યાહતાઅનેજીત્યાહતા, તેઓમોટાભાગેમહાનહિંમત, અપારસંસ્કૃતિઅનેઉત્કૃષ્ટક્ષમતાધરાવતાઅસાધારણવ્યક્તિઓછે. તેઓઅગ્નિપરીક્ષામાંથીપસારથયાહતાઅનેરાષ્ટ્રોનાનેતાઓતરીકેઉભરીઆવ્યાહતા. તેઓડેવિડબેન-ગુરિયન્સછે, તેજવાહરલાલનેહરૂછેઅનેઅમારીપાસેપણઆવાનેતાઓછે.

પ્રચંડવ્યક્તિગતપ્રતિષ્ઠાથીભરપૂર, તેઓબહાદુરનવીદુનિયાનુંનિર્માણકરવાઅનેતેમનાલોકોઅનેતેમનાદેશોમાટેનવાભવિષ્યનેઆકારઆપવામાટેતેમનાલોકોનીઉચ્ચઅપેક્ષાઓનેપૂર્ણકરવામાટેપ્રયત્નશીલછે. પરંતુતેપ્રારંભિકઉત્સાહથીઆગળ, અનુગામીપેઢીઓનેઘણીવારઆવેગઅનેડ્રાઇવનેટકાવીરાખવાનુંમુશ્કેલલાગેછે. રાજકારણબદલાયછે, રાજકારણીઓપ્રત્યેનોઆદરઘટતોજાયછે. થોડાસમયપછીમતદારોવિચારેછેકે, આસારૂંધોરણછેઅનેતમેવધુસારીઅપેક્ષારાખીશકતાનથી. તેથીધોરણોક્ષીણથાયછે, વિશ્વાસતૂટીજાયછેઅનેદેશનીપરિસ્થિતિવધુખરાબથાયછે.

વડાપ્રધાનેજણાવ્યુંહતુંકે, ઘણીરાજકીયપ્રણાલીઓઆજેતેમનાસ્થાપકનેતાઓમાટેતદ્દનઅજાણીહશે. બેન-ગુરિયનનુંઇઝરાયેલબેવર્ષમાંચારસામાન્યચૂંટણીઓહોવાછતાંભાગ્યેજસરકારરચીશકેછે. દરમિયાન, ઇઝરાયેલમાંવરિષ્ઠરાજકારણીઓઅનેઅધિકારીઓનોએકવર્ગગુનાહિતઆરોપોનોસામનોકરીરહ્યોછેઅનેકેટલાકજેલમાંગયાછે. જ્યારેનેહરૂનુંભારતપણએકએવોદેશબનીગયુંછેજ્યાંમીડિયાઅહેવાલોઅનુસાર, લોકસભામાંલગભગઅડધાસાંસદોપરબળાત્કારઅનેહત્યાનાઆરોપોસહિતફોજદારીઆરોપોપેન્ડિંગછે. જોકે, એવુંપણકહેવાયછેકે, આમાંનાઘણાઆરોપોરાજકીયરીતેપ્રેરિતછે.

૭૦વર્ષીયઆવડાપ્રધાનેકહ્યુંકે, દરેકઅનુગામીપેઢીએસિંગાપોરનેવારસામાંમળેલીસિસ્ટમનુંરક્ષણકરવુંજોઈએઅનેતેનુંનિર્માણકરવુંજોઈએ. આનામાટેઆપણેઅખંડિતતાજાળવીરાખવા, નિયમોઅનેધોરણોલાગુકરવા, સમાનનિયમોદરેકનેસમાનરૂપેલાગુકરવા, કોઈપણવ્યક્તિકાયદાથીઉપરનથીતેનીખાતરીકરવાનીજરૂરછે. જોઆપણેતેસતત, નિરંતર, નિરંતરપણેકરીશકીએ, તોલોકોઅમારાનેતાઓ, અમારીસિસ્ટમોઅનેઅમારીસંસ્થાઓપરવિશ્વાસકરીશકેછે. આપણીલોકશાહીપરિપક્વ, ઊંડીઅનેવધુસ્થિતિસ્થાપકબનીશકેછે. જોશાસિતપક્ષઅનેશાસનબંનેયોગ્યધોરણોઅનેમૂલ્યોનેસ્વીકારેછેઅનેવ્યક્તકરેછેતોસિંગાપોરસતતવિકાસપામીશકેછે. પરંતુજોઆપણેઆપણેઢીલાધોરણોનેમંજૂરીઆપીએ, તોઆચક્રઅટકશેઅનેનિષ્ફળતામળશે.

સંસદનાસ્પીકરતાનચુઆન-જિનનીઅધ્યક્ષતામાંવિશેષાધિકારસમિતિ, વર્કર્સપાર્ટીનાસંસદસભ્યખાનનીવર્તણૂકનીતપાસકરીરહીહતીજ્યારેતેણીએ૧નવેમ્બરનારોજસ્વીકાર્યુંહતુંકે, તેણીએસંસદમાંખોટુંબોલ્યુંહતું. સમિતિએભલામણકરીછેકે, ૩ઓગસ્ટેસંસદમાંઅસત્યબોલવાબદલખાનનેજીય્ડ્ઢ૨૫,૦૦૦નોદંડકરવામાંઆવે. તેણીએ૪ઓકટોબરેઆઅસત્યનુંપુનરાવર્તનકર્યુંહતું, જેનામાટેસમિતિજીય્ડ્ઢ૧૦,૦૦૦નાવધારાનાદંડનીભલામણકરીરહીછે. નવેમ્બરમાંખાનેસંસદમાંકબૂલાતકરીહતીકેતેણીએહકીકતમાંઆઅફવાએકસહાયકજૂથમાંસાંભળીહતીઅનેતેણેપીડિતાનીસંમતિવિનાતેનેશેરકર્યોહતો. ખાને, ૨૦૨૦નીસામાન્યચૂંટણીપછીસિંગાપોરનાસૌથીયુવાસાંસદતરીકેશપથલીધાનામાત્ર૧૫મહિનાપછી૨૯, નવેમ્બર૩૦નારોજઉઁસભ્યઅનેસાંસદતરીકેરાજીનામુંઆપ્યુંહતું.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  International

  કેમ્પસમાં અંધાધૂંધી : પેલેસ્ટીન તરફી દેખાવોતીવ્ર થતાં અમેરિકી યુનિવર્સિટીઓમાં ભારે આક્રોશ

  (એજન્સી) તા.ર૪ગત સપ્તાહે કોલંબિયા યેલ…
  Read more
  International

  અમેરિકાની અનેક યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ગાઝાસંઘર્ષ અંગે બાઇડેનના વલણ સામે વિરોધ પ્રદર્શનો

  કોલંબિયા યુનિવર્સિટીએ વ્યક્તિગત…
  Read more
  International

  સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ગાઝામાં સામૂહિક કબરોની‘વિશ્વસનીય અને સ્વતંત્ર’ તપાસ માટે આહ્‌વાન કર્યું

  (એજન્સી) તા.૨૩સંયુક્ત રાષ્ટ્ર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.