National

શુંભાજપએજાણેછેકેઉ.પ્ર.નીચૂંટણીમાંતેનીહારથવાનીછે ?

(એજન્સી)                             તા.૭

સોમવારેઉ.પ્ર.માંવિવિધઅખબારોમાંવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીઅનેમુખ્યપ્રધાનઆદિત્યનાથનીતસવીરોસાથેએકજેકેટવિજ્ઞાપનપ્રસિદ્ધથઇહતી. આવિજ્ઞાપનમાં૭ડિસે.નારોજગોરખપુરમાંખાદકારખાના (ફર્ટીલાઇઝરફેક્ટરી) અનેએમ્સનાઉદ્‌ઘાટનનોઉલ્લેખહતો. જેપ્રોજેક્ટનુંવડાપ્રધાનઉદ્‌ઘાટનકરવાનાહોયતેનીસરકારવિજ્ઞાપનઆપેતેમાંકંઇનવુંનથી, પરંતુસામાન્યતઃજેદિવસેઉદ્‌ઘાટનહોયતેદિવસેતેપ્રસિદ્ધથતીહોયછે. કાયક્રમનાએકદિવસઅગાઉભાગ્યેજકોઇવિજ્ઞાપનપ્રસિદ્ધથાયછે. તેથીવડાપ્રધાનનરેન્દ્રમોદીઅનેકેન્દ્રીયગૃહપ્રધાનઅમિતશાહદ્વારાવિવિધકાર્યક્રમોનાઉદ્‌ઘાટનદ્વારાછેલ્લાસાડાચારવર્ષમાંયોગીસરકારનીબિનકાર્યક્ષમતાનેછૂપાવવાનોપ્રયાસથઇરહ્યોછેએવાસવાલોઊભાથયાછે. ભાજપનાએકઅસંતુષ્ટનેતાએજણાવ્યુંહતુંકેઇનએગ્યોરેશનકેસાબુસેમોદીઔરશાહપુરાનાપાપધોનાચાહતેહૈ. જાન્યુ.માંચૂંટણીનીજાહેરાતપહેલાવડાપ્રધાનઆગામીથોડાસપ્તાહોમાંકાશીવિશ્વનાથકોરીડોર, બુંદેલખંડએક્સપ્રેસવેનુંઉદ્‌ઘાટનકરનારછેઅનેગંગાએક્સપ્રેસવેનોશિલારોપણવિધિકરનારછે. આપહેલામોદીએપૂર્વાંચલએક્સપ્રેસવેનુંઉદ્‌ઘાટનકર્યુહતુંઅનેઉજ્વલાયોજના૨.૦શરુકરીહતી. તેમણેગયામહિનેસિદ્ધાર્થનગરમાંમેડિકલકોલેજઅનેકુશીનગરમાંઆંતરરાષ્ટ્રીયએરપોર્ટનુંપણઉદ્‌ઘાટનકર્યુહતું. રાજકીયવર્તુળોમાંએવીમાન્યતાછેકેભાજપપોતાનીસિદ્ધિઓઅંગેલોકોનેજણાવવામાટેખૂબજદબાણહેઠળછે. ભૂતકાળમાંજેપ્રોજેક્ટ્‌સનાઉદ્‌ઘાટનકરવામાંઆવ્યાંછેતેવાસ્તવમાંઅગાઉનીસમાજવાદીસરકારનીયોજનાનુંએક્ષટેન્શનહતુંઅનેઅખિલેશયાદવપોતાનીજાહેરસભામાંસતતઆમુદ્દોઉઠાવીરહ્યાંછે. વાસ્તવમાંયોગીઆદિત્યનાથપોતાનીકોઇનવીયોજનાલઇનેઆવ્યાંનથીતેમાત્રકેન્દ્રસરકારનીયોજનાનોઅમલકર્યોછે. જેમાંશૌચાલયનુંનિર્માણ, વિનામૂલ્યેએલપીજીસિલિન્ડર, કિસાનસન્માનનિધિઅનેવડાપ્રધાનનીવોકલફોલલોકલસ્કિમનોસમાવેશથાયછે. વોકલફોરલોકલયોજનાનુંનવુંનામવનડિસ્ટ્રીક્ટવનપ્રોડક્ટસ્કિમરાખવામાંઆવ્યુંછે. અત્યારેરિપોર્ટસાથેલોકોસમક્ષજવાનોસમયછેપરંતુમુખ્યપ્રધાનનેકંઇનવુંબતાવવાજેવુંનથીતેથીશિલારોપણવિધિઅનેઉદ્‌ઘાટનનાકાર્યક્રમોનોદૌરચાલ્યોછે. પક્ષજાણેછેકેતેચૂંટણીમાંહારીરહ્યોછેતેજોતાંકંઇકજલદકરવાનીજરુરછેએવુંભાજપનાએકનેતાએપોતાનુંનામજાહેરનહીંકરવાનીશરતેજણાવ્યુંહતું.

(સૌ. : નેશનલહેરાલ્ડઈન્ડિયા)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.

  1 Comment

  Comments are closed.