MuslimNational

શ્રીનગરમાંપોલીસગોળીબારમાંમાર્યાગયેલા લોકોનાપરિવારોએપોલીસનાદાવાઓનેનકાર્યા

એજન્સી)                                                      તા.૧૭

શ્રીનગરમાંસોમવારેથયેલાએન્કાઉન્ટરમાંબેનાગરિકોનામૃત્યુવિશેનાવિરોધાભાસીદાવાઓનેપગલેવિવાદફાટીનીકળ્યોહતોકારણકેતેમનાપરિવારનાસભ્યોએપોલીસનાઆરોપનેખોટાગણાવ્યાહતા. જેમાંતેઓએકહ્યુંહતુંકેતેઓ “આતંકવાદીનાસહયોગી”હતા. પીડીપીઁઅનેએનસીજેવાપક્ષોદ્વારાઆમાટેનિષ્પક્ષતપાસનીમાંગણીઓકરવામાંઆવીહતી. પોલીસનાજણાવ્યાઅનુસાર, એકપાકિસ્તાનીઆતંકવાદીઅનેતેનાસ્થાનિકસહયોગીમોહમ્મદઅમીર, અનેબેનાગરિકો – અલ્તાફભટઅનેમુદસ્સીરગુલસાથે – હૈદરપોરાવિસ્તારમાંએન્કાઉન્ટરમાંમાર્યાગયાહતા, જ્યાંકથિતરીતેએકગેરકાયદેકોલસેન્ટરઅનેઆતંકવાદીઠેકાણુંચલાવવામાંઆવીરહ્યુંહતું. પોલીસઇન્સ્પેક્ટર-જનરલ (કાશ્મીરરેન્જ) વિજયકુમારેજણાવ્યુંહતુંકેગુલઆતંકવાદીઓનોસક્રિયસહયોગીહતોઅનેઅલ્તાફનીમાલિકીનીજગ્યાપરકોલસેન્ટરચલાવતોહતો. તેમણેકહ્યુંકેભટઆતંકવાદીઓસાથેનાક્રોસફાયરિંગમાંમાર્યાગયાહતાઅનેજોકેતેમણેમૃત્યુપરખેદવ્યક્તકર્યોહતો. પોસ્ટમોર્ટમરિપોર્ટઆવશેપછીઅમનેજાણથશેકેગોળીકોણેચલાવીજેનાલીધેતેનુંમોતનીપજ્યુંહતું.

તેમણેકહ્યુંકેસુરક્ષાદળોએભટઅનેમુદસ્સીરગુલનેબહારકાઢવાનોશ્રેષ્ઠપ્રયાસકર્યોકારણકેતેઓબંનેપાસેથીનેટવર્કવિશેઘણીમાહિતીમેળવીશક્યાહોતપરંતુ “સ્થિતિખરાબહોવાથી”તેમનેબચાવીશક્યાનહતા. ભટેભાડૂતોનેરાખ્યાહતાઅનેપોલીસનેતેનાવિશેકોઈમાહિતીનહતી. માલિકનીજવાબદારીજગ્યાનેભાડેઆપવાસાથેસમાપ્તથતીનથી… તેણેપણએકવારતપાસકરવીજોઈએકેત્યાંશુંથઈરહ્યુંછે. જોકે, ભટનીભત્રીજી, જેએકપ્રત્યક્ષદર્શીહતી, તેણેસત્તાવાળાઓદ્વારાકરવામાંઆવેલાદાવાઓનેવિવાદિતગણતાંઆરોપલગાવ્યોહતોકેસુરક્ષાદળોદ્વારાતેનો “માનવઢાલ”તરીકેઉપયોગકરવામાંઆવ્યોહતોઅનેબાદમાંતેનીહત્યાકરવામાંઆવીહતી. ગુલનાપરિવારેપણદાવોકર્યોહતોકેતેનિર્દોષહતોઅનેઅધિકારીઓનેવિનંતીકરીહતીકેતેઓઅંતિમસંસ્કારમાટેતેમનોમૃતદેહતેમનેસોંપે. મોહમ્મદઅમીરનાપિતાલતીફમેગ્રેએપણજમ્મુઅનેકાશ્મીરપોલીસનાદાવાનેરદિયોઆપ્યોહતોકેતેમનોપુત્રઆતંકવાદીહતોઅનેહૈદરપોરાએન્કાઉન્ટરમાંમાર્યોગયોત્યારેતેપાકિસ્તાનીઆતંકવાદીસાથેહતો.

તેમણેકહ્યુંકે, “અમેરાષ્ટ્રવાદીછીએઅનેમેંપોતે૨૦૦૫માંએકઆતંકવાદીનેમારીનાખ્યોહતો. જ્યારેઆતંકવાદીઓએબદલોલેવામાટેઅમારાઘરપરહુમલોકર્યોઅનેઅમનેઉધમપુરજિલ્લામાંસ્થળાંતરકરવાનીફરજપાડીત્યારેમારીબહેનઅનેહુંગોળીથીઘાયલથયાહતા. રામબનજિલ્લાનાગુલતહસીલનારહેવાસીમેગ્રેએઉપરાજ્યપાલમનોજસિન્હાનેતેમનાપરિવારનેન્યાયઆપવાઅનેતેમનાપુત્રનામૃતદેહનેયોગ્યદફનવિધિમાટેપરતકરવાનીઅપીલકરીહતી.  આઈજીપીએકહ્યુંકેગુલભાડાનીજગ્યામાંથીગેરકાયદેકોલસેન્ટરચલાવતોહતો. અમેકોમ્પ્યુટર, મોબાઈલફોન, યુએસએનાનકશાઅનેઅન્યસામગ્રીરિકવરકરીછે. વધુતપાસકરવામાટેએકવિશેષતપાસટીમનીરચનાકરવામાંઆવીછેઅનેતારણોયોગ્યસમયેજાહેરકરવામાંઆવશે. કુમારેકહ્યુંકેશહેરમાંકાયદોઅનેવ્યવસ્થાનીકોઈસમસ્યાનસર્જાયતેમાટેકુપવાડાજિલ્લાનાહંદવાડાવિસ્તારમાંવહેલીસવારેમૃતદેહોનેદફનાવવામાંઆવ્યાહતા. પીડીપીપ્રમુખઅનેપૂર્વમુખ્યમંત્રીમહેબૂબામુફ્તીએએન્કાઉન્ટરનીન્યાયિકતપાસનીમાંગકરીહતી. તેમણેકહ્યુંકે, નિર્દોષનાગરિકોનોમાનવઢાલતરીકેઉપયોગકરવો, તેમનેક્રોસફાયરિંગમાંમારવાઅનેપછીતેમનેર્ંય્ઉજ (ઓવરગ્રાઉન્ડવર્કર્સ) તરીકેસરળતાથીલેબલકરવુંએહવેભારતસરકારનીનિયમિતચાલનોએકભાગછે. તેણીએઉમેર્યુંહતુંકે, સત્યબહારલાવવાઅનેઆસંસ્કૃતિનોઅંતલાવવામાટેવિશ્વસનીયન્યાયિકતપાસકરવામાંઆવેતેઆવશ્યકછે. આઉપરાંતપીપલ્સકોન્ફરન્સનાનેતાસજ્જાદલોનેપણઆઘટનાનીતપાસનીમાંગકરીછે.

“હૈદરપોરાએન્કાઉન્ટરમાંવિરોધાભાસીદાવાઓવચ્ચે, એકતટસ્થસંસ્થાદ્વારાજેબન્યુંતેનાપારદર્શકવર્ણનમાટેઆપણેઓછામાંઓછાલાયકછીએ. આનતોપ્રથમવખતછેકેનતોછેલ્લીવખત. મનોજસિન્હા- તમારીપાસેએવુંકહેવાનીતકછેકેમાનવજીવનમહત્વપૂર્ણછે,” લોનેકહ્યું. નેશનલકોન્ફરન્સનાઉપાધ્યક્ષઅનેપૂર્વમુખ્યપ્રધાનઓમરઅબ્દુલ્લાએપણટિ્‌વટરપરકહ્યુંહતુંકે “ભૂતકાળમાંનકલીએન્કાઉન્ટરનાઅસંખ્યકિસ્સાઓછેઅનેઆઈંરઅઙ્ઘીિર્ટ્ઠિીહર્ષ્ઠેહીંિવિશેઉઠાવવામાંઆવેલાપ્રશ્નોનાઝડપીઅનેવિશ્વસનીયરીતેજવાબઆપવાનીજરૂરછે.

“ઈંહૈદરપોરામાંતાજેતરનાએન્કાઉન્ટરનીનિષ્પક્ષઅનેવિશ્વસનીયતપાસએસંપૂર્ણઆવશ્યકતાછે. એન્કાઉન્ટરઅનેમાર્યાગયેલાલોકોવિશેઘણાબધાપ્રશ્નોઊભાથઈરહ્યાછે,” એમતેમણેકહ્યું. લોકસભાનાસભ્યોફારુકઅબ્દુલ્લા, મોહમ્મદઅકબરલોનઅનેહસનૈનમસૂદીએપણનિષ્પક્ષઅનેસમયબદ્ધતપાસનીહાકલકરીહતી.                     (સૌ. : સિયાસત.કોમ)

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  ટોક ઓફ ટાઉન : અનંત અંબાણી અનેતેમની રૂા. ૨૦૦ કરોડની વેડિંગ શેરવાની

  (એજન્સી) તા.૧૩અનંત અંબાણી અને રાધિકા…
  Read more
  National

  ત્રિપુરા : યુવકની મોબ લિંચિંગમાં હત્યા પછી દુકાનમાંતોડફોડ અને આગ લગાવવામાં આવી, ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ

  . પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લાવવા માટે…
  Read more
  NationalPolitics

  પેટાચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનનો જયજયકાર૧૩માંથી ૧૦ બેઠકો મળી, ભાજપને ૨, અપક્ષને ૧ બેઠક

  કોંગ્રેસે ચાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.