National

‘હિંદુઝફોરહ્યુમનરાઈટ્સસંસ્થાભારતનામુસ્લિમોસાથેનાવર્તનવિરૂદ્ધઅમેરિકામાંલોબિંગકરવાનુંચાલુરાખશે’ : સુનિતાવિશ્વનાથ

(એજન્સી)                                      તા.ર૭

યુએસસ્થિતસિવિલસોસાયટીઓર્ગેનાઈઝેશન, હિંદુઝફોરહ્યુમનરાઈટ્‌સનાએક્ઝિક્યુટિવડિરેક્ટર, સુનિતાવિશ્વનાથસશક્તઅનેજુસ્સાદારઈન્ટરવ્યુમાં, જેમાંતેણીનોગુસ્સોઅનેવેદનાબંનેસ્પષ્ટપણેદેખાઈઆવેછે, તેણીએકહેછેકેતેમનીસંસ્થાહિંદુત્વઅનેખાસકરીનેલઘુમતીઓઅનેમુસ્લિમોસાથેભારતનાવર્તનસામેબોલવામાટેયુએસકોંગ્રેસઅનેબિડેનએડમિનિસ્ટ્રેશનનેચોક્કસપણેવધુતીવ્રતાસાથેલોબિંગકરવાનાપ્રયત્નોકરશે. સુનિતાવિશ્વનાથેકહ્યુંકેમોદીસરકાર “ફાસીવાદીભારત” સાથેઓળખાયછેઅનેતેણીએઉમેર્યુંહતુંકેહિન્દુઓમાટેહિન્દુત્વનોસામનોકરવોમહત્ત્વપૂર્ણછે. બહુમતીસમુદાયેહવેજાગવુંજજોઈએ, હિંદુઓમૌનરહેછેતેહકીકતચિંતાજનકઅનેખતરનાકછે, જોહિંદુઓતેમાંભાગનહીંલેતોહિંદુત્વસામેલડવુંઅશક્યછે. ધવાયરમાટેકરણથાપરનેઆપેલી૩૦મિનિટનીમુલાકાતમાં, સુનિતાવિશ્વનાથેસમજાવ્યુંકેશામાટેતેમનીસંસ્થાએયુએસમાંઅન્યનાગરિકસમાજસંસ્થાઓસાથેરહીનેભારતમાંમુસ્લિમોઅનેલઘુમતીઓસાથેનાવર્તનસામેયુએસકોંગ્રેસનીલોબિંગમાંમુખ્યભૂમિકાભજવીહતી. તેણીએકહ્યુંછેકેતેણીએઆવુંકર્યુંહતુંકારણકેવિશ્વનેસમજવાનીજરૂરછેકેભારતમાંકંઈકખોટુંથઈરહ્યુંછેઅનેભારતખૂબજજોખમીમાર્ગપરછે. તેણીએઆયોજિતકરેલામુસ્લિમોસાથેનાભારતનાવર્તનઅંગેનાબેકોંગ્રેસનલબ્રિફિંગ્સવિશેવધુબોલતા, તેણીએકહ્યુંકેઃઅમેયુએસનાનાગરિકછીએ. અમારીપાસેઅમેરિકીધારાશાસ્ત્રીઓઅનેબાઈડેનએડમિનિસ્ટ્રેશનસામેબોલવામાટેપ્રભાવિતકરવાનીશક્તિછે. સુનિતાવિશ્વનાથેવિદેશમંત્રાલયનાપ્રવક્તાઅરિંદમબાગચીદ્વારાકરવામાંઆવેલાદાવાનેનિશ્ચિતપણેનકારીકાઢ્યોછેકેઇવેન્ટનાઆયોજકોભારતવિરૂદ્ધપક્ષપાતીવલણધરાવેછે. તેણીએકહ્યુંકે, ભારતપક્ષપાતનીવાતકરેછે ? હુંકહીશકેપક્ષપાતનાઆરોપોપોતેજએકપક્ષપાતછે. તેણીએકહ્યુંકેભારતમાંલોકશાહીનીખરાબઅનેમાનવઅધિકારોઅંગેજાગૃતિલાવવાનીતેણીનીસંસ્થાનીનૈતિકફરજછે. તેણીએઉમેર્યુંકે, અમેચિંતિતછીએકારણકેઅમેભારતનેખૂબજપ્રેમકરીએછીએ. તેણીએએમપણકહ્યુંકેતેણીસાચાહિંદુધર્મનાબચાવમાંબોલીરહીછે, એકએવોધર્મજેનેતેપ્રેમકરેછે, જેમુસ્લિમોપરથતાંઅન્યાયનેમાફકરશેઅથવાસ્વીકારશેનહીં. સુનિતાવિશ્વનાથેખાસકરીનેસ્ઈછનાપ્રવક્તા, અરિંદમબાગચીપરહુમલોકર્યોહતોઅનેટીકાકરીહતીકેકોંગ્રેસનીબ્રીફિંગ્સફક્તઇન્ડિયનઅમેરિકનમુસ્લિમકાઉન્સિલ (ૈંછસ્ઝ્ર) દ્વારાઆયોજિતકરવામાંઆવીહતીઅને૧૬અન્યસંસ્થાઓસામેલહતીતેહકીકતનેજાણીજોઈનેઅવગણવામાંઆવીહતી. તેણીનાપોતાના, માનવઅધિકારોમાટેહિન્દુઓએમુખ્યભૂમિકાભજવીહતી. તેણીએૈંછસ્ઝ્રપૂર્વગ્રહયુક્તઅનેભારતવિરોધીહોવાનાદાવાઓનેનિશ્ચિતપણેનકારીકાઢ્યાહતા. તેણીએકહ્યુંકે, તેઓઅમારાનજીકનાભાગીદારોછે. અમેતેમનાપરવિશ્વાસકરીએછીએ. અમારીગાઢભાગીદારીછે. તેઓભારતવિરોધીનથી. સુનીતાવિશ્વનાથેસ્પષ્ટતાકરીહતીકેભૂતપૂર્વઉપરાષ્ટ્રપતિહામિદઅન્સારીનેયુએસકોંગ્રેસનીબ્રીફિંગમાંબોલવામાટેનુંઆમંત્રણતેમનાસંગઠન, હિંદુઝફોરહ્યુમનરાઈટ્‌સદ્વારાઆપવામાંઆવ્યુંહતુંઅનેકહ્યુંકે, મેંવ્યક્તિગતરીતેહામિદઅન્સારીનેફોનકર્યોહતો, અમારીવીડિયોટીમરેકોર્ડિંગકરવાતેમનાઘરેગઈહતી. તેઓ “વૃદ્ધરાજનેતા” છેઅનેપ્રતિષ્ઠિતવ્યક્તિછે. સુનિતાવિશ્વનાથેઅરિન્દમબાગચીદ્વારાકરાયેલાદાવાનેનિશ્ચિતપણેનકારીકાઢ્યોહતોકેઅન્સારીભારતવિરૂદ્ધપક્ષપાતસાથેબોલેછેપરંતુતેઓસત્યઅનેસંતુલિતરીતેબોલીરહ્યાહતા. મુસ્લિમોસાથેનાવ્યહવારવિશેબોલતા, સુનિતાવિશ્વનાથેકહ્યુંકે, ભારતમાંમુસ્લિમોનુંઅસ્તિત્વજોખમમાંછે. ધવાયરમાટેકરણથાપરસાથેનીસુનિતાવિશ્વનાથનીમુલાકાતનીઉપરોક્તસ્પષ્ટતાવિશેઅનેસુનિતાવિશ્વનાથનારૂષ્ટિકોણનીવધુસારીરીતેઅનેસંપૂર્ણસમજણમાટેકૃપાકરીનેસંપૂર્ણઇન્ટરવ્યૂજુઓ. તેણીએખૂબજજોશઅનેરૂઢતાસાથેવાતકરીછે. તેણીનીલાગણીઓનીઊંડાઈઅથવાતેનાજવાબોનીવિગતવારઅભિવ્યક્તિઅહીકરીશકતીનથી.

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  રાજકોટ પછી દિલ્હીની હોસ્પિટલ સળગી, ૭ નવજાતનાં મોત

  દિલ્હીની વિવેકવિહારમાં આવેલી ન્યુ…
  Read more
  NationalPolitics

  ‘‘મારો દીકરો તમને સોંપું છું’’ : રાયબરેલીમાં સોનિયાની ભાવુક અપીલ

  રાયબરેલીમાં સોનિયા ગાંધી સાથે…
  Read more
  National

  બુરખો પહેરેલી પ્રશંસકને ગળેભેટવાનું શાહરૂખ ખાને ટાળી લોકોના દિલ જીત્યાં, વીડિયો વાયરલ થયો

  (એજન્સી) તા.૧૭બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.