National

હિન્દુમુન્નાનીએમસ્જિદનાનિર્માણનોવિરોધકર્યાબાદવેલ્લોરમાંતંગદિલી

(એજન્સી)                 ચેન્નાઈ,તા.ર૪

ગાંધીરોડમાંઆવેલીસરકારમંડીશેરીનાવિસ્તારમાંએકમસ્જિદનાબાંધકામનોહિન્દુમુન્નાનીજૂથદ્વારાવિરોધકરવામાંઆવ્યાપછીતંગદિલીવ્યાપીગઈહતીઅનેત્યારેપોલીસદળોનેત્યાંતહેનાતકરવામાંઆવ્યાહતા. હિન્દુમુન્નાનીનાકાર્યકરોએઆરોપલગાવ્યોહતોકેઆમસ્જિદનુંનિર્માણયોગ્યમંજૂરીમેળવ્યાવગરકરવામાંઆવ્યુંહતુંઅનેએકમકાનનેરાતોરાતમસ્જિદમાંતબદીલકરીદેવાઈહતી. તેમણેદાવોકર્યોહતોકેમસ્જિદનાનિર્માણથીભવિષ્યમાંઘર્ષણઉપજીશકેછે. કારણકે૧૦૦મીટરનાઅંતર્ગતત્રણમંદિરોઆવેલાછેઅનેમંદિરનાસરઘસોનેઆવિસ્તારમાંથીલઈજવામાંઆવશે. પોલીસેકહ્યુંહતુંકેઆઈમારતનોમાલિકએકવેપારીહતોઅનેતાજેતરમાંતેનુંનવીનીકરણકરવામાંઆવ્યુંહતુંઅનેમસ્જિદલખેલુંબોર્ડવંચાતુંહતું. આનાથીહિન્દુમુન્નાનીગુસ્સેભરાયાહતા, જેમણેજિલ્લાકલેકટરનેઅરજકરીહતીકેઆનાથીવિસ્તારમાંકોમીતંત્રદિલીઅનેભવિષ્યમાંગડબડી, ઉપજીશકેછેઅનેઉમેર્યુંહતુંકેતેઓમસ્જિદનેચાલુરહેવાદેશેનહીંવેલ્લોરનાપોલીસઅધિક્ષકરાજેશકન્નનેઆઈએએનએસસાથેવાતકરતાકહ્યુંહતુંકે, આજગ્યાનોઉપયોગવ્યકિતગતપૂજાકેન્દ્રમાટેથતોહતો. હવેતેઓએજાહેરભકિતકેન્દ્રમાંતેનેતબદીલકરવાનુંબોર્ડલગાવ્યુંછે. હિન્દુમુન્નાનીએઆક્ષેપકર્યોછેકેતેઓપાસેઆનામાટેયોગ્યદસ્તાવેજપણનથીઅનેમહેસૂલવિભાગદસ્તાવેજોનીચકાસણીકરીરહીછે. પોલીસતહેનાતછેઅનેકોઈપણકિંમતેકાયદોઅનેવ્યવસ્થાનીજાળવણીકરવામાંઆવશે. આદરમ્યાનમુસ્લિમજૂથોએજિલ્લાકલેકટરનીમુલાકાતલીધીહતીઅનેએકમેમોરેન્ડમસોંપ્યુંહતુંકેઆમસ્જિદ૧૮૯૬થીતેસ્થળપરકાર્યરતછેઅનેહિન્દુમુન્નાનીબિનજરૂરીપૂર્વકરીતેમુદ્દાનેઉછાળીરહીછેડ્રાવિડમુસ્લિમમુન્નાત્રાકાઝાગમ (ડીએમએમકે)નાતેનાજી. એસ. ઈકબાલેકહ્યુંહતુંકેઅમેજિલ્લાકલેકટરનેઅરજીકરીછેકેઆમસ્જિદ૧૮૯૬થીઆસ્થળપરઅસ્તિત્વમાંછેઅનેહિન્દુસંસ્થાબિનજરૂરીમુદ્દોઉઠાવીરહીછે. જિલ્લાકલેકટરઅનેઆરડીઓએઅરજીવાંચીછેઅનેશુક્રવારપહેલાઅમેઅમારીતરફેણમાંચુકાદોઆવવાનીઅપેક્ષારાખીએછીએએવાઅહેવાલછેકેકેટલાકમુસ્લિમજૂથોશુક્રવારનીનમાઝપછીવિરોધપ્રદર્શનઅનેકૂચકરશે. જોઆમુદ્દાનેઉકેલવામાંનહીંઆવે. હિન્દુમુન્નાનીનાનેતાઆર. મણીસ્વામીએઆઈએએનએસસાથેવાતકરતાકહ્યુંહતુંકેઅમેપહેલાથીજજિલ્લાકલેકટરનેઅરજીકરીદીધીછેકેકોમર્શિયલસંપત્તિનેઅચાનકયોગ્યદસ્તાવેજોવગરમસ્જિદમાંતબદીલકરવામાંઆવીરહીછે. આઉપરાંત, આમસ્જિદત્રણમંદિરોના૧૦૦મીટરત્રિજયાઅંતર્ગતવચ્ચેઆવેછે. એવીજગ્યાપરછેઅનેઅમારામંદિરનાસરઘસોઆવિસ્તારમાંથીકાઢવામાંઆવેછેઅનેભવિષ્યમાંઆનાથીવિશાળઘર્ષણપરિણમીશકેછે.

 

About author

Articles

"VOICE OF TRUE JOURNALISM"
  Related posts
  National

  એક્સક્લુસિવ : ભાજપના આઈકોન એસપી મુખરજી ગાંધીજીના હત્યારાને બચાવવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં ભાગીદાર હતા

  કટ્ટરતા – ભારત ભૂષણ મહાત્મા…
  Read more
  NationalPolitics

  ભાજપની ત્રિરંગા યાત્રાથી ખુશ થવાની જરૂર નથી, RSS ત્રિરંગાથી નફરત કરે છે

  નરેન્દ્ર મોદી સરકારે સ્વતંત્રતાની ૭૦…
  Read more
  National

  મુસ્લિમોએ માત્ર રક્ષાત્મક થવાને બદલે પાશ્ચાત્યવાદ અને હિન્દુત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા કરવાની જરૂર છે

  જરૂરિયાત – ડો. જાવિદ જમીલ હવે…
  Read more
  Newsletter
  Become a Trendsetter

  Sign up for Davenport’s Daily Digest and get the best of Davenport, tailored for you.